Kapella – 300 lägenheter i fem nya höghus.

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot cirka 300 bostadsrätter. 

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

18 december 2019

Detaljplanen för Kapella 15 och del av Kapella 1 (nordvästra hörnet av kvarteret Kapella) har godkänts av bygg- och miljönämnden för antagande i kommunfullmäktige. Planen möjliggör två nya höghus med ca 75 bostäder.

12 juli 2019

Planprogrammet och detaljplanen är utställd för granskning fram till den 2 september. Därefter påbörjas justering inför antagande.

Om projektet
Förutom det stora behovet av bostäder för fler Skelleftebor finns även behov att ett mer sammanhängande stadsrum. I centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där Kapella är utpekat som en av dem. Genom att bebygga dessa lucktomter sluts kvarteren och gaturummen läks vilket bidrar till ett mer inbjudande stadsrum.

Kvarteret Kapella består av flera fastigheter som ägs av olika fastighetsägare. Kommunen har på eget initiativ gjort ett planprogram för området, eftersom delar av kvarteret är på väg att exploateras. Programmet kan ses som ett förslag och eftersom all mark är privat ägd är det upp till ägarna hur de går vidare.

Det föreslås ett höghus mot norr som kan bli upp till 14 våningar. Därtill två höghus vardera vid Magasinsgränd och Repslagargränd som får bli något lägre. Mot Kanalgatan blir det inget höghus alls, utan där behåller man den maximala höjden om 4-5 våningar.

Ut mot gatorna ska den nedersta våningen bestå av lokaler för handel eller kontor, så att det skapas ett livfullt gaturum. Rakt genom kvarteret blir det en öppning i öst-västlig riktning, en intern gata. Den behövs för att transporter, sophämtning, räddningstjänst med flera ska ta sig fram, men är också tänkt att bli en öppning för allmänheten att kunna passera. Kvarteret görs alltså inte helt slutet med privat innergård. Alla parkeringar föreslås ligga under jord.

Först på tur att bebyggas är det nordvästra hörnet, på tomten där en godisaffär ligger. Där finns ett förslag på detaljplan, som även är ute på samråd fram till den 2 september. Det framgår att två höghus ryms på tomten, och att det totalt kan bli cirka 75 bostäder.

Fastighetsägare är ett bolag som heter Kapellafemton AB. Även en bit av huset där Friskis och Svettis ligger berörs, där heter ägaren Dahlgrens Fastigheter AB.

En tredje fastighet i kvarteret som ska bebyggas med tiden ligger i hörnet Repslagargränd/Kanalgatan och ägs av Riksbyggen.

Aktörer
Kapellafemton AB
Dahlgrens Fastigheter AB
Riksbyggen

Övrig information och material
Riksbyggen Kapella 11
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se