UNDER PLANERING

Kanalgatan – En grön oas med mötesplatser.

Kanalgatan är utpekad som en barriär i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan. I den föreslås det att Kanalgatan ska byggas om för att prioritera gående och cyklister, och göra plats för möten i form av uteserveringar, aktiviteter och grönområden. 

 

Om projektet
Ombyggnaden av Kanalgatan ska bidra till att minska upplevelsen av gatan som en barriär mellan torget och det blivande kulturhuset. Den korsande Trädgårdsgatan kan dessutom bli ett sammanhängande stråk från söder till norr, och bidrar därmed till att minska barriäreffekten.

Ombyggnaden ska bidra till att minska koldioxidhalterna längs gatan. Det föreslås också att gatan ska få en funktion som överordnat grönstråk som tar hand om dagvatten.

I planen föreslås det att Kanalgatan ska utformas med ett körfält i vardera riktning istället för nuvarande två. Bilparkeringsytor ska omdisponeras för att ge plats för gång- och cykelbanor som kan placeras längs med gatan. Förslaget innebär också att göra om gatan till en linjär park med dagvattenhantering och en serie av mötesplatser med överlappande aktiviteter och funktioner. Vidare ska även en ny centrumhållplats byggas. Ambitionen är även att den korsande Trädgårdsgatan ska förtydligas som en del av nord-sydstråket.

Ett av delmålen i 2030-strategin är att Skellefteå ska vara utformat för nästa generation. Skellefteå ska ta ansvar för att utveckla hållbara livsmiljöer som blir bättre för varje kommande generation. Att vara ett klimatvänligt samhälle handlar om både stort och smått, inte minst om minskade utsläpp. Att minska koldioxidutsläppen genom att bygga om Kanalgatan och andra viktiga transportleder i stadskärnan är en del av det.

Inga beslut är tagna kring Kanalgatans blivande utformning, utan det som beskrivs ovan är hämtat från den fördjupade översiktsplanen som ett förslag på hur dagens utmaningar kan bemötas. Gatans funktion och mängden trafik ska utredas mer detaljerat.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Kulturhuset
Mer om grönstråk
Centrumhållplats
2030-strategin (pdf)
Trafikplanering i centrum

 

Kanalgatan

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se