Port of Skellefteå – En viktig aktör i transportsystemet, från inland till utland.

Port of Skellefteå utvecklas för att möta konkurrensen och även i framtiden vara en viktig länk i transportkedjan till och från Skellefteå och regionen. Hamnområdet expanderar och Skellefteå kommun investerar för att hamnen ska bli ett alternativ för fler och större fartyg.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

11 december 2019

Port of Skellefteå har blivit beviljat ytterligare medfinansiering på 12,5 miljoner från Europeiska Regionala utvecklingsfonden(ERUF) för farledsåtgärder och logistikytor som möjliggör containertrafik i hamnen.

17 november 2019

Port of Skellefteå fördubblar sin kapacitet med ny kaj

19 september 2019

Hamnprojektet Port of Skellefteå 2020 är i full gång. Just nu projekteras utfyllnads- och muddringsdelen. För att bygga upp ytorna i norra hamnen planeras för 600 meter vall i havet som ska fyllas med muddermassor i olika fack. Flera mindre insatser är klara och just nu sätts en lagerhall upp bredvid A-magasinet som bidrar med ytterligare ca 1000 kvm lagringsyta under tak.

23 maj 2019

Detaljplanen för oljehamnen inom Näsuddens industriområde ställs ut för granskning 25 maj-24 juni.

16 mars 2019

Arbetet med den nya detaljplanen för hela Näsuddens industriområde pausas. För att möta direkta behov från befintlig industri ska dock en mindre del av detaljplanen uppdateras under våren, för ett 40 hektar stort område i Oljehamnen. Planarbetet för hela Näsuddens industriområde kommer att återupptas inom ett år.

3 december 2018

Ett förslag till ny detaljplan för Näsuddens industriområde har varit ute på samråd. Just nu pågår en riskutredning som studerar risker kopplat till olyckor, transporter, vindförhållanden m.m. När synpunkter från samrådet samt resultatet av utredningarna sammanställts kommer detaljplaneförslaget att omarbetas och därefter ställas ut på nytt för granskning.


Om projektet

Havsbotten i hamnen kommer att underhållsmuddras, vilket innebär att delar av botten schaktas och gör att större fartyg kan trafikera hamnen. Efter beslut i Mark- och miljödomstolen har kommunen fått klartecken till att öka landytorna på norra sidan av hamnområdet. Även nya lagringsytor och magasinlösningar kommer att färdigställas.

Ett arbete med att ta fram förslag på en ny kaj pågår där tanken är att göra det möjligt för 250 meter långa fartyg att angöra hamnen. I anslutning till kajen finns också planer på att skapa ett industriområde för nyetableringar.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU:s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Port of Skellefteås hemsida

Centrerad logotyp

 

 

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se