Floraskolan – En ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9.

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas inflyttningsklara sommaren 2020.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

4 februari 2019

Under februari månad påbörjas arbetet med att bygga nya gång- och cykelvägar i anslutning till Floraskola. Arbetet kommer pågå under våren/sommaren och beräknas vara färdigt hösten 2020. För löpande information om bygget läs mer på skelleftea.se/driftinfo.

6 september 2019

Arbetet av en tillfällig väg på norra sidan av Torsgatan vid Floraskolan påbörjas vecka 37. Vägen ska fungera för omledning när gång- och cykeltunneln ska anläggas i anslutning till skolan. Arbetet kommer pågå utan större påverkan för allmänheten.

Juni 2019

Vissa kranar för stomresningen demonteras. Studiebesök anordnas.

Maj 2019

Arbetet löper på bra. Trots en tuff vinter ligger projektet bara någon vecka efter tidplan. Tid som projektet räknar med att jobba in under sommaren och hösten. Skolan har kommit under tak. Markarbetet för utemiljön påbörjas.

December 2018

Stora delar av stommen blir klar vid nyår.

November 2018

NCC slutförde markarbeten under huset. Delar av betongplattan gjöts.

September 2018

Rivning av de befintliga byggnader som ska rivas blev klar.

Första spadtaget för Floraskolan och Florahallen togs.

Juni 2018

NCC fick entreprenaden för bygget av skolan. Alla bygghandlingar färdigställdes.


Om projektet

Skellefteå växer, och därmed elevunderlaget. Den nya skolan byggs för att klara morgondagens behov, dels utifrån förändringar i elevunderlag, dels för att uppnå de värden som beskrivs i läroplanen. 

Varje elev kommer att tillhöra en årskurs, ett arbetslag och en hemarena.  Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget planerar undervisningen och gruppernas storlek. För att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning kommer det att bli färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper. Digitala lärverktyg och varierade lärmiljöer är en självklarhet i undervisningen. 

Lärmiljön ska ge utrymme för elevernas olikheter. Samarbete och dialog är grunden i skolans arbete, och det ska finnas rikligt med platser för samtal, grupparbete och presentation. Det ska finnas utrymme för både aktivitet och för tyst koncentration och arbetsro. 

Projektgruppen för Floraskolan består av representanter från flera olika förvaltningar. För att täcka in alla perspektiv är ett stort antal referensgrupper kopplade till projektet.  

Aktörer

Skellefteå kommun

Övrig information och material

Floraskolan

Florahallen

Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

 

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se