Höder – Höder Fastighetsutveckling planerar för 40 nya bostadsrätter i Centrala stan.

På Kvarteret Höder i Centrala stan planerar Höder Fastighetsutveckling bygget av ett 40-tal nya bostadsrätter. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

26 september 2019

Detaljplanen för Höder 1 och 9 har godkänts av bygg- och miljönämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

23 maj 2019

Detaljplanen för Höder 1 och 9 ställs ut för granskning 25 maj-17 juni.

30 mars 2019

Nytt förslag till detaljplan för Höder 1 och 9 ställs ut för samråd mellan 30 mars och 22 april. Ett tidigare planförslag upphävdes av Mark- och miljödomstolen i november 2018, nu har alltså ett nytt planförslag med annan inriktning tagits fram.

21 februari 2019

Bygg- och miljönämnden har gett avdelningen för fysisk planering i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Höder 1 och 9. Exploatören vill gå vidare med en mindre volym än det ursprungliga förslaget, för att skuggeffekten ska bli mindre för grannarna.

17 december 2018

Bygg- och miljönämnden har gett avdelningen för fysisk planering i uppdrag att ta fram en ny dagsljusutredning för Höder 1 och 9. En ny dagsljusutredning görs för att nämnden ska få ett bättre underlag för att kunna ta beslut om utformningen av en ny detaljplan.

28 november 2018

Detaljplanen är upphävd av Mark- och miljööverdomstolen efter överklagande av närboende.

31 maj 2018

Skellefteå kommun har överklagat beslutet om upphävd detaljplan till Mark- och miljööverdomstolen.

4 mars 2018

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva detaljplanen.

6 januari 2018

Detaljplanen har överklagats hos Mark- och miljödomstolen.

15 december 2017

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för området.

Om projektet
Arbete pågår med utformningen av huset, men konceptet jämfört med tidigare planförslag (ett punkthus på innergården) är ett lamellhus i söder, som är högst mot väst. Detta för att minimera skuggning/dagsljuspåverkan och maximera avstånd till grannar i norr. Totalt beräknas byggandet kunna ge ca 40 lägenheter.

Aktörer
Höder Fastighetsutveckling

Övrig information och material
Detaljplan för Höder, upphävd av mark- och miljödomstolen (pdf, nytt fönster)
Höderskrapan (nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)

Höder

Frågor och svar om
Höder

Vad består Höder av?

Två nya hus där Kanalgatan och Köpmangatan möts. Det hus som planeras ligga mot Köpmangatan ska bli upp till tre våningar med eventuell kungsvåning, samt parkering under jord och källare. Bakom gatuhuset, på innergården, planeras ett hus på tio våningar med eventuella kungsvåningar, samt parkering under jord och källare. Totalt beräknas byggandet kunna ge ca 50 lägenheter.

När är är det byggstart för Höder?

Detaljplanen för Höder 1 och 9 har godkänts av bygg- och miljönämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 

 

Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun gör det möjligt att bygga fler bostäder i nordvästra delen av Kåge. Här skapas 25 nya villatomter.
Forskargatans lekplats

Forskargatans lekplats

Nu är det dags för renovering av Forskargatans lekplats. Under våren 2020 kommer arbetet att sätta igång med att bygga en lekplats riktad till de mindre barnen i närområdet.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se