UNDER PLANERING

Norrbotniabanan – en viktig del i vår framtidsresa.

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att Sverige ska nå klimatmålet att sänka koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

21 mars 2019

Trafikverkets arbete med att ta fram en järnvägsplan genom Skellefteå kommuns södra del pågår för fullt, den 20 mars hölls ett samrådsmöte för sträckan Grandbodarna–Södra Innervik (förbi Bureå).

Under maj (datum ej satt ännu) kommer ett samrådsmöte för sträckan Södra Innervik–Södra Tuvan att hållas.

Läs mer på Trafikverkets sida om Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun

Om projektet
Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå. Regeringen fattade beslut om den nationella transportplanen juni 2018 för de kommande tio åren, 2018–2029. I denna framgick det att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018.
Det finns i dagsläget inte några pengar avsatta i den nationella transportplanen gällande den andra etappen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå–Luleå. I regeringsöverenskommelsen från januari 2019 står att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.

Trafikverket beslutade 2010 om vilken järnvägskorridor som ska gälla för Norrbotniabanan. Denna korridor kommer att vara kvar tills järnvägsplanerna har vunnit laga kraft. På Trafikverkets sida finns kartor som visar korridorens dragning.

Trafikverkets tidplan för etappen Umeå–Skellefteå,
baserat på den nu gällande nationella transportplanen
2018-2021Byggnation Umeå–Dåva.
2020/2021 Järnvägsplanerna fastställs.
2024 Byggstart Dåva–Skellefteå.
2028 Trafikstart Umeå–Skellefteå.

Stationslägen längs den första etappen mellan Umeå och Skellefteå
Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå.

De järnvägsplaner som berör Skellefteå kommun
Ytterbyn–Grandbodarna (JP05)
Grandbodarna–Södra Tuvan (JP06)
Södra Tuvan–Skellefteå C (JP07)

Aktörer
Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter.

Regionerna i de nordligaste länen planerar och finansierar den framtida regionala tågtrafiken på Norrbotniabanan. Därutöver kommer godståg och sannolikt även fjärrtåg att trafikera banan.

Övrig information och material
Trafikverkets hemsida
Skellefteå kommuns sida om Norrbotniabanan 
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Klart besked – Norrbotniabanan till Skellefteå (Pressmeddelande, MyNewsdesk)
Norrbotniabanegruppen
Norrbotniabanegruppens podcast “En bana – tre spår”
Norrbotniabanegruppens Facebooksida

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se