Hedensbyn företagspark – Ett nav för transporter av gods och människor.

Stadsdelen Hedensbyn växer fram som en knutpunkt för flöden av människor och gods. I takt med att vi blir fler invånare i Skellefteå utvecklas även näringslivet, vilket ställer krav på effektiva transportlösningar med båt, tåg och lastbil. Utvecklingen på Hedensbyn gör det möjligt att kombinera olika transportslag vilket inverkar positivt på ekonomi, miljö och människors vardag.

PÅGÅENDE

Vad händer just nu?

Juli 2020

Under sommaren avslutar Skanska arbetet med den nya cirkulationsplatsen på uppdrag av Trafikverket. I samband med det färdigställer Skellefteå kommun ombyggnaden av Svedjevägen.

6 september 2019

Trafikverket fortsätter med bygget av en cirkulationsplats på väg 372 vid korsningen med Svedjevägen. Under vecka 36 och 37 stängs därför Svedjevägen av.

27 augusti 2019

Byggandet av en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 372 och Svedjevägen infarten till Hedensbyn pågår. Under vägen kommer även byggas en gångtunnel. Projektet väntas bli klart hösten 2020.

7 maj 2019

Arbetet med att bygga en ny gång- och cykelbana längs Svedjevägen har påbörjats och beräknas pågå till slutet av juni. Under hela perioden råder begränsad framkomlighet och vägen kommer under ett par veckor behövas stängas av.

 

Om projektet
Infrastrukturen på Hedensbyn förbättras då nya lösningar skapas inom transportsektorn. Målet är att näringslivet ska kunna kombinera järnväg, sjöfart och vägnät på ett effektivt och hållbart sätt.

Idag transporteras stora mängder gods mellan Hedensbyn och västerut längs Skelleftehamnsleden (väg 372). Det är också en sträcka där många människor passerar på väg till och från skolor och arbetsplatser. Förbättrade trafiklösningar ska göra dessa transporter både säkrare och mer hållbara.

En förlängning och utbyggnad av Torsgatan bidrar till ett bättre flöde av trafiken som fördelas på två större leder och även inkluderar en gång- och cykelväg.

Ytterligare exempel på förbättringar:

  • Längs Svedjevägen byggs en gång- och cykelbana.
  • Busshållplatser planeras på strategiska platser på området.
  • Trafikverket planerar att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 372 på sträckan Skellefteå-Skellefteå hamn. Planen är att bygga en plus två filer samt två nya och säkra trafikplatser.
  • Inom området Fabriken har en ny industrigata byggts och nya industritomter planeras.

Ett arbete pågår med att planera för att på lång sikt flytta E4 längre österut från sitt nuvarande läge. En möjlig anslutning kan bli östra leden på Hedensbyn, vilket kan förbättra trafikflödet från norr till söder och samtidigt ge möjlighet för etablering av ny industri längs den nya dragningen på Anderstorp.

 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
E4 längs Östra leden
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Hedensbyn Site East

Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart årsskiftet 2021/2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se