UNDER PLANERING

E4 – Ny sträckning utanför centrum.

Trafikverket ansvarar för flytt av E4 i Skellefteå. I de övergripande planerna är målet att transportsystemen ska kännetecknas av effektiva transporter och en god samordning mellan olika transportslag, där resurssnåla resor prioriteras. En omdragning av E4 skulle bland annat innebära en effektivisering av den trafik som inte har sin målpunkt i stadskärnan. Dessutom skulle trafiksäkerheten öka i Skellefteå tätort samt boendemiljön förbättras längs befintlig vägsträckning.

Positiva effekter är också förkortade restider och lägre bullernivåer samt att projektet bidrar till ökad möjlighet för kommunen att genomföra sina intentioner för stadsutveckling enligt de fördjupade översiktsplanerna för Skelleftedalen och Centrala stan.

 

Om projektet
Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. En omdragning av E4 skulle inte bara förbättra de mer övergripande trafikflödena i Skellefteå utan även minska Viktoriagatans inverkan som barriär från öst till väst. På längre sikt, när E4 är flyttad från Centrala stan, planeras Viktoriagatan att bli en mer stadsmässig gata. Övergångarna vid Kanalgatan och Nygatan kommer att bli mer tillgängliga. Genom att leda om trafiken minskas även utsläppen från främst den tunga trafiken som passerar, vilket skulle bidra till att nå de miljökvalitetsnormer som finns för de centrala delarna.

Det finns fortfarande inget beslut om byggandet av en ny E4. I Trafikverkets förslag till nationell transportplan för åren 2018-2029 finns E4-omdragningen inte med, däremot finns den med som ett objekt om planeringsramen utökas med 10 %. Regeringen förväntas fatta beslut under våren 2018.

Aktörer
Trafikverket i dialog med Skellefteå kommun.

Övrig information och material
Gemensamt pressmeddelande från Skellefteå kommun och Trafikverket (pdf)
Trafikverkets vägutredning ”Skellefteåprojektet”
Trafikverkets webb: nationell transportplan
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Kanalgatan

E4 östra leden

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se