Förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser.

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden. Det är också ett sätt att använda kvartersmarken effektivare och göra staden mer attraktiv.  

En levande stad är en förutsättning för att staden ska växa. Ett ökat befolkningsantal är nödvändigt för en positiv ekonomisk, social och ekologisk utveckling.  Den fördjupade översiktsplanen tar höjd för fler Skelleftebor, med minst 1200 bostäder och 1000 nya arbetsplatser i stadsdelen Centrala stan.

Arbetsplatser och verksamheter
Fram till år 2030 är målet att 1000 nya arbetsplatser ska skapas inom Centrala stan. Norr om Kanalgatan bedöms det kunna skapas mellan 600 och 650 nya arbetsplatser inom främst handel, kommersiell och offentlig service. I området mellan älven och Kanalgatan finns potential genom mindre förtätningar för 150-200 nya arbetsplatser. Söder om älven är det främst inom Campusområdet som ca 200 nya arbetsplatser kan skapas. I utkanterna av stadsdelen finns en stor potential till nya arbetsplatser, i kvarteren Renen och Strömsör kan ca 250 nya arbetsplatser skapas.

På flera av dessa utpekade områden har redan arbetsplatser börjat skapats av olika kommunala och privata aktörer.
Se projekt.

Bostäder
I Centrala stan, särskilt norr om Kanalgatan, finns stor potential för förtätning. Inriktningen är att nya byggnader ska rymma såväl bostäder som verksamheter, med inbjudande fasader och lokaler för verksamheter i bottenplan.  En förtätad stadskärna är viktig för en hållbar utveckling och bidrar till ett levande centrum där människor kan trivas.

I Centrala stan finns ett stort behov av bostäder med varierande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Med ett mer varierat bostadsutbud med olika typer av bostäder, prisklasser och ägandeformer kan fler personer erbjudas boende och stadsdelen får en större mångfald av invånare där även unga och barnfamiljer får plats. Fram till år 2030 är målet att 1200 nya bostäder ska byggas inom Centrala stan.

Med en lite högre höjd på bebyggelsen kan uppemot 600-700 nya bostäder få plats norr om Kanalgatan. I området mellan älven och Kanalgatan kan 200-300 nya bostäder rymmas genom mindre förtätningar. Byggnaderna bör anpassas till nuvarande skala. Söder om älven bedöms cirka 400 nya bostäder kunna byggas. I randområdet, inom kvarteren Strömsör och Renen finns potential till cirka 200 nya bostäder.

Många av dessa utpekade områden har redan börjat bebyggas av olika kommunala och privata aktörer.
Se projekt.

Det större perspektivet
För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar behöver staden växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet med en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på.

Utvecklingsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige i juni år 2015. Ett av de utpekade målen är Enklare etablering för alla som innebär att det ska bli enklare att etablera sig i Skellefteå, inte minst för unga vuxna och människor som nyligen anlänt från andra länder. Insatsområdena är Variationsrikt och växande bostadsbestånd och Enklare etablering för nyanlända.

Variationsrikt och växande bostadsbestånd innefattar att Skellefteå ska vara en plats där människor hittar hållbara boendeformer som möter människors behov och önskningar genom hela livet. För att motverka bostadsbristen behöver Skellefteå därför bygga nytt – såväl hyresrätter som bostadsrätter och villor. Bostadsbeståndet och nya former av boenden ska anpassas efter en ökande befolkning och utvecklas i linje med de sätt som människor vill bo på. Enklare etablering för nyanlända innefattar att Skellefteå ska vara en av landets bästa kommuner när det handlar om att välkomna nyanlända människor som vistas här under sin asylprövning.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Skellefteå 2030 (pdf)
Aktuella projekt

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se