Centrala Stan. Plan för att utveckla Centrala Skellefteå.

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen. Planen ska fungera som ett stöd för såväl enskilda fastighetsägare och handlare som för kommunen i hur stadsdelen kan förbättras.

Planen speglar Skelleftebornas syn på utvecklingen av Centrala stan. Samverkan mellan kommunen och olika aktörer är viktig, och även invånarnas engagemang. Planens tidshorisont är år 2030 men eftersom bebyggelse skapar strukturer som finns kvar lång tid tar planen hänsyn till förutsättningar som kan gälla ännu längre fram i tiden. Den fördjupade översiktsplanen skapar möjligheter för förändring av stadsdelen.

Syftet är redovisa en långsiktigt hållbar utveckling genom

 • riktlinjer för utveckling av området
 • mark- och vattenanvändning i området.

Planen är strategiskt viktigt då den är styrande för den fortsatta planeringen. Planen används som underlag för beslut om förändringar av den fysiska miljön som genomförs av kommunen eller på initiativ av privata aktörer.

Målbild för Centrala stan
Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan tar avstamp i utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 och i kommunens vision och mål för 2030: En framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Skellefteå kommuns förtroendevalda har enats om en gemensam målbild för Centrala stan. Utifrån målbilden har fyra fokusområden tagits fram som beskriver hur den ska uppfyllas. Alla fokusområden är viktiga att arbeta med för att utveckla staden och förverkliga målbilden.

Målbild
Centrala stan inspirerar, bjuder in och ger plats för människor att mötas. Årstidernas styrkor ska tas till vara, och tillsammans med det rika utbudet av handel, kultur, nöjen och aktiviteter ge besökare, invånare och boende upplevelser året runt.

Fokusområden
Besöksvänligt och upplevelserikt. Handel, kultur, nöje, rekreation och fritid.

 • Tillgängligt, tryggt och välkomnande under dygnets alla timmar året om.
 • Mångsidigt utbud av handel, kultur, nöjen och aktiviteter.
 • Flera evenemang året om – utvecklat vinterliv och förlängd sommar.
 • Mötesplatser av olika storlek och funktion knyts samman med tydliga stråk.
 • Goda möjligheter för stadsnära friluftsliv och rekreation.

Attraktivt och levande. Gestaltning, byggnader och boende.

 • Allt byggande genomsyras av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
 • Väl gestaltade mötesplatser där människor gärna vistas.
 • Bottenvåningar med publika verksamheter med välkomnande entréer.
 • Byggande som bidrar till variation och upplevelse.
 • Stärkt koppling till älven och utvecklade grönstråk.

Tillgängligt och användbart. Trafik och kommunikationer.

 • Offentliga miljöer är tillgängliga och användbara för alla oavsett funktionsförmåga.
 • God tillgänglighet till och från Centrum för samtliga trafikslag.
 • Tryggt och säkert att färdas till fots och med cykel.
 • Goda parkeringsmöjligheter erbjuds alla besökare.
 • Minskade barriärer.

Engagerande och gemensamt. Delaktighet, engagemang och samverkan.

 • Ett gemensamt ansvar att utveckla Centrala stan.
 • Centrum utvecklas och stärks genom fördjupad samverkan mellan fastighetsägare, verksamhetsutövare, föreningar och kommunen.
 • Invånarna känner sig delaktiga i Centrala stans utveckling och bidrar till stadslivet.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan Centrala Stan (pdf)
Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 (pdf)

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se