Trafik.
Tillgängligt för alla.

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.

I Centrum är det tydligt att det finns behov av att använda marken mer effektivt. Eftersom utrymmet är begränsat prioriteras gående, cyklister och kollektivtrafik som, i jämförelse med bilen, är betydligt mer kapacitetsstarka transportmedel och tar betydligt mindre yta i anspråk.

Brister i Skellefteås trafiksystem
Dagens trafiksystem kännetecknas av att bilen tar stort utrymme i staden. Många gator i området är utformade utifrån bilens behov av framkomlighet. Cyklisternas behov av framkomlighet och säkra färdvägar har länge varit underordnat. Det saknas till exempel genomgående cykelstråk anpassade för cyklisternas behov. Även för fotgängare finns behov av bekvämare och säkrare färdvägar. I många fall har gestaltningen av gatumiljöerna brister. Alla trafiklösningar som byggs ska ta utgångspunkt i det liv människan vill leva i staden. Det offentliga rummet ska ha fokus på människan, kunna användas av alla, kännas trygg och välkomna alla. 

Sammanfattning brister

  • Låg prioritet för gående och cyklister.
  • Svaga kopplingar i nord-sydlig riktning för samtliga trafikslag.
  • Genomfartstrafik i Centrum.
  • Få resande med stadsbusstrafiken.
  • Stora ytkrävande bilparkeringar i centrala lägen.

En förutsättning för att uppnå målen för det framtida trafiksystemet i Skellefteå är att Skellefteborna har förståelse och acceptans för det övergripande trafiksystemet. En utmaning är att återkommande förklara varför enskilda åtgärder genomförs och även hur de bidrar till att uppnå målen, som att till exempel minska biltrafiken och att skapa ett attraktivare gång- och cykelvägnät.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Ge samtliga trafikslag god tillgänglighet till Centrum.
  • Prioritera trafikslagen enligt följande ordning: fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, biltrafik.
  • Bygga en bro i Södra Lasarettsvägens förlängning söderut.
  • Öka gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafikens konkurrenskraft.
  • Flytta E4 till Östra leden och dess förlängning.

Det större perspektivet
Överbryggande avstånd är ett av fyra strategiområden som avhandlas i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att det ska vara enkelt att resa i Skellefteå, både mellan tätorter och inom staden. Resor ska vara på människors villkor. Med väl utbyggda lösningar för såväl kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik blir det dessutom lätt för alla människor att ta eget ansvar för klimat, miljö och hälsa. Trafiklösningarna ska utvecklas för att möta kvinnors och mäns olika resmönster och behov, och se till hela resan.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Gångtrafik
Cykeltrafik
Kollektivtrafik
Biltrafik

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se