Gröna och blå miljöer. Stadens identitet.

Exempel på gröna miljöer är parker och grönområden i olika storlekar. De blå miljöerna utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven. De gröna och blå miljöerna är avgörande för att bevara och utveckla de fördelar som ekosystemet ger oss människor, samtidigt som dessa inslag är viktiga för Centrala stans identitet.

I en stad är det viktigt med gröna och blå miljöer som möjliggör kontakten mellan stad och natur. De skapar trivsamma mötesplatser för människor, och djur och växter knyts ihop med sina artfränder utanför staden.

När förtätningar planeras är det extra viktigt att bevara, förvalta och utveckla de gröna miljöerna för en attraktiv stads- och boendemiljö. Gröna och blå miljöer knyter ihop målpunkter och stadsrum, och skapar en sammanhängande stad där människor trivs. En sammanhängande grönstruktur är även en viktig förutsättning för att kunna behålla goda livsvillkor för växter och djur i en stad som växer.

Tillsammans med Boströmsbäcken utgör älven idag stommen av blå miljöerna i centrumkärnan. Älven erbjuder goda möjligheter för stadsnära friluftsliv och rekreation. Strandpromenaden, längs norra och södra sidan älven, är utpekad som ett av flera viktiga kärnområden för Skellefteås grönstruktur. Älven är inte bara ett populärt utflyktsområde för människor utan ett viktigt område för djur- och växtliv. På holmarna i älven finns exempelvis fågelplatser. Älven innebär även vissa utmaningar som upplevelsen av att älven är en barriär. Detta kan minskas med hjälp av aktiva stadsrum och öppna anslutande gator.

Gröna och blå miljöer bidrar inte bara till människans välbefinnande utan även till hela ekosystemet som i sin tur är viktigt för till exempel luft-och vattenrening, skadedjursbekämpning och klimatreglering. Investeringar som stärker de gröna miljöerna kan därför ge stora samhällsekonomiska besparingar på längre sikt.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Arbeta med åtgärder utifrån åtgärdsprogrammet för renare stadsluft.
  • Tydliggöra och förstärka Bockholmsvägen som stråk mellan Campus och Södertorg, komplettera med grönska.
  • Skapa mer plats för fotgängare och bygga nytt huvudstråk för cykel längs Stationsgatan, komplettera med grönska.
  • Tydliggöra Kanalgatan som en linjär park med dagvattenhantering och en serie av mötesplatser med överlappande aktiviteter och funktioner.
  • Utveckla Trädgårdsgatan som en del i nord-sydstråket, med enhetlig markbeläggning och uttryck som avviker, komplettera stråket med grönska.
  • Anlägga en ny park framför gamla stationshuset.
  • Tillgängliggöra det grönblåa stråket Boströmsbäcken.

 

Det större perspektivet
”Hållbara och varierande livsmiljöer” är ett av fyra strategiområden som avhandlas i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att utveckla aktiviteter och upplevelser och skapa fler mötesplatser året runt som ska vara inbjudande och trygga. Utvecklingen ska drivas på av en planering som stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksamma runt om i kommunen och utgår från hur stadskärna, tätort och landsbygd kompletterar varandra. Ansvaret att stärka stadslivet delas mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommunen tillsammans.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan
Idébeskrivning Södertorg
Idébeskrivning Kanalgatan

Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Sveaborg

Sveaborg

I Skelleftehamn på Borggatan kommer tillfälliga bostäderna att sättas upp av Algeco. 44 stycken tillfälliga lägenheter i Skelleftehamn ska lätta på trycket på permanenta bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

För att möta efterfrågan på nya bostäder förbereder Skellefteå kommun för ett nytt villakvarter i nordvästra delen av Kåge. Nu finns möjligheten att boka en av 25 villatomter.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2023.
Vintersolen

Vintersolen

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Nu ska ett nytt radhusområde byggas på Tuböle, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden. Klart vintern 2022.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning december 2021.
Risbergsgatan

Risbergsgatan

15 nya parhus i form av hyresrätter ska byggas på Risbergsgatan på Hedensbyn. Byggherre och hyresvärd är Gretabo AB. Klart årsskiftet 2021/2022.
Aktivitetspark Burträsk

Aktivitetspark Burträsk

Parker med möjligheter till aktiviteter tillsammans med andra människor är en viktig del i en levande kommun. I Burträsk ska nu en aktivitetspark byggas med fokus fysisk aktivitet. Klart sommaren 2021.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se