Trafikplanering i centrum

Visst andas det framtidstro i Skellefteå! Det byggs och planeras som aldrig förr. Förtätningen av bostäder och nya etableringar kräver en planering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.

PÅGÅENDE

Kommunens invånare och besökare behöver på ett säkert och effektivt sätt kunna ta sig till och från
arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Samtidigt ska stadskärnan vara en attraktiv
plats som framförallt ger rum för människan – inte bilen. Kommunen arbetar därför långsiktigt för att
förändra vårt sätt att resa, och då särskilt korta resor inom staden, genom satsningar på kollektivtrafik
och gång- och cykeltrafik. Ett av målen är att minska biltrafikens negativa påverkan i  centrum.

För att minska Kanalgatans barriäreffekt ska den byggas om för att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik samt ge rum för nya mötesplatser. Ett alternativ som ska undersökas är att Kanalgatan får ett körfält i vardera riktningen istället för nuvarande två. Nya parkeringshus placeras lätt åtkomliga vid E4, Lasarettsvägen och Södra Järnvägsgatan för att minska biltrafiken i själva stadskärnan. Norrbotniabanan kommer på olika sätt påverka transportsystemet då banan förutsätter planskilda passager för hela järnvägssträckningen. Avsikten är att under 2020 kunna presentera tydligare förslag på trafiklösningar i anslutning till Norrbotniabanan.

Övrig information och material
Norrbotniabanan
Skellefteå resecentrum
Karlgårdsbron
Nordlanderkorsningen
Södra Lasarettsvägen
Kanalgatan
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen uppför en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se