Trafikplanering i centrum

Visst andas det framtidstro i Skellefteå! Det byggs och planeras som aldrig förr. Förtätningen av bostäder och nya etableringar kräver en planering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

30 januari 2019

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ansöka om pengar från kommunstyrelsens investeringsmedel avsatta för ny trafiklösning i Centrala stan och stadsomvandlingen. Läs mer här

Kommunens invånare och besökare behöver på ett säkert och effektivt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Samtidigt ska stadskärnan vara en attraktiv plats som framförallt ger rum för människan – inte bilen. Kommunen arbetar därför långsiktigt för att förändra vårt sätt att resa, och då särskilt korta resor inom staden, genom satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Ett av målen är att minska biltrafikens negativa påverkan i centrum.
Klicka på bilden för att se den större.

Bilden illustrerar övergripande hur trafiksystemet bör byggas upp i centrum för att det ska fungera på lång sikt, framförallt ett framtida huvudnät för biltrafiken. Huvudnätet för gång- och cykeltrafik är däremot inte fullständigt redovisat. Det bör påpekas att utredningar fortfarande pågår, så vissa trafiklösningar kan förändras.

Bilden visar den nya bron över älven som ska ansluta till Södra Lasarettsvägen, samt Parkbrons omvandling till en gång- och cykelbro. Du ser även Lasarettsvägens förändring och den planerade nya passagen för fordonstrafik under järnvägen vid Nordlandergatan. Passagerna för gång och cykel under järnvägen planeras vid Trädgårdsgatan och Lasarettsvägen.

För att minska Kanalgatans barriäreffekt ska den byggas om för att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik samt ge rum för nya mötesplatser. Ett alternativ som ska undersökas är att Kanalgatan får ett körfält i vardera riktningen istället för nuvarande två. Nya parkeringshus placeras lätt åtkomliga vid E4, Lasarettsvägen och Södra Järnvägsgatan för att minska biltrafiken i själva stadskärnan.

Resecentrums läge intill järnvägen framgår också, bussarna angör anläggningen från Södra Järnvägsgatan. Avsikten är att under 2019 kunna presentera tydligare förslag på trafiklösningar i anslutning till Norrbotniabanan.

Här på Skellefteå växer kan du läsa mer om flera av de trafikprojekt som tagits upp på denna sida.

 

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se