Kapella – 300 lägenheter i fem nya höghus.

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot cirka 300 bostadsrätter. 

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

12 juli 2019

Planprogrammet och detaljplanen är utställd för granskning fram till den 2 september. Därefter påbörjas justering inför antagande.

Om projektet
Förutom det stora behovet av bostäder för fler Skelleftebor finns även behov att ett mer sammanhängande stadsrum. I centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där Kapella är utpekat som en av dem. Genom att bebygga dessa lucktomter sluts kvarteren och gaturummen läks vilket bidrar till ett mer inbjudande stadsrum.

Kvarteret Kapella består av flera fastigheter som ägs av olika fastighetsägare. Kommunen har på eget initiativ gjort ett planprogram för området, eftersom delar av kvarteret är på väg att exploateras. Programmet kan ses som ett förslag och eftersom all mark är privat ägd är det upp till ägarna hur de går vidare.

Det föreslås ett höghus mot norr som kan bli upp till 14 våningar. Därtill två höghus vardera vid Magasinsgränd och Repslagargränd som får bli något lägre. Mot Kanalgatan blir det inget höghus alls, utan där behåller man den maximala höjden om 4-5 våningar.

Ut mot gatorna ska den nedersta våningen bestå av lokaler för handel eller kontor, så att det skapas ett livfullt gaturum. Rakt genom kvarteret blir det en öppning i öst-västlig riktning, en intern gata. Den behövs för att transporter, sophämtning, räddningstjänst med flera ska ta sig fram, men är också tänkt att bli en öppning för allmänheten att kunna passera. Kvarteret görs alltså inte helt slutet med privat innergård. Alla parkeringar föreslås ligga under jord.

Först på tur att bebyggas är det nordvästra hörnet, på tomten där en godisaffär ligger. Där finns ett förslag på detaljplan, som även är ute på samråd fram till den 2 september. Det framgår att två höghus ryms på tomten, och att det totalt kan bli cirka 75 bostäder.

Fastighetsägare är ett bolag som heter Kapellafemton AB. Även en bit av huset där Friskis och Svettis ligger berörs, där heter ägaren Dahlgrens Fastigheter AB.

En tredje fastighet i kvarteret som ska bebyggas med tiden ligger i hörnet Repslagargränd/Kanalgatan och ägs av Riksbyggen.

Aktörer
Kapellafemton AB
Dahlgrens Fastigheter AB
Riksbyggen

Övrig information och material
Riksbyggen Kapella 11
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Super duper something

kapella

Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun gör det möjligt att bygga fler bostäder i nordvästra delen av Kåge. Här skapas 25 nya villatomter.
Forskargatans lekplats

Forskargatans lekplats

Nu är det dags för renovering av Forskargatans lekplats. Under våren 2020 kommer arbetet att sätta igång med att bygga en lekplats riktad till de mindre barnen i närområdet.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se