Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå. I norra länsdelen fungerar Skellefteå som en nod för service, utbildning, arbetsmarknad, kultur, nöje och fritid. 12 av de 15 kommuner som finns i Västerbottens län har idag färre än 10 000 invånare vilket gör att Skellefteås stadskärna spelar en roll i regionen som en plats dit många kommer för att shoppa, uppleva och känna stadspuls. Skellefteås roll som arbetsmarknadsregion bidrar till att människor också vistas mycket i centrum då de har sina arbetsplatser i staden.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen (antagen 2011), pekades Centrala stan ut som ett viktigt område i behov av en ny plan då intresset var och är stort att utveckla Centrum. Samtidigt finns det flera problem kopplade till trafik- och transportsystemet. I planen som nu är klar finns förslag på en hållbar trafiksystemlösning, såväl som förslag på att överbrygga andra identifierade utmaningar som finns i Centrala stan idag. Läs mer i den fördjupade översiktsplanen för Centrala Stan.

Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster) 

Utmaningar
En lång vinter innebär bland annat att det bildas barriärer mellan inne och ute. Mycket av stadslivet flyttar inomhus. I Skellefteås stadskärna finns idag flera så kallade inaktiva fasader längs viktiga stråk. Det kan vara verksamheter som är viktiga men inte bidrar till gatulivet, som exempelvis banker. En annan utmaning är lucktomter och stora parkeringsarealer som skapar tomrum och bidrar till känslan av ett händelselöst centrum. Barriärer som E4, älven, järnvägen och Kanalgatan delar idag in staden i olika områden istället för att knyta ihop olika viktiga målpunkter. Bilarna dominerar i stadskärnan vilket tar plats från oss människor att gå, vistas och mötas. Det tar också plats från cyklister, sammanhängande stadsrum och grönområden.

Ett utmanande klimat

 • Få aktiviteter på vintern och ett kallt klimat gör att mycket av stadslivet flyttar inomhus.
 • Mörker stora delar av året.
 • Halt väglag och snö skapar utmaningar för tillgänglighet och cykel.
 • Händelselöst på kvällar – Centrum stänger tidigt.
 • Handeln utmanas av externa köpcentrum.

 Stadslivet sugs inomhus

 • Många gallerior suger stadslivet inomhus.
 • Kylan gör att människor stannar inne.
 • Inte tillräckligt mycket interaktion mellan ute och inne.

 Hål i staden

 • Kvartersstrukturen är ofullständig och staden har flera tomma hål som skapar barriärer.
 • Stora och odefinierade stadsrum.
 • Parkeringsarealer skapar tomrum.
 • Flera oattraktiva gårdsrum som används som parkeringsplats.

 Inaktiva fasader och funktioner på A-lägen

 • Flera döda och inaktiva fasader längs med viktiga stråk.
 • På strategiska lägen finns funktioner som är samhällsviktiga men som inte bidrar till gatulivet, t ex banker.
 • Flera introverta byggnader med funktioner som potentiellt kan skapa mer liv i staden.

 Barriärer i staden

 • Få alternativ att korsa järnvägen.
 • Älven är en barriär med få möjligheter att korsa.
 • Trafikleder som E4 skapar barriärer.
 • Kanalgatan är idag som en barriär av trafik och parkering.

 Bilarna dominerar

 • Glest boende skapar bilberoende.
 • Få avgångar med offentlig transport.
 • Stora parkeringsarealer på attraktiva lägen.
 • Vissa gator har en trafikdominerande utformning.

Varje utmaning är också en möjlighet till förbättringar och nya initiativ. Svar på hur dessa utmaningar kan bemötas finns presenterat i planen för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se