E4 – Ny sträckning utanför centrum.

Trafikverket ansvarar för flytt av E4 i Skellefteå. I de övergripande planerna är målet att transportsystemen ska kännetecknas av effektiva transporter och en god samordning mellan olika transportslag, där resurssnåla resor prioriteras. En omdragning av E4 skulle bland annat innebära en effektivisering av den trafik som inte har sin målpunkt i stadskärnan. Dessutom skulle trafiksäkerheten öka i Skellefteå tätort samt boendemiljön förbättras längs befintlig vägsträckning. Positiva effekter är också förkortade restider och lägre bullernivåer samt att projektet bidrar till ökad möjlighet för kommunen att genomföra sina intentioner för stadsutveckling enligt de fördjupade översiktsplanerna för Skelleftedalen och Centrala stan.

UNDER PLANERING

Om projektet
Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. En omdragning av E4 skulle inte bara förbättra de mer övergripande trafikflödena i Skellefteå utan även minska Viktoriagatans inverkan som barriär från öst till väst.

På längre sikt, när E4 är flyttad från Centrala stan, planeras Viktoriagatan att bli en mer stadsmässig gata. Övergångarna vid Kanalgatan och Nygatan kommer att bli mer tillgängliga. Genom att leda om trafiken minskas även utsläppen från främst den tunga trafiken som passerar, vilket skulle bidra till att nå de miljökvalitetsnormer som finns för de centrala delarna.

Aktörer
Trafikverket i dialog med Skellefteå kommun.

Övrig information och material
Trafikverket
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Kanalgatan
Karlgårdsbron

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se