Parkering. För bilar, cyklar och bättre miljö.

Framtidens parkeringar behöver tillgodse behov för olika transportmedel och på andra sätt än idag. Placeringen av platserna kommer också att förändras, då biltrafiken i Centrala stan ska minska till förmån för gång- och cykeltrafikanter.

Idag är det lätt att hitta en parkeringsplats i centrala Skellefteå. På ett antal större markparkeringar och i sex parkeringshus finns både besöks- och arbetsplatsparkeringar. Det går även bra att parkera längs de flesta gator.

Pågående förtätning av bostäder, fler arbetsplatser och ett utökat utbud av handel och evenemang, gör att parkeringsplatserna totalt sett kommer att öka. Med det följer även en nödvändig förändring av hur platserna används, då parkeringsplatserna längs gatorna bli färre, till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar. Ett växande antal cyklister förutsätter i sin tur fler cykelparkeringarna som placeras nära mötesplatser, gångstråk och busshållplatser.

Parkeringshus vid stadens entréer bidrar till minskad biltrafik samt bättre luft och tillgänglighet till Centrala stan. På Strömsör och vid nya resecentrum planeras det för parkeringshus för både bilar och cyklar. Båda husen placeras i nära anslutning till gångstråk som binder ihop viktiga målpunkter i stan.

I samarbete med Centrumhandlarna har kommunen sänkt taxan för korttidsparkering, som gynnar besökare som handlar, äter på restaurang eller deltar på evenemang. Parkeringstaxan kan också påverka omsättningen på parkeringsplatser och bidra till bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. En prioritering av parkeringar för besökare och boende framför arbetsplatsparkering bidrar också till ett attraktivare centrum och ökad handel.

För att utveckla och stärka Skellefteås roll som arbetsmarknadsregion och inpendlingsort krävs en fungerande infrastruktur. Här blir det kollektiva resandet i kombination med genomtänkta parkeringslösningar viktigt. Parkeringshusen vid stans huvudstråk, fler broar över älven samt ett resecentrum, gör det enkelt att ta sig in och ut ur stan samt att byta mellan olika transportmedel.

Målbilden för Centrala stan, som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen, ger följande inriktning:

  • Genomföra en översyn av parkering.
  • Ta fram en ny parkeringsnorm där en norm för cykelparkering finns med.
  • Placera cykelparkeringar i anslutning till planerad centrumhållplats.
  • Omdisponera parkeringsytor samt öka ytor för gång- och cykel på Kanalgatan.

Det större perspektivet
För att ge hela Skellefteå kommun bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har Skellefteå 2030 initierats. Framtidsarbetet är det största hittills och bygger på en helhetssyn på samhället och den långsiktiga utvecklingen. Överbryggande avstånd är ett strategiområde som syftar till att utveckla hur människor, information och gods färdas runt i kommunen och till och från omvärlden. Ett av målen är enkla resor på människors villkor.

Insatsområden för att nå målet:

Stadigt ökande gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafiken ska utvecklas så att människor säkert och enkelt kan förflytta sig inom och mellan tätorter och platser. Det smarta gång- och cykelvägnätet ska koppla samman resmål och ge goda villkor för alla typer av resor. Den stadigt ökande gång- och cykeltrafiken kommer också att bidra till arbetet för en hållbar utveckling och en stärkt folkhälsa.

Miljövänlig och tillgänglig busstrafik
Fler ska kunna åka buss till och från skola, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, evenemang och besöksmål. Bussresorna ska vara trygga och säkra för alla, och drivas helt av miljövänliga drivmedel vilket ger viktiga bidrag inte minst till en god luftmiljö. Bussresorna ska ha tydliga kopplingar till övriga transportslag och bli till bättre val, med avseende både på tid, möjligheter till spontant resande och digitala tjänster.

Enkla och säkra bilresor
Skellefteås stora yta gör att bilen är det huvudsakliga transportmedlet för resor mellan många av kommunens orter. När bil ger stora tidsvinster och möjligheter jämfört med andra resesätt ska det vara enkelt och säkert att välja bilen. Det ställer höga krav på infrastrukturen, särskilt E4 och det öst-västliga stråken. Infrastrukturen ska också bidra till en utveckling där fler fordon drivs av miljöbränslen, ökad samåkning och minskade utsläpp.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Skellefteå 2030

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se