Norrbotniabanan – en viktig del i vår framtidsresa.

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan Norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att Sverige ska nå klimatmålet att sänka koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

April 2020

Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner genom Skellefteå kommun. Samråd för sträckan Södra Tuvan–Skellefteå C planeras i april 2020.

Läs mer på Trafikverkets sida om Norrbotniabanan


Om projektet

Trafikverket beslutade 2010 om vilken järnvägskorridor som ska gälla för Norrbotniabanan. Denna korridor kommer att vara kvar tills järnvägsplanerna har vunnit laga kraft. På Trafikverkets sidafinns kartor som visar korridorens dragning. Trafikverket arbete med att ta fram järnvägsplaner för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå förväntas vara klar 2021. Regeringen fattade beslut om den nationella transportplanen juni 2018 för de kommande tio åren, 2018–2029. I denna framgick det att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018.

Det finns i dagsläget inte några pengar avsatta i den nationella transportplanen gällande den andra etappen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå–Luleå. I regeringsöverenskommelsen från januari 2019 står att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.

På Trafikverkets sida hittar du aktuella handlingar gällande järnvägsplanerna.

Stationslägen längs den första etappen mellan Umeå och Skellefteå
Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå.

De järnvägsplaner som berör Skellefteå kommun
Ytterbyn–Grandbodarna (JP05) Se Trafikverkets film för sträckan
Grandbodarna–Södra Tuvan (JP06) Se Trafikverkets film, för sträckan Södra Innvervik-Södra Tuvan
Södra Tuvan–Skellefteå C (JP07)

Aktörer
Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter. Regionerna i de nordligaste länen planerar och finansierar den framtida regionala tågtrafiken på Norrbotniabanan. Därutöver kommer godståg och sannolikt även fjärrtåg att trafikera banan.

 

Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Lövångers nya dricksvatten

Lövångers nya dricksvatten

Nu är det klart att Lövånger ska få sitt dricksvatten från Bureå. Vattnet ska gå via en fem mil lång ledning.
Förskola Björnåker

Förskola Björnåker

En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör finns nu Skellefteås största parkeringshus. Huset stod färdigt november 2019.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se