Offentlig service. För och till alla.

Aktivt stadsliv och brett serviceutbud lyfts fram som avgörande faktorer för att skapa attraktiva och varierande livsmiljöer. För att möta framtidens utmaningar behöver Skellefteå växa vilket förutsätter att den offentliga servicen utvecklas och förändras.

I Skellefteå är tillgången på kommersiell och offentlig service störst i Centrala stan. Här finns också skolor och barnomsorg i nära anslutning till stadsdelen. I takt med att boendestrukturen förändras behövs en anpassning och utveckling av utbud och service. Idag är mer än 40 procent av invånarna i Centrala stan över 65 år.

Stadsbor, besökare och invånare bosatta utanför tätorten har navet för service i Centrala stan. Det förutsätter ett välutvecklat service- och transportsystem i hela kommunen för resor till och från Centrum. Hög tillgänglighet till service inom och i nära anslutning till stadsdelen är målet.

Pågående utveckling av boendeformer och service ska bidra till öka inflyttning av unga vuxna till Centrala stan. En förändrad åldersstruktur i kombination med ökad inflyttning, kan också ändra graden av tillgänglighet till offentlig service. På sikt är det därför relevant att se över områden som skola, barnomsorg och fritidsverksamhet för att vara rustad för framtiden.

Målbilden för Centrala stan, som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen, ger följande inriktning:

  • Gör Centrala stan till ett nav för tillgänglig service för alla kommuninvånare.
  • Erbjud goda kommunikationer till offentlig service.
  • Anpassa och utveckla utbudet av offentlig service i takt med befolkningstillväxten.


Det större perspektivet

Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet med en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Hållbara och varierande livsmiljöer är ett av fyra strategiområden som avhandlas i strategin. Effektmålet är att ännu fler ska trivas i Skellefteå.

Insatsområden:

Helhetsplanering för ökad livskraft
Skellefteå ska bli ännu mer händelserikt och mångsidigt. Utvecklingen ska drivas på av en planering som stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksamma runt om i kommunen och utgår från hur stadskärnan, tätort och landsbygd kompletterar varandra. Relationerna mellan olika delar av kommunen, från stad till landsbygd, ska ömsesidigt stärkas av arbetet. Det genomsyras av samsynen om att staden är kommunens nav, där människor, utbud, service och näringsliv samlas som tätast. Och att kommunens olika delar ska utformas så att de kan använda sina respektive styrkor på bästa sätt. Oavsett om det gäller bostäder, näringsliv eller fritid och friluftsliv.

Utveckla aktiviteter och upplevelser
Möjligheten att skapa och delta i aktiviteter och upplevelser kopplat till kultur, fritid och nöjen är viktigt både för invånarnas trivsel och för attraktiviteten som besöksdestination. Skellefteås styrkor ska förstärkas till reseanledningar genom ett ökat utbud för både invånare och besökare. Arbetet ska skapa förutsättningar att bli en exportmogen året-runt-destination som möter nationella och internationella besökares krav och behov. Genom att skapa en stärkt infrastruktur och ett effektivare och starkare samarbete mellan olika aktörer ska målet nås. I arbetet ska vi också verka för utveckling av våra strategiskt vik­tiga kulturarvs-, kultur- och fritidsanläggningar.

Fler mötesplatser
För att stimulera viljan och möjligheten att bli en aktiv del av Skellefteå ska människor kunna mötas på ännu fler platser runt om i kommunen. Möten ska kunna ske naturligt, året runt och såväl inomhus som utomhus och i olika delar av kommunen. Alla ska ges möjlighet och plats att delta, uppleva och skapa sina egna identiteter. Mötesplatser kan vara såväl fysiska, som ett kafé eller en lekplats, som sociala och knyta samma människor genom intressen eller delade upplevelser.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Skellefteå 2030 (pdf)
Aktuella projekt

 

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se