Floraskolan – En ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9.

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas inflyttningsklara sommaren 2020.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

6 september 2019

Arbetet av en tillfällig väg på norra sidan av Torsgatan vid Floraskolan påbörjas vecka 37. Vägen ska fungera för omledning när gång- och cykeltunneln ska anläggas i anslutning till skolan. Arbetet kommer pågå utan större påverkan för allmänheten.

Juni 2019

Vissa kranar för stomresningen demonteras. Studiebesök anordnas.

Maj 2019

Arbetet löper på bra. Trots en tuff vinter ligger projektet bara någon vecka efter tidplan. Tid som projektet räknar med att jobba in under sommaren och hösten.Skolan har kommit under tak.Markarbetet för utemiljön påbörjas.

December 2018

Stora delar av stommen blir klar vid nyår.

November 2018

NCC slutförde markarbeten under huset. Delar av betongplattan gjöts.

September 2018

Rivning av de befintliga byggnader som ska rivas blev klar.

Första spadtaget för Floraskolan och Florahallen togs.

Juni 2018

NCC fick entreprenaden för bygget av skolan. Alla bygghandlingar färdigställdes.


Om projektet

Skellefteå växer, och därmed elevunderlaget. Den nya skolan byggs för att klara morgondagens behov, dels utifrån förändringar i elevunderlag, dels för att uppnå de värden som beskrivs i läroplanen. 

Varje elev kommer att tillhöra en årskurs, ett arbetslag och en hemarena.  Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget planerar undervisningen och gruppernas storlek. För att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning kommer det att bli färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper. Digitala lärverktyg och varierade lärmiljöer är en självklarhet i undervisningen. 

Lärmiljön ska ge utrymme för elevernas olikheter. Samarbete och dialog är grunden i skolans arbete, och det ska finnas rikligt med platser för samtal, grupparbete och presentation. Det ska finnas utrymme för både aktivitet och för tyst koncentration och arbetsro. 

Projektgruppen för Floraskolan består av representanter från flera olika förvaltningar. För att täcka in alla perspektiv är ett stort antal referensgrupper kopplade till projektet.  

Aktörer

Skellefteå kommun

Övrig information och material

Floraskolan

Florahallen

Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Floraskolan

Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun gör det möjligt att bygga fler bostäder i nordvästra delen av Kåge. Här skapas 25 nya villatomter.
Forskargatans lekplats

Forskargatans lekplats

Nu är det dags för renovering av Forskargatans lekplats. Under våren 2020 kommer arbetet att sätta igång med att bygga en lekplats riktad till de mindre barnen i närområdet.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se