Cykeltrafik. Ett viktigt alternativ för korta transporter.

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen finns det några viktiga förutsättningar: sammanhängande stråk av hög kvalitet och attraktiva cykelparkeringar i centrala lägen. Särskilt viktigt för att öka cykelns konkurrenskraft i förhållande till bilen är att skapa nya cykelförbindelser där det förekommer barriärer.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

8 mars 2020

Skellefteå kommun får stöd från Trafikverket på nio miljoner kronor till arbete för hållbara stadsmiljöer. Stödet ska användas till att  främja cykeltrafiken och blir en medfinansiering av tre projekt, nya gång- och cykelvägar vid Lantmannagatan, Getbergsvägen och Tubölegatan.

För att överbrygga de befintliga barriärerna i både nord-sydlig och öst-västlig riktning har ett antal kopplingar lagts till Skellefteås befintliga cykelnät. I Centrala stan föreslås att nya huvudcykelstråk, med god framkomlighet och säkerhet, byggs längs med Kanalgatan, Stationsgatan och Södra Lasarettsvägen. Huvudcykelstråken längs med Södra Järnvägsgatan och Bockholmsvägen byggs ut så att cykelvägnätet blir sammanhängande.

Cykelvägnätet är generellt väl utbyggt i Skellefteå, men centralt saknas sammanhängande cykelbanor i såväl nord-sydlig som öst-västlig sträckning, vilket gör att cyklister ibland färdas i blandtrafik och ibland färdas på en gång- och cykelbana. Detta skapar en otydlighet för cyklisterna och medför att cyklister ibland tvingas korsa gatan på ett antal ställen.

Det är dessutom en brist att cyklister och fotgängare ofta delar på utrymmet. För cyklisterna medför detta ett problem för såväl säkerheten som framkomligheten. Inne i Centrum hänvisas dessutom cyklister ofta till att dela utrymme med biltrafiken. Höga fordonsflöden och biltrafikens hastighet medför att många cyklister väljer att cykla på gångbanan de gånger det inte finns en separerad cykelbana.

På samma sätt som för fotgängare utgör E4/Viktoriagatan, Kanalgatan, järnvägen och älven barriärer även för cyklister. Cyklisternas förutsättningar att använda Parkbron behöver förbättras.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

 • Koppla ihop huvudcykelnätet i öst-västlig och nord-sydlig riktning genom stadsdelen.
 • Förbättra cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Minska barriärer.
 • Se till att det finns god tillgång till cykelparkeringar i Centrum.
 • Separera fotgängare och cyklister.
 • Göra nya huvudcykelstråk längs med Kanalgatan, Stationsgatan och Södra Lasarettsvägen.
 • Bygga ut huvudcykelnätet längs med Södra Järnvägsgatan och Bockholmsvägen.
 • Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.
 • Ta fram nya passager under järnvägen i Trädgårdsgatans förlängning och under E4 i Bockholmsvägens förlängning.
 • Förbättra passager över E4/Viktoriagatan i Kanalgatans och Storgatans förlängning.
 • Ta fram en ny parkeringsnorm där en norm för cykelparkering finns med.
 • Ta fram fler cykelparkeringsplatser.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Kanalgatan
Parkbron

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se