Floraskolan – En ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9.

En helt ny skola, idrottshall och friidrottshall står nu klar på Morön. Byggnationerna slutfördes under sommaren 2020 och skolan öppnade för de första eleverna höstterminen 2020.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

18 augusti 2020

Skolan och Florahallen är nu klara och öppnade.

24 februari 2019

Nu påbörjas arbetet med att bygga nya gång- och cykelvägar i anslutning till Floraskola. Arbetet kommer pågå under våren/sommaren och beräknas vara färdigt hösten 2020. I och med detta kommer Torsgatan att ledas om förbi arbetsområdet från och med den 25 februari. För löpande information läs mer på skelleftea.se/driftinfo.

6 september 2019

Arbetet av en tillfällig väg på norra sidan av Torsgatan vid Floraskolan påbörjas vecka 37. Vägen ska fungera för omledning när gång- och cykeltunneln ska anläggas i anslutning till skolan. Arbetet kommer pågå utan större påverkan för allmänheten.

Juni 2019

Vissa kranar för stomresningen demonteras. Studiebesök anordnas.

Maj 2019

Arbetet löper på bra. Trots en tuff vinter ligger projektet bara någon vecka efter tidplan. Tid som projektet räknar med att jobba in under sommaren och hösten.Skolan har kommit under tak.Markarbetet för utemiljön påbörjas.

December 2018

Stora delar av stommen blir klar vid nyår.

November 2018

NCC slutförde markarbeten under huset. Delar av betongplattan gjöts.

September 2018

Rivning av de befintliga byggnader som ska rivas blev klar.

Första spadtaget för Floraskolan och Florahallen togs.

Juni 2018

NCC fick entreprenaden för bygget av skolan. Alla bygghandlingar färdigställdes.


Om projektet
Skellefteå växer, och därmed elevunderlaget. Den nya skolan byggdes för att klara morgondagens behov, dels utifrån förändringar i elevunderlag, dels för att uppnå de värden som beskrivs i läroplanen. 

Varje elev tillhör en årskurs, ett arbetslag och en hemarena. Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget planerar undervisningen och gruppernas storlek. För att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning är det färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper. Digitala lärverktyg  är en självklarhet i undervisningen. 

Fokus ligger på en varierande lärmiljö i syfte att skapa utrymme för elevernas olikheter samt skapa en trivsam inomhusmiljö. Samarbete och dialog är grunden i skolans arbete, och det finns rikligt med platser för samtal, grupparbete och presentation, men även utrymme för både aktivitet och för tyst koncentration och arbetsro. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Floraskolan
Florahallen
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

 

Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart hösten 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp hösten 2020, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Anderstorp Centrum

Anderstorp Centrum

Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska etableras mellan Anderstorp Centrum och E4an. Inför de framtida planerna fick området hösten 2020 en ny och förbättrad trafiklösning för gång-, cykel- och biltrafik.
Centrumhållplats

Centrumhållplats

En centrumhållplats med korta gångavstånd till viktiga målpunkter och övriga transportmedel är en viktig förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafik.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Oxen

Oxen

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se