Handel – Stadskärnan förändras när upplevelsen blir allt viktigare.

Köpcentra och varuhus har länge förknippats med begreppet stadskärna. En modern centrumkärna fyller nu en större social funktion, där handeln allt oftare även inkluderar konsumtion av upplevelser.

Med hårdare konkurrens från e-handel och externa handelsområden förväntar sig allt fler något mer än bara inköp av varor vid besök i stadskärnan. Centrum är idag inte bara en plats för handel, utan lika mycket en mötesplats för upplevelser och nöjen. Det återspeglas i utbudet av restauranger, caféer och barer.

Skellefteå har en stark stadskärna. I jämförelse med andra kommuner är sällanköpshandeln i centrum också relativt stark tack vare få externhandelsområden och en trevlig stadskärna. I takt med att Centrala stan förändras väntas upplevelser och nöjen ta fler marknadsandelar.

Förändringar i det offentliga rummet blir nödvändiga då Centrala stan ändrar karaktär till följd av utbyggnad, förtätning och företagsetableringar. I det arbetet behöver kommunen, tillsammans med övriga aktörer i stadsdelen, ta ett gemensamt ansvar för att levandegöra stadskärnan. Exempelvis kan fastighetsägare välja aktiva och tilltalande fasader med varierande verksamheter i gatuplan och handlarna bidra genom att kundanpassa öppettider och utbud.

En attraktiv stadskärna kännetecknas också av en levande torghandel. Att tillåta torghandel på Södertorg, Trädgårdsgatan och älvbrinken, kan levandegöra obebyggda ytor i Centrala stan för möten och handel. Vi människor är en viktig faktor för att upplevelsen av Skellefteås stadskärna ska bli så tilltalande som möjligt. För att lyckas med det behövs delaktighet och gemensamt ansvar för utvecklingen mellan aktörer inom handel, service och tillgänglighet.

Målbilden för Centrala stan, som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen, ger följande inriktning:

  • Utveckla och förstärka Nygatans, Trädgårdsgatans och Kanalgatans funktion som attraktiva och funktionellt handelsstråk
  • Utveckla cykelparkering och gatumöblering
  • Utveckla samverkan mellan kommun, handlare, fasighetsägare

Det större perspektivet
I kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030 är ett av målen ”Hållbara och varierande livsmiljöer”. För att ännu fler ska trivas i Skellefteå ska både invånare och besökare enkelt upptäcka och ta del av mångsidigheten som erbjuds i Skellefteå, från lantliga miljöer till den växande stadskärnan. Det kräver bland annat nya aktiviteter och upplevelser som kan växa fram som ett resultat av den ökande besöksnäringen.

Exempel på insatser för att nå målet:

Göra det enkelt att upptäcka och ta del av mångsidigheten som erbjuds i Skellefteå. Utveckla nya aktiviteter och upplevelser som kan växa fram som ett resultat av den ökande besöksnäringen.

Öka platsens attraktionskraft för både Skelleftebor och besökare. Fler besökare ökar omsättningen i det lokala näringslivet, vilket leder till fler och växande företag, fler arbetstillfällen skapas, bland annat instegsjobb och en ökad attraktionskraft för Skellefteå som plats att bo på. En attraktiv plats stärker även viljan hos företag att investera i Skellefteå, då det blir enklare att hitta eller locka kompetens till platsen.

Skapa fler aktiviteter och upplevelser inom fritid, kultur och nöjen, framförallt på fritiden för boende och besökare. Säkerställ ett utbud som utformas och finns tillgängligt för alla i samhället med extra fokus på unga och unga vuxna, utrikesfödda och kvinnor, runt om i kommunen.

Erbjuda en bredd av miljöer med utformning och utbud som gör det enkelt för alla kvinnor och män att få mer tid till det liv de själva valt, genom hela livet. Ta till vara naturliga miljöer som hav, skog, kullar och sjöar, konstruerade som byggnader, infrastruktur, boenden och sociala miljöer där människor möts.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Visit Skellefteå
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se