Cykeltrafik.
Ett viktigt alternativ för korta transporter.

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen finns det några viktiga förutsättningar: sammanhängande stråk av hög kvalitet och attraktiva cykelparkeringar i centrala lägen. Särskilt viktigt för att öka cykelns konkurrenskraft i förhållande till bilen är att skapa nya cykelförbindelser där det förekommer barriärer.

För att överbrygga de befintliga barriärerna i både nord-sydlig och öst-västlig riktning har ett antal kopplingar lagts till Skellefteås befintliga cykelnät. I Centrala stan föreslås att nya huvudcykelstråk, med god framkomlighet och säkerhet, byggs längs med Kanalgatan, Stationsgatan och Södra Lasarettsvägen. Huvudcykelstråken längs med Södra Järnvägsgatan och Bockholmsvägen byggs ut så att cykelvägnätet blir sammanhängande.

Cykelvägnätet är generellt väl utbyggt i Skellefteå, men centralt saknas sammanhängande cykelbanor i såväl nord-sydlig som öst-västlig sträckning, vilket gör att cyklister ibland färdas i blandtrafik och ibland färdas på en gång- och cykelbana. Detta skapar en otydlighet för cyklisterna och medför att cyklister ibland tvingas korsa gatan på ett antal ställen.

Det är dessutom en brist att cyklister och fotgängare ofta delar på utrymmet. För cyklisterna medför detta ett problem för såväl säkerheten som framkomligheten. Inne i Centrum hänvisas dessutom cyklister ofta till att dela utrymme med biltrafiken. Höga fordonsflöden och biltrafikens hastighet medför att många cyklister väljer att cykla på gångbanan de gånger det inte finns en separerad cykelbana.

På samma sätt som för fotgängare utgör E4/Viktoriagatan, Kanalgatan, järnvägen och älven barriärer även för cyklister. Cyklisternas förutsättningar att använda Parkbron behöver förbättras.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

 • Koppla ihop huvudcykelnätet i öst-västlig och nord-sydlig riktning genom stadsdelen.
 • Förbättra cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Minska barriärer.
 • Se till att det finns god tillgång till cykelparkeringar i Centrum.
 • Separera fotgängare och cyklister.
 • Göra nya huvudcykelstråk längs med Kanalgatan, Stationsgatan och Södra Lasarettsvägen.
 • Bygga ut huvudcykelnätet längs med Södra Järnvägsgatan och Bockholmsvägen.
 • Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.
 • Ta fram nya passager under järnvägen i Trädgårdsgatans förlängning och under E4 i Bockholmsvägens förlängning.
 • Förbättra passager över E4/Viktoriagatan i Kanalgatans och Storgatans förlängning.
 • Ta fram en ny parkeringsnorm där en norm för cykelparkering finns med.
 • Ta fram fler cykelparkeringsplatser.

 

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Kanalgatan
Parkbron

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se