Hedensbyn företagspark – Ett nav för transporter av gods och människor.

Stadsdelen Hedensbyn växer fram som en knutpunkt för flöden av människor och gods. I takt med att vi blir fler invånare i Skellefteå utvecklas även näringslivet, vilket ställer krav på effektiva transportlösningar med båt, tåg och lastbil. Utvecklingen på Hedensbyn gör det möjligt att kombinera olika transportslag vilket inverkar positivt på ekonomi, miljö och människors vardag.

PÅGÅENDE

Vad händer just nu?

Juli 2020

Under sommaren avslutar Skanska arbetet med den nya cirkulationsplatsen på uppdrag av Trafikverket. I samband med det färdigstället Skellefteå kommun ombyggnaden av Svedjevägen.

6 september 2019

Trafikverket forsätter med bygget av en cirkulationsplats på väg 372 vid korsningen med Svedjevägen. Under vecka 36 och 37 stängs därför Svedjevägen av.

27 augusti 2019

Byggandet av en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 372 och Svedjevägen infarten till Hedensbyn pågår. Under vägen kommer även byggas en gångtunnel. Projektet väntas bli klart hösten 2020.

7 maj 2019

Arbetet med att bygga en ny gång- och cykelbana längs Svedjevägen har påbörjats och beräknas pågå till slutet av juni. Under hela perioden råder begränsad framkomlighet och vägen kommer under ett par veckor behövas stängas av.

 

Om projektet
Infrastrukturen på Hedensbyn förbättras då nya lösningar skapas inom transportsektorn. Målet är att näringslivet ska kunna kombinera järnväg, sjöfart och vägnät på ett effektivt och hållbart sätt.

Idag transporteras stora mängder gods mellan Hedensbyn och västerut längs Skelleftehamnsleden (väg 372). Det är också en sträcka där många människor passerar på väg till och från skolor och arbetsplatser. Förbättrade trafiklösningar ska göra dessa transporter både säkrare och mer hållbara.

En förlängning och utbyggnad av Torsgatan bidrar till ett bättre flöde av trafiken som fördelas på två större leder och även inkluderar en gång- och cykelväg.

Ytterligare exempel på förbättringar:

  • Längs Svedjevägen byggs en gång- och cykelbana.
  • Busshållplatser planeras på strategiska platser på området.
  • Trafikverket planerar att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 372 på sträckan Skellefteå-Skellefteå hamn. Planen är att bygga en plus två filer samt två nya och säkra trafikplatser.
  • Inom området Fabriken har en ny industrigata byggts och nya industritomter planeras.

Ett arbete pågår med att planera för att på lång sikt flytta E4 längre österut från sitt nuvarande läge. En möjlig anslutning kan bli östra leden på Hedensbyn, vilket kan förbättra trafikflödet från norr till söder och samtidigt ge möjlighet för etablering av ny industri längs den nya dragningen på Anderstorp.

 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
E4 längs Östra leden
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Hedensbyn Site East

Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn företagspark

Hedensbyn företagspark

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se