Mötesplatser och stråk. En mer tillgänglig, framkomlig och öppen stad.

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen. Trafiklösningar, inte minst resurssnåla lösningar som gång- och cykelstråk är prioriterat i planerna för att knyta ihop mötesplatser och stadsrum där människor kan trivas.

Mötesplatser och stråk bidrar till en levande stad som i sin tur är en grundsten för att staden ska växa. Där människan trivs, växer staden. Det gäller att skapa en positiv kraft som bidrar till att staden utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt – något som brukar sammanfattas i termen Hållbar utveckling. Motsatsen till att växa är att stadens utveckling stannar av och hotas av minskat invånarantal där det varken finns arbetskraft eller konkurrenskraft ur ett nationellt perspektiv.

Attraktiva stråk och mötesplatser är förutsättningar för ett centrum med liv och rörelse, som i sin tur genererar kraft till stadens dynamik och utveckling. Möten uppstår på gator, torg, i gröna och blå miljöer, vid kultur- och fritidsarenor och kring handel och service. Det är på stadens gator och torg som människor möts och det är där en stor del av det dagliga livet i staden sker.

Stråk ska länka samman både mötesplatser och målpunkter och vara en upplevelse i sig. Nord-sydstråket har potential att bli ett centralt stråk i nordsydlig riktning som knyter ihop staden. Stråket löper från Resecentrum i norr, via kulturhuset och Trädgårdsgatan, förbi Stadsparken, över Parkbron, Södertorg, längs Brogatan fram till Campus i söder.

Stadslivet påverkas av hur många människor som passerar och hur lång tid de uppehåller sig på en plats. Det betyder att stadslivet gynnas av att människor rör sig långsammare, gärna till fots. För att människor ska vilja vistas i staden olika delar av dygnet, under alla årstider, behöver det finnas varierade mötesplatser med aktiviteter för olika målgrupper. Mötesplatser och stråk bör finnas för både planerade och spontana möten för människor i alla åldrar.

Caféer, restauranger, handel och stadsliv lever i symbios och stärker varandra. Under sommarhalvåret har uteserveringar stor betydelse för att skapa stadsliv. Det är viktigt att balansera uteserveringar med icke-kommersiella uppehållsmöjligheter som till exempelvis gröna och blå miljöer. De ger goda förutsättningar för sociala mötesplatser och miljöer för rekreation och vila.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

 • Förstärka Nygatans funktion som attraktivt, funktionellt och väl gestaltat handelsstråk.
 • Utveckla Kanalgatan till ett attraktivt, funktionellt och väl gestaltat handelsstråk.
 • Skapa mötesplatser längs med älvkanten.
 • Ta fram ett program för torget där kulturhus och ny gestaltning av Kanalgatan beaktas.
 • Ta fram ett stadsmiljöprogram eller liknande för det offentliga rummet.
 • Tydliggöra gång- och cykelstråket genom Södertorg, längs Brogatan.
 • Tydliggöra och förstärka Bockholmsvägen som stråk mellan Campus och Södertorg, komplettera med grönska.
 • Bygga ett kulturhus vid nuvarande busstorg.
 • Skapa ett nytt Södertorg och rama in det med ny markbeläggning, möblering och nya byggnader.
 • Bygga nytt huvudstråk för cykel längs med Södra Lasarettsvägen.
 • Utveckla Trädgårdsgatan som en del i nord-sydstråket, med enhetlig markbeläggning och uttryck som avviker, komplettera stråket med grönska.
 • Bygga om Parkbron till en attraktiv och säker gång- och cykelbro med mötesplatser.
 • Bygga nytt huvudstråk för cykel längs med Kanalgatan.
 • Utveckla Bockholmsvägen som stråk genom dess koppling österut med en gång- och cykelpassage under E4 vid Campus med busshållplatser på vardera sidan om E4.

Det större perspektivet
”Hållbara och varierande livsmiljöer” är ett av fyra strategiområden som avhandlas i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att utveckla aktiviteter och upplevelser och skapa fler mötesplatser året runt som ska vara inbjudande och trygga. Utvecklingen ska drivas på av en planering som stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksamma runt om i kommunen, och utgår från hur stadskärna, tätort och landsbygd kompletterar varandra. Ansvaret att stärka stadslivet delas mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommunen tillsammans.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Resecentrum
Kulturhuset
Parkbron
Södertorg
Skellefteå 2030 (pdf)

 

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se