Trafikplanering i centrum

Visst andas det framtidstro i Skellefteå! Det byggs och planeras som aldrig förr. Förtätningen av bostäder och nya etableringar kräver en planering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

27 augusti 2019

Bygget av ny rondell där Skråmträskvägen korsar Karlgårdsleden pågår. Detta är en del i den nya trafiklösningen mellan Skellefteås norra och södra stadsdelar. Arbetet väntas pågå till november och under denna period kan framkomligheten vara begränsad. Mer information om projektet hittar ni här:

Driftinformation – Bygget av en ny rondell på Karlgård pågår

30 januari 2019

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ansöka om pengar från kommunstyrelsens investeringsmedel avsatta för ny trafiklösning i Centrala stan och stadsomvandlingen.

Läs mer här


Kommunens invånare och besökare behöver på ett säkert och effektivt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Samtidigt ska stadskärnan vara en attraktiv plats som framförallt ger rum för människan – inte bilen. Kommunen arbetar därför långsiktigt för att förändra vårt sätt att resa, och då särskilt korta resor inom staden, genom satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Ett av målen är att minska biltrafikens negativa påverkan i centrum.

Klicka på bilden för att se den större.

 

Bilden illustrerar övergripande hur trafiksystemet bör byggas upp i centrum för att det ska fungera på lång sikt, framförallt ett framtida huvudnät för biltrafiken. Huvudnätet för gång- och cykeltrafik är däremot inte fullständigt redovisat. Det bör påpekas att utredningar fortfarande pågår, så vissa trafiklösningar kan förändras.

Bilden visar den nya bron över älven som ska ansluta till Södra Lasarettsvägen, samt Parkbrons omvandling till en gång- och cykelbro. Du ser även Lasarettsvägens förändring och den planerade nya passagen för fordonstrafik under järnvägen vid Nordlandergatan. Passagerna för gång och cykel under järnvägen planeras vid Trädgårdsgatan och Lasarettsvägen.

För att minska Kanalgatans barriäreffekt ska den byggas om för att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik samt ge rum för nya mötesplatser. Ett alternativ som ska undersökas är att Kanalgatan får ett körfält i vardera riktningen istället för nuvarande två. Nya parkeringshus placeras lätt åtkomliga vid E4, Lasarettsvägen och Södra Järnvägsgatan för att minska biltrafiken i själva stadskärnan.

Resecentrums läge intill järnvägen framgår också, bussarna angör anläggningen från Södra Järnvägsgatan. Avsikten är att under 2019 kunna presentera tydligare förslag på trafiklösningar i anslutning till Norrbotniabanan.

Här på Skellefteå växer kan du läsa mer om flera av de trafikprojekt som tagits upp på denna sida.

 

Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun gör det möjligt att bygga fler bostäder i nordvästra delen av Kåge. Här skapas 25 nya villatomter.
Forskargatans lekplats

Forskargatans lekplats

Nu är det dags för renovering av Forskargatans lekplats. Under våren 2020 kommer arbetet att sätta igång med att bygga en lekplats riktad till de mindre barnen i närområdet.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se