Gröna och blå miljöer. Stadens identitet.

Exempel på gröna miljöer är parker och grönområden i olika storlekar. De blå miljöerna utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven. De gröna och blå miljöerna är avgörande för att bevara och utveckla de fördelar som ekosystemet ger oss människor, samtidigt som dessa inslag är viktiga för Centrala stans identitet.

I en stad är det viktigt med gröna och blå miljöer som möjliggör kontakten mellan stad och natur. De skapar trivsamma mötesplatser för människor, och djur och växter knyts ihop med sina artfränder utanför staden.

När förtätningar planeras är det extra viktigt att bevara, förvalta och utveckla de gröna miljöerna för en attraktiv stads- och boendemiljö. Gröna och blå miljöer knyter ihop målpunkter och stadsrum, och skapar en sammanhängande stad där människor trivs. En sammanhängande grönstruktur är även en viktig förutsättning för att kunna behålla goda livsvillkor för växter och djur i en stad som växer.

Tillsammans med Boströmsbäcken utgör älven idag stommen av blå miljöerna i centrumkärnan. Älven erbjuder goda möjligheter för stadsnära friluftsliv och rekreation. Strandpromenaden, längs norra och södra sidan älven, är utpekad som ett av flera viktiga kärnområden för Skellefteås grönstruktur. Älven är inte bara ett populärt utflyktsområde för människor utan ett viktigt område för djur- och växtliv. På holmarna i älven finns exempelvis fågelplatser. Älven innebär även vissa utmaningar som upplevelsen av att älven är en barriär. Detta kan minskas med hjälp av aktiva stadsrum och öppna anslutande gator.

Gröna och blå miljöer bidrar inte bara till människans välbefinnande utan även till hela ekosystemet som i sin tur är viktigt för till exempel luft-och vattenrening, skadedjursbekämpning och klimatreglering. Investeringar som stärker de gröna miljöerna kan därför ge stora samhällsekonomiska besparingar på längre sikt.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Arbeta med åtgärder utifrån åtgärdsprogrammet för renare stadsluft.
  • Tydliggöra och förstärka Bockholmsvägen som stråk mellan Campus och Södertorg, komplettera med grönska.
  • Skapa mer plats för fotgängare och bygga nytt huvudstråk för cykel längs Stationsgatan, komplettera med grönska.
  • Tydliggöra Kanalgatan som en linjär park med dagvattenhantering och en serie av mötesplatser med överlappande aktiviteter och funktioner.
  • Utveckla Trädgårdsgatan som en del i nord-sydstråket, med enhetlig markbeläggning och uttryck som avviker, komplettera stråket med grönska.
  • Anlägga en ny park framför gamla stationshuset.
  • Tillgängliggöra det grönblåa stråket Boströmsbäcken.

 

Det större perspektivet
”Hållbara och varierande livsmiljöer” är ett av fyra strategiområden som avhandlas i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att utveckla aktiviteter och upplevelser och skapa fler mötesplatser året runt som ska vara inbjudande och trygga. Utvecklingen ska drivas på av en planering som stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksamma runt om i kommunen och utgår från hur stadskärna, tätort och landsbygd kompletterar varandra. Ansvaret att stärka stadslivet delas mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommunen tillsammans.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Idébeskrivning Södertorg
Idébeskrivning Kanalgatan
Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 (pdf)

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se