Gångtrafik. Trygga, trafiksäkra och attraktiva gångstråk.

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Alla planer som finns kring stadsutvecklingen prioriterar människan i centrum. Gång- och cykeltrafikanter ska få bättre förutsättningar att färdas tryggt i trafiken genom bättre sammanhängande gång- och cykelbanor.

Som fotgängare tar du dig fram på ett miljövänligt och hälsofrämjande sätt, dessutom bidrar du till ett rikt stadsliv. För att öka antalet fotgängare är det viktigt att skapa trygga, trafiksäkra och attraktiva gångstråk. Det behöver skapas en mer levande och attraktiv stadskärna där människor kan träffas för att fika, shoppa eller bara strosa runt. I stadskärnan ska därför de gående ha högst prioritet och gatorna ska utformas för dem. Huvudnätet för gångtrafik binder samman de stora målpunkterna inom Centrala stan och kopplar ihop stadsdelen med angränsande stadsdelar.

Kanalgatan och E4/Viktoriagatan är stora barriärer för fotgängare, men även järnvägen och älven delar staden i norr och söder. Biltrafikens framkomlighet är i stora delar av stadsdelen prioriterad högre än fotgängarnas och biltrafikens hastighet är inte anpassad för att ge en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Förutsättningarna att gå över Parkbron behöver förbättras, där gångbanan idag är väldigt smal och knappt tillåter att två fotgängare möts.

Tillgänglighetsanpassning av gångstråk med ledstråk, anpassade passager och borttagande av enkelt avhjälpta hinder har påbörjats men fortfarande finns en hel del kvar att göra innan Centrum är tillgängligt och användbart för alla.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Förbättra huvudnätet för gångtrafik så att det upplevs tryggt och säkert, med god tillgänglighet och framkomlighet.
  • Minska barriärer.
  • Separera fotgängare och cyklister.
  • Bygga nya passager under järnvägen i Trädgårdsgatans förlängning och under E4 i Bockholmsvägens förlängning.
  • Förbättra passager över E4/Viktoriagatan i Nygatans och Kanalgatans förlängning samt över Kanalgatan i Trädgårdsgatans förlängning.
  • Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.

 

Övrig information och material
Ett Skellefteå för alla
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan
Kanalgatan
E4/Viktoriagatan
Biltrafik
Parkbron

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se