Stadsutveckling.
Så funkar det!

 

Stadsplanering handlar om att forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggda områden. Här gäller det att tänka till för att utveckla, förändra och bevara den gemensamma livsmiljön. 

Stadsplanering berör alla som lever och verkar i Skellefteå. För att skapa en hållbar stadsmiljö har Skellefteå kommun en central roll. Enligt plan- och bygglagen (PBL) har Skellefteå kommun ansvar för att staden erbjuder goda livsmiljöer i de gemensamma stadsrummen. Planeringen är en förutsättning för att få en positiv utveckling i staden ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, -något som brukar sammanfattas i termen Hållbar utveckling.

En helhetlig, sund och dynamisk stadsutveckling innebär många utmaningar. Många olika intressen ska vägas samman och prioriteras i förhållande till förändringar i omvärld över tid.

Några utmaningar som Skellefteå kommun behöver hantera i stadsplaneringen:

  • Samordna bebyggelse och trafik
  • Bygga nya bostäder och ta hand om de gamla bostäderna
  • Utmana bilnormen
  • Göra stadsrummen attraktiva och trygga
  • Utveckla social sammanhållning
  • Tillrättalägga för ett sunt ekosystemet i centrumkärnan

För att kunna styra hur mark- och vattenområden får användas gör Skellefteå kommun översiktsplaner och detaljplaner.

Planprocessen

Planprocessen, som regleras av PBL, sker inom det kommunala planmonopolet som innebär att Skellefteå kommun själv bestämmer hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen.

Planeringsarbetet ska vara demokratiskt och bedrivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av vad som händer. I planprocessen vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra. Samråd sker med personer som berörs av förslagen och fackfolk engageras så att beslutsunderlaget blir så bra som möjligt.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen som i stora drag visar hur kommunen ska använda sin mark och sina vattenområden. Översiktsplanen talar också om hur bebyggelsen ska utvecklas genom byggande och bevarande.

Översiktsplanen vägleder vardagsbesluten i kommunen kring exempelvis detaljplaner och bygglov. Den används också av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Med andra ord är översiktsplanen en slags överenskommelse mellan kommunen och Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Innan kommunen antar en ny översiktsplan håller de planutställningar och samråd. Alla som berörs av planförslagen kan lämna synpunkter till bygg- och miljönämnden.

Markanvisning

Markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggaktör. Den gäller i två år och ger byggaktören ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga ett visst område.

Detaljplan

En detaljplan bestämmer i detalj hur marken inom ett visst område får användas. Den reglerar bland annat bebyggelse, gator, parker och natur.

Kravet på att upprätta en detaljplan uppstår vid nya större exploateringar och när det är aktuellt att använda mark- och vattenområden för bebyggelse och byggnader i tätbebyggda områden.

Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga och vad byggnader samt mark- eller vattenområden ska användas till.

En detaljplan består av plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras.

Detaljplanen kan även ibland bestå av illustrationer, miljökonsekvensbeskrivning, geoteknisk undersökning eller ett gestaltningsprogram.

Vid framtagandet av en detaljplan kan Skellefteå kommun välja mellan standardförfarande eller ett utökat förfarande.

I detaljplanen anges byggnaders höjd och deras utformning i stora drag. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala omfattningen av bebyggelse som tillåts på en plats. Bland annat styr detaljplanen bygglov.

Genom politiska beslut och efter att berörda grannar fått lämna synpunkter är det dock möjligt med mindre avvikelser från detaljplanen.

Dokument som styr

>> Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
>> Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

>> Trafikverket – Vägutredning om det allmänna trafiksystemet i Skellefteå (pdf)