Västra Erikslid – nytt bostadsområde på Erikslid

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

5 december 2019

Skellefteå kommun utlyser en markanvisningstävling för Västra Erikslid. 26 januari är sista inlämningsdag från exploatörer, och under februari tillkännages tilldelning av markanvisningar.

28 november 2019

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

26 september 2019

Detaljplanen för Västra Erikslid har godkänts av bygg- och miljönämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

1 juli 2019

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Västra Erikslid. Planen finns utställd för granskning 1 juli – 22 augusti.

Om projektet
Västra Erikslid blir ett nytt bostadsområde med flerbostadshus på Erikslid. Området avgränsas till väster av Klockardalsparkens pulkabacke och mot norr av bostadsområdet Västra Eriksberg. Västra Erikslid slutför den exploatering av området som påbörjades i och med bostadsområdet Västra Eriksberg.

Området har en förmånlig placering med direkt närhet till såväl friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum. Västra Erikslid beräknas kunna ge 300-400 nya bostäder och detaljplanen möjliggör olika typer av boendeformer.

Övrig information och material
Västra Erikslid
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se