Parkbron – En blivande gång- och cykelbro.

För att begränsa fordonstrafik in i stadskärnan och skapa trygga och mer sammanhängande gång- och cykelstråk planerar Skellefteå kommun att göra om Parkbron till en gång- och cykelbro. Vilket år denna förändring ska göras är inte bestämt ännu. Bland annat behöver Karlgårdsbron stå klar innan det kan bli verklighet. 

UNDER PLANERING

Om projektet
Parkbron blir en förtydligande länk i Nord-sydstråket för gång-och cykeltrafikanter mellan södra och norra sidans mötesplatser. Sådana mötesplatser är bland annat Campus och Södertorg och vidare mot Stadsparken, torget, kulturhuset och resecentrum. Stråket binder ihop gröna miljöer inom Centrala stan, från söder till norr.

I stadskärnan, speciellt vid Kanalgatan, finns idag höga halter av koldioxidutsläpp. En viktig åtgärd för att minska dessa är bland annat att leda om fordonstrafiken från Parkbron via den nya bron över älven. En annan viktig grund till att förändra Parkbron till gång- och cykelbro är att öka brons livslängd. Den inte är konstruerad för klara av de belastningar som framtidens trafik kommer att innebära.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Södertorg
Torget
Sara kulturhus
Skellefteå resecentrum
Kanalgatan
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart vintern 2021.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Bikarlen

Bikarlen

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu görs fortsatta satsningarna på bostadsbyggande i Kåge. Första inflytt sommaren 2022.
Kapella

Kapella

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot sammanlagt cirka 300 lägenheter.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Invigning sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se