Kapella. 300 lägenheter i fem nya höghus.

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot sammanlagt cirka 300 lägenheter.

UNDER PLANERING

Om projektet
Förutom det stora behovet av bostäder för fler Skelleftebor finns även behov att ett mer sammanhängande stadsrum. I centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där Kapella är utpekat som en av dem. Genom att bebygga dessa lucktomter sluts kvarteren och gaturummen läks vilket bidrar till ett mer inbjudande stadsrum.

Kvarteret Kapella består av flera fastigheter som ägs av olika fastighetsägare. Kommunen har på eget initiativ gjort ett planprogram för området, eftersom delar av kvarteret är på väg att exploateras. Programmet kan ses som ett förslag och eftersom all mark är privat ägd är det upp till ägarna hur de går vidare.

Det föreslås ett höghus mot norr som kan bli upp till 14 våningar. Därtill två höghus vardera vid Magasinsgränd och Repslagargränd som får bli något lägre. Mot Kanalgatan blir det inget höghus alls, utan där behåller man den maximala höjden om 4-5 våningar.

Ut mot gatorna ska den nedersta våningen bestå av lokaler för handel eller kontor, så att det skapas ett livfullt gaturum. Rakt genom kvarteret blir det en öppning i öst-västlig riktning, en intern gata. Den behövs för att transporter, sophämtning, räddningstjänst med flera ska ta sig fram, men är också tänkt att bli en öppning för allmänheten att kunna passera. Kvarteret görs alltså inte helt slutet med privat innergård. Alla parkeringar föreslås ligga under jord.

Först på tur att bebyggas är det nordvästra hörnet, på tomten där Karamelltåget tidigare hade sina lokaler. Där ska HSB skapa cirka 70 nya lägenheter fördelat på två hus, det ena 4 våningar högt och det andra maximalt 12 våningar högt. Även en bit av huset där Friskis och Svettis ligger berörs, samt en tredje fastighet i kvarteret som ska bebyggas med tiden ligger i hörnet Repslagargränd/Kanalgatan.

Aktörer
Skebo
HSB
Riksbyggen

Övrig information och material
HSB Guldläge
Riksbyggen Kapella 11
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart vintern 2021.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Bikarlen

Bikarlen

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu görs fortsatta satsningarna på bostadsbyggande i Kåge. Första inflytt sommaren 2022.
Kapella

Kapella

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot sammanlagt cirka 300 lägenheter.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Invigning sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se