Parkering. För bilar, cyklar och bättre miljö.

Framtidens parkeringar behöver tillgodse behov för olika transportmedel och på andra sätt än idag. Placeringen av platserna kommer också att förändras, då biltrafiken i Centrala stan ska minska till förmån för gång- och cykeltrafikanter.

Idag är det lätt att hitta en parkeringsplats i centrala Skellefteå. På ett antal större markparkeringar och i sex parkeringshus finns både besöks- och arbetsplatsparkeringar. Det går även bra att parkera längs de flesta gator.

Pågående förtätning av bostäder, fler arbetsplatser och ett utökat utbud av handel och evenemang, gör att parkeringsplatserna totalt sett kommer att öka. Med det följer även en nödvändig förändring av hur platserna används, då parkeringsplatserna längs gatorna bli färre, till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar. Ett växande antal cyklister förutsätter i sin tur fler cykelparkeringarna som placeras nära mötesplatser, gångstråk och busshållplatser.

Parkeringshus vid stadens entréer bidrar till minskad biltrafik samt bättre luft och tillgänglighet till Centrala stan. På Strömsör och vid nya resecentrum planeras det för parkeringshus för både bilar och cyklar. Båda husen placeras i nära anslutning till gångstråk som binder ihop viktiga målpunkter i stan.

I samarbete med Centrumhandlarna har kommunen sänkt taxan för korttidsparkering, som gynnar besökare som handlar, äter på restaurang eller deltar på evenemang. Parkeringstaxan kan också påverka omsättningen på parkeringsplatser och bidra till bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. En prioritering av parkeringar för besökare och boende framför arbetsplatsparkering bidrar också till ett attraktivare centrum och ökad handel.

För att utveckla och stärka Skellefteås roll som arbetsmarknadsregion och inpendlingsort krävs en fungerande infrastruktur. Här blir det kollektiva resandet i kombination med genomtänkta parkeringslösningar viktigt. Parkeringshusen vid stans huvudstråk, fler broar över älven samt ett resecentrum, gör det enkelt att ta sig in och ut ur stan samt att byta mellan olika transportmedel.

Målbilden för Centrala stan, som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen, ger följande inriktning:

  • Genomföra en översyn av parkering.
  • Ta fram en ny parkeringsnorm där en norm för cykelparkering finns med.
  • Placera cykelparkeringar i anslutning till planerad centrumhållplats.
  • Omdisponera parkeringsytor samt öka ytor för gång- och cykel på Kanalgatan.

Det större perspektivet
För att ge hela Skellefteå kommun bästa möjliga förutsättningar för en positiv utveckling har Skellefteå 2030 initierats. Framtidsarbetet är det största hittills och bygger på en helhetssyn på samhället och den långsiktiga utvecklingen. Överbryggande avstånd är ett strategiområde som syftar till att utveckla hur människor, information och gods färdas runt i kommunen och till och från omvärlden. Ett av målen är enkla resor på människors villkor.

Insatsområden för att nå målet:

Stadigt ökande gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafiken ska utvecklas så att människor säkert och enkelt kan förflytta sig inom och mellan tätorter och platser. Det smarta gång- och cykelvägnätet ska koppla samman resmål och ge goda villkor för alla typer av resor. Den stadigt ökande gång- och cykeltrafiken kommer också att bidra till arbetet för en hållbar utveckling och en stärkt folkhälsa.

Miljövänlig och tillgänglig busstrafik
Fler ska kunna åka buss till och från skola, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, evenemang och besöksmål. Bussresorna ska vara trygga och säkra för alla, och drivas helt av miljövänliga drivmedel vilket ger viktiga bidrag inte minst till en god luftmiljö. Bussresorna ska ha tydliga kopplingar till övriga transportslag och bli till bättre val, med avseende både på tid, möjligheter till spontant resande och digitala tjänster.

Enkla och säkra bilresor
Skellefteås stora yta gör att bilen är det huvudsakliga transportmedlet för resor mellan många av kommunens orter. När bil ger stora tidsvinster och möjligheter jämfört med andra resesätt ska det vara enkelt och säkert att välja bilen. Det ställer höga krav på infrastrukturen, särskilt E4 och det öst-västliga stråken. Infrastrukturen ska också bidra till en utveckling där fler fordon drivs av miljöbränslen, ökad samåkning och minskade utsläpp.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Skellefteå 2030

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se