Offentlig service – För och till alla.

Aktivt stadsliv och brett serviceutbud lyfts fram som avgörande faktorer för att skapa attraktiva och varierande livsmiljöer. För att möta framtidens utmaningar behöver Skellefteå växa vilket förutsätter att den offentliga servicen utvecklas och förändras.

I Skellefteå är tillgången på kommersiell och offentlig service störst i Centrala stan. Här finns också skolor och barnomsorg i nära anslutning till stadsdelen. I takt med att boendestrukturen förändras behövs en anpassning och utveckling av utbud och service. Idag är mer än 40 procent av invånarna i Centrala stan över 65 år.

Stadsbor, besökare och invånare bosatta utanför tätorten har navet för service i Centrala stan. Det förutsätter ett välutvecklat service- och transportsystem i hela kommunen för resor till och från Centrum. Hög tillgänglighet till service inom och i nära anslutning till stadsdelen är målet.

Pågående utveckling av boendeformer och service ska bidra till öka inflyttning av unga vuxna till Centrala stan. En förändrad åldersstruktur i kombination med ökad inflyttning, kan också ändra graden av tillgänglighet till offentlig service. På sikt är det därför relevant att se över områden som skola, barnomsorg och fritidsverksamhet för att vara rustad för framtiden.

Målbilden för Centrala stan, som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen, ger följande inriktning:

  • Göra Centrala stan till ett nav för tillgänglig service för alla kommuninvånare.
  • Erbjuda goda kommunikationer till offentlig service.
  • Anpassa och utveckla utbudet av offentlig service i takt med befolkningstillväxten.


Det större perspektivet

Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet med en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Hållbara och varierande livsmiljöer är ett av fyra strategiområden som avhandlas i strategin. Effektmålet är att ännu fler ska trivas i Skellefteå.

Insatsområden:

Helhetsplanering för ökad livskraft
Skellefteå ska bli ännu mer händelserikt och mångsidigt. Utvecklingen ska drivas på av en planering som stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksamma runt om i kommunen och utgår från hur stadskärnan, tätort och landsbygd kompletterar varandra. Relationerna mellan olika delar av kommunen, från stad till landsbygd, ska ömsesidigt stärkas av arbetet. Det genomsyras av samsynen om att staden är kommunens nav, där människor, utbud, service och näringsliv samlas som tätast. Och att kommunens olika delar ska utformas så att de kan använda sina respektive styrkor på bästa sätt. Oavsett om det gäller bostäder, näringsliv eller fritid och friluftsliv.

Utveckla aktiviteter och upplevelser
Möjligheten att skapa och delta i aktiviteter och upplevelser kopplat till kultur, fritid och nöjen är viktigt både för invånarnas trivsel och för attraktiviteten som besöksdestination. Skellefteås styrkor ska förstärkas till reseanledningar genom ett ökat utbud för både invånare och besökare. Arbetet ska skapa förutsättningar att bli en exportmogen året-runt-destination som möter nationella och internationella besökares krav och behov. Genom att skapa en stärkt infrastruktur och ett effektivare och starkare samarbete mellan olika aktörer ska målet nås. I arbetet ska vi också verka för utveckling av våra strategiskt vik­tiga kulturarvs-, kultur- och fritidsanläggningar.

Fler mötesplatser
För att stimulera viljan och möjligheten att bli en aktiv del av Skellefteå ska människor kunna mötas på ännu fler platser runt om i kommunen. Möten ska kunna ske naturligt, året runt och såväl inomhus som utomhus och i olika delar av kommunen. Alla ska ges möjlighet och plats att delta, uppleva och skapa sina egna identiteter. Mötesplatser kan vara såväl fysiska, som ett kafé eller en lekplats, som sociala och knyta samma människor genom intressen eller delade upplevelser.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan
Aktuella projekt

 

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se