Port of Skellefteå – En viktig aktör i transportsystemet, från inland till utland.

Port of Skellefteå utvecklas för att möta konkurrensen och även i framtiden vara en viktig länk i transportkedjan till och från Skellefteå och regionen. Hamnområdet expanderar och Skellefteå kommun investerar för att hamnen ska bli ett alternativ för fler och större fartyg.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

11 december 2019

Port of Skellefteå har blivit beviljat ytterligare medfinansiering på 12,5 miljoner från Europeiska Regionala utvecklingsfonden(ERUF) för farledsåtgärder och logistikytor som möjliggör containertrafik i hamnen.

17 november 2019

Port of Skellefteå fördubblar sin kapacitet med ny kaj

19 september 2019

Hamnprojektet Port of Skellefteå 2020 är i full gång. Just nu projekteras utfyllnads- och muddringsdelen. För att bygga upp ytorna i norra hamnen planeras för 600 meter vall i havet som ska fyllas med muddermassor i olika fack. Flera mindre insatser är klara och just nu sätts en lagerhall upp bredvid A-magasinet som bidrar med ytterligare ca 1000 kvm lagringsyta under tak.

23 maj 2019

Detaljplanen för oljehamnen inom Näsuddens industriområde ställs ut för granskning 25 maj-24 juni.

16 mars 2019

Arbetet med den nya detaljplanen för hela Näsuddens industriområde pausas. För att möta direkta behov från befintlig industri ska dock en mindre del av detaljplanen uppdateras under våren, för ett 40 hektar stort område i Oljehamnen. Planarbetet för hela Näsuddens industriområde kommer att återupptas inom ett år.

3 december 2018

Ett förslag till ny detaljplan för Näsuddens industriområde har varit ute på samråd. Just nu pågår en riskutredning som studerar risker kopplat till olyckor, transporter, vindförhållanden m.m. När synpunkter från samrådet samt resultatet av utredningarna sammanställts kommer detaljplaneförslaget att omarbetas och därefter ställas ut på nytt för granskning.


Om projektet

Havsbotten i hamnen kommer att underhållsmuddras, vilket innebär att delar av botten schaktas och gör att större fartyg kan trafikera hamnen. Efter beslut i Mark- och miljödomstolen har kommunen fått klartecken till att öka landytorna på norra sidan av hamnområdet. Även nya lagringsytor och magasinlösningar kommer att färdigställas.

Ett arbete med att ta fram förslag på en ny kaj pågår där tanken är att göra det möjligt för 250 meter långa fartyg att angöra hamnen. I anslutning till kajen finns också planer på att skapa ett industriområde för nyetableringar.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU:s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Port of Skellefteås hemsida

Centrerad logotyp

 

 

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Alhem

Alhem

På Alhem, öster om Boviksvägen i stadsdelen Norrböle, skapas ett nytt bostadskvarter.
Florahallen

Florahallen

Florahallen blir Skellefteås nya miljömärkta idrotts- och friidrottshall och byggs i anslutning till den nya skolan i området. Inflyttning sommaren 2020.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig stadsgata med fokus på människan. Så småningom kommer den att bli anslutningsväg till nya bron över älven för att minska biltrafiken genom centrumkärnan. 
Förskola Sunnanå

Förskola Sunnanå

När Skellefteå växer behövs fler förskolor för att fler ska vilja flytta hit. På Sunnanå startade bygger av en ny förskola som planeras att öppna för verksamhet årsskiftet 2020/2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Preliminär inflyttning våren 2021.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård som ska byggas i etapper. Första inflyttning startade våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se