Höder – Höder Fastighetsutveckling planerar för 40 nya bostadsrätter i Centrala stan.

På Kvarteret Höder i Centrala stan planerar Höder Fastighetsutveckling bygget av ett 40-tal nya bostadsrätter. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

28 november 2019

Detaljplanen för Höder 1 och 9 har vunnit laga kraft.

26 september 2019

Detaljplanen för Höder 1 och 9 har godkänts av bygg- och miljönämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

23 maj 2019

Detaljplanen för Höder 1 och 9 ställs ut för granskning 25 maj-17 juni.

30 mars 2019

Nytt förslag till detaljplan för Höder 1 och 9 ställs ut för samråd mellan 30 mars och 22 april. Ett tidigare planförslag upphävdes av Mark- och miljödomstolen i november 2018, nu har alltså ett nytt planförslag med annan inriktning tagits fram.

21 februari 2019

Bygg- och miljönämnden har gett avdelningen för fysisk planering i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Höder 1 och 9. Exploatören vill gå vidare med en mindre volym än det ursprungliga förslaget, för att skuggeffekten ska bli mindre för grannarna.

17 december 2018

Bygg- och miljönämnden har gett avdelningen för fysisk planering i uppdrag att ta fram en ny dagsljusutredning för Höder 1 och 9. En ny dagsljusutredning görs för att nämnden ska få ett bättre underlag för att kunna ta beslut om utformningen av en ny detaljplan.

28 november 2018

Detaljplanen är upphävd av Mark- och miljööverdomstolen efter överklagande av närboende.

31 maj 2018

Skellefteå kommun har överklagat beslutet om upphävd detaljplan till Mark- och miljööverdomstolen.

4 mars 2018

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva detaljplanen.

6 januari 2018

Detaljplanen har överklagats hos Mark- och miljödomstolen.

15 december 2017

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för området.

Om projektet
Arbete pågår med utformningen av huset, men konceptet jämfört med tidigare planförslag (ett punkthus på innergården) är ett lamellhus i söder, som är högst mot väst. Detta för att minimera skuggning/dagsljuspåverkan och maximera avstånd till grannar i norr. Totalt beräknas byggandet kunna ge ca 40 lägenheter.

Aktörer
Höder Fastighetsutveckling

Övrig information och material
Höderskrapan (nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

Frågor och svar om
Höder

Vad består Höder av?

Två nya hus där Kanalgatan och Köpmangatan möts. Det hus som planeras ligga mot Köpmangatan ska bli upp till tre våningar med eventuell kungsvåning, samt parkering under jord och källare. Bakom gatuhuset, på innergården, planeras ett hus på tio våningar med eventuella kungsvåningar, samt parkering under jord och källare. Totalt beräknas byggandet kunna ge ca 50 lägenheter.

När är är det byggstart för Höder?

Detaljplanen för Höder 1 och 9 har godkänts av bygg- och miljönämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 

 

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se