UNDER PLANERING

Parkbron – en blivande gång- och cykelbro.

För att begränsa fordonstrafik in i stadskärnan och skapa trygga och mer sammanhängande gång- och cykelstråk planerar Skellefteå kommun att göra om Parkbron till en gång- och cykelbro. Vilket år denna förändring ska göras är inte bestämt ännu. Bland annat behöver den nya bron över älven byggas innan det kan bli verklighet. Tidigast 2022 beräknas den nya bron vara klar. 


Om projektet
Parkbron blir en förtydligande länk i Nord-sydstråket för gång-och cykeltrafikanter mellan södra och norra sidans mötesplatser. Sådana mötesplatser är bland annat Campus och Södertorg och vidare mot Stadsparken, torget, kulturhuset och resecentrum. Stråket binder ihop gröna miljöer inom Centrala stan, från söder till norr.

I stadskärnan, speciellt vid Kanalgatan, finns idag höga halter av koldioxidutsläpp. En viktig åtgärd för att minska dessa är bland annat att leda om fordonstrafiken från Parkbron via den nya bron över älven. En annan viktig grund till att förändra Parkbron till gång- och cykelbro är att öka brons livslängd. Den inte är konstruerad för klara av de belastningar som framtidens trafik kommer att innebära.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Trafikverket, Parkbrons kapacitet (pdf)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Södertorg
Torget
Kulturhuset
Resecentrum
Kanalgatan
Nya bron över älven

Parkbron

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se