Stadsutveckling. Så funkar det!

Stadsplanering handlar om att forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggda områden. Här gäller det att tänka till så att den gemensamma livsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Det behövs en plan för vad som bör förändras och vad som ska bevaras.

Stadsplanering berör alla som lever och verkar i Skellefteå. För att skapa en hållbar stadsmiljö har Skellefteå kommun en central roll. Enligt plan- och bygglagen (PBL) har kommunen ansvar för att staden erbjuder goda livsmiljöer i de gemensamma stadsrummen. Planeringen är en förutsättning för att få en positiv utveckling i staden ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

En dynamisk stadsutveckling som ser till helheten innebär många utmaningar. Flera olika intressen ska vägas samman och prioriteras utifrån ett långsiktigt perspektiv och i förhållande till de förändringar vi ser i omvärlden.

Några utmaningar som Skellefteå kommun behöver hantera i stadsplaneringen:

  • Samordna bebyggelse och trafik
  • Bygga nya bostäder och ta hand om de gamla bostäderna
  • Utmana bilnormen
  • Göra stadsrummen attraktiva och trygga
  • Utveckla social sammanhållning
  • Möjliggöra ett sunt ekosystem i centrumkärnan

För att kunna styra hur mark- och vattenområden användas tar Skellefteå kommun fram översiktsplaner och detaljplaner.

Illustration över samhällsbyggnadsprocessen.

Planprocessen

Det är Skellefteå kommun som, genom översiktsplaner och detaljplaner, bestämmer hur mark ska användas och bebyggas i kommunen. I planprocessen vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra.

Planeringsarbetet är en demokratisk process som regleras av plan- och bygglagen (PBL). Kommunen håller samråd med personer som berörs av förslagen och engagerar fackfolk så att beslutsunderlagen blir så bra som möjligt.

Översiktsplan

Skellefteå kommun har en översiktsplan för hela kommunen, samt flera fördjupade översiktsplaner, som visar vilken inriktning bebyggelseutvecklingen ska ha. Översiktsplanen vägleder besluten kring t.ex. detaljplaner och bygglov. Den är också en överenskommelse mellan kommunen och Länsstyrelsen om de riksintressen som planering och byggande ska ta hänsyn till.

Innan kommunen antar en ny översiktsplan håller de planutställningar och samråd. Alla som berörs av planförslaget kan lämna synpunkter till bygg- och miljönämnden.

Markanvisning

Markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggaktör. Markangivelsen ger byggaktören ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga ett visst område.

Detaljplan

Processen att ta fram en ny detaljplan kan starta på olika sätt. Ofta är det markägaren eller exploatören som kontaktar kommunen när de behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt.

En detaljplan bestämmer i detalj hur marken inom det aktuella området får användas. Den reglerar bland annat bebyggelse, gator, parker och natur. Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga, vad byggnaderna får användas till samt ofta byggnaders maxhöjd och utformning i stora drag.

Detaljplanen styr alltså vilken typ av bygglov man kan få på en viss plats. Mindre avvikelser från detaljplanen kan vara möjliga genom ett politiskt beslut efter att berörda grannar fått lämna synpunkter.

Läs mer på www.skelleftea.se/planering

 

Dokument som styr

>> Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
>> Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
>> Trafikverket – Vägutredning om det allmänna trafiksystemet i Skellefteå (pdf)