Klockardalsparken – En besöksvänlig plats, både sommar och vinter.

Klockardalsparken, mellan Sjungande dalen och Eriksberg, är vintertid ett populärt utflyktsmål för barn och vuxna för att grilla och åka pulka. Nu rustas parken upp för att bli en trevlig och besöksvänlig plats året runt.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

7 juni 2021

Under sommaren och tidig höst kommer påbörjade markarbeten i parken att färdigställas. Nya broar sätts på plats och i slutet av sommaren sås en våtmarksäng in på ytan mellan dammarna.

Om projektet
Skellefteå kommun har tack vare stöd från Boverkets satsning “Gröna städer” fått möjlighet att förbättra Klockardalsparken. Bättre förutsättningar för rekreation i varierande naturmiljöer samt en ökad biologisk mångfald ska göra platsen mer välbesökt både sommar och vinter.

Arbetet startade hösten 2018 med röjning av parkens sydsluttning för att ta fram så kallade trappstegsbryn och göra entréerna till naturmarken mer tillgänglig. Bryn är området mellan parken och skogen och en yta där många arter trivs. Fortsatt röjning samt renovering av fördröjningsdammar och mindre broar är några delar som återstår att genomföra.

Projektet inkluderar även en skötselplan som i ett långsiktigt perspektiv säkrar att de biologiska värdena tas om hand och kan stärkas. Och via informationsskyltar ska besökarnas kunskap om parkens olika delar öka och visa på betydelsen av naturområden för oss människor.

Upprustningen av Klockardalsparken är en viktig del i utvecklingen av hela stadsdelen tillsammans med förtätningen i närområdet Eriksberg och utvidgningen av Erikslid.

Projektet planeras vara klart hösten 2021.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Västra Erikslid
Boverket – bidrag för grönare städer
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

 

Frågor och svar om projektet
Klockardalsparken

När är projektet klart?

Projektet planeras vara klart hösten 2021.

Vad är Boverkets satsning Gröna städer?

Satsningen Gröna städer är ett bidrag som har kunnat sökas av kommuner hos Boverket.

Syftet med stödet var att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser, öka välbefinnande, öka klimatanpassning och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Vidare ska åtgärderna bidra till ett varaktigt och långsiktigt arbete med att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den urbana miljön.

Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Lejonet

Lejonet

Två nya hyreshus ska byggas intill Myggvalla i Bureå som tillsammans kommer ge Bureå ett 30-tal nya bostäder. Klart årsskiftet 2021/2022.
Klockardalsparken

Klockardalsparken

Klockardalsparken är vintertid ett populärt utflyktsmål för barn och vuxna för att grilla och åka pulka. Nu rustas parken upp för att bli en trevlig och besöksvänlig plats året runt. Klart hösten 2021.
Förskola Norrhammar

Förskola Norrhammar

Behovet av fler förskolor när Skellefteå växer är stort. Nu planeras en ny förskola att byggas intill Norrhammarskolan. Preliminär byggstart hösten 2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning sommaren 2021.
Släden

Släden

I närheten av Södertorg på Sörböle påbörjar nu Mannberg fastigheter bygget av ett 100-tal nya bostadsrätter. Första etappen klar hösten 2023.
Anderstorpsgården

Anderstorpsgården

På södra sidan av Skellefteälven bygger Heimstaden 221 nya hyresrätter i form av flerfamiljshus och radhus i varierande storlekar. Inflyttning 2023.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart hösten 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se