Centrala Stan. Plan för att utveckla Centrala Skellefteå.

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen. Planen ska fungera som ett stöd för såväl enskilda fastighetsägare och handlare som för kommunen i hur stadsdelen kan förbättras.

Planen speglar Skelleftebornas syn på utvecklingen av Centrala stan. Samverkan mellan kommunen och olika aktörer är viktig, och även invånarnas engagemang. Planens tidshorisont är år 2030 men eftersom bebyggelse skapar strukturer som finns kvar lång tid tar planen hänsyn till förutsättningar som kan gälla ännu längre fram i tiden. Den fördjupade översiktsplanen skapar möjligheter för förändring av stadsdelen.

Syftet är redovisa en långsiktigt hållbar utveckling genom

 • riktlinjer för utveckling av området
 • mark- och vattenanvändning i området.

Planen är strategiskt viktigt då den är styrande för den fortsatta planeringen. Planen används som underlag för beslut om förändringar av den fysiska miljön som genomförs av kommunen eller på initiativ av privata aktörer.

Målbild för Centrala stan
Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan tar avstamp i utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 och i kommunens vision och mål för 2030: En framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Skellefteå kommuns förtroendevalda har enats om en gemensam målbild för Centrala stan. Utifrån målbilden har fyra fokusområden tagits fram som beskriver hur den ska uppfyllas. Alla fokusområden är viktiga att arbeta med för att utveckla staden och förverkliga målbilden.

Målbild
Centrala stan inspirerar, bjuder in och ger plats för människor att mötas. Årstidernas styrkor ska tas till vara, och tillsammans med det rika utbudet av handel, kultur, nöjen och aktiviteter ge besökare, invånare och boende upplevelser året runt.

Fokusområden
Besöksvänligt och upplevelserikt. Handel, kultur, nöje, rekreation och fritid.

 • Tillgängligt, tryggt och välkomnande under dygnets alla timmar året om.
 • Mångsidigt utbud av handel, kultur, nöjen och aktiviteter.
 • Flera evenemang året om – utvecklat vinterliv och förlängd sommar.
 • Mötesplatser av olika storlek och funktion knyts samman med tydliga stråk.
 • Goda möjligheter för stadsnära friluftsliv och rekreation.

Attraktivt och levande. Gestaltning, byggnader och boende.

 • Allt byggande genomsyras av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
 • Väl gestaltade mötesplatser där människor gärna vistas.
 • Bottenvåningar med publika verksamheter med välkomnande entréer.
 • Byggande som bidrar till variation och upplevelse.
 • Stärkt koppling till älven och utvecklade grönstråk.

Tillgängligt och användbart. Trafik och kommunikationer.

 • Offentliga miljöer är tillgängliga och användbara för alla oavsett funktionsförmåga.
 • God tillgänglighet till och från Centrum för samtliga trafikslag.
 • Tryggt och säkert att färdas till fots och med cykel.
 • Goda parkeringsmöjligheter erbjuds alla besökare.
 • Minskade barriärer.

Engagerande och gemensamt. Delaktighet, engagemang och samverkan.

 • Ett gemensamt ansvar att utveckla Centrala stan.
 • Centrum utvecklas och stärks genom fördjupad samverkan mellan fastighetsägare, verksamhetsutövare, föreningar och kommunen.
 • Invånarna känner sig delaktiga i Centrala stans utveckling och bidrar till stadslivet.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan Centrala Stan
Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 (pdf)

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se