Centrumhållplats – Ny hållplats i Centrala stan.

Att ge plats för människan och få till en hållbar trafiksystemlösning är ett prioriterat område i Skellefteå kommun. För att öka gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik behöver goda förutsättningar skapas. En centrumhållplats med korta gångavstånd till viktiga målpunkter och övriga transportmedel är en viktig förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafik.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

29 augusti 2020

Den nya Centrumhållplatsen på Kanalgatan är på grund av de förändringar som sker längs Kanalgatan och i Centrumkärnan uppskjutet. Tillfälliga hållplatser kommer därför byggas längs Stationsgatan. Stationsgatans läge, mitt emellan stadskärnan och regionaltrafiken, samt dess bredd och tillgänglighet för cyklister, gör gatan till det bästa alternativet utifrån nuläget.

19 december 2017

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 7,5 mnkr för bygget av en ny centrumhållplats.

12 oktober 2017

Tekniska nämnden har föreslagit att avsätta 7,5 mnkr för att bygga hållplatsen. Slutgiltigt beslut väntas i kommunfullmäktige innan årsskiftet.Om projektet
Ett sammanhängande gångstråk planeras längs hela Trädgårdsgatan från söder till norr. Därmed minskar Kanalgatans visuella barriäreffekt från torget upp mot kulturhuset och vidare till resecentrum. En effekt av detta är att nuvarande centrumhållplats behöver flyttas från dagens läge. En ny placering av hållplatsen påverkas i sin tur av Kanalgatans framtida funktion och utseende. För att hitta en långsiktig lösning för hållplatsen behöver Kanalgatans utformning först färdigställas.

Antalet hållplatslägen kommer att påverka vilket alternativ som blir aktuellt. Ytan för detta ska utredas ytterligare.

I direkt anslutning till centrumhållplatsen, längs Kanalgatans parkområde, ska det finnas cykelparkeringar.

En centrumhållplats ska även användas kvällstid vilket ökar den sociala tryggheten vid intilliggande offentliga platser. Hållplatsen kommer att utformas med generösa väderskydd, omsorgsfullt gestaltad och ljussatt så att det känns inbjudande, bekvämt och tryggt att vänta på bussen. Hållplatsen blir även en viktig symbol i stadsrummet som signalerar kollektivtrafikens betydelse för att kunna utveckla ett hållbart samhälle.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Kanalgatan

Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart hösten 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp hösten 2020, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Anderstorp Centrum

Anderstorp Centrum

Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska etableras mellan Anderstorp Centrum och E4an. Inför de framtida planerna fick området hösten 2020 en ny och förbättrad trafiklösning för gång-, cykel- och biltrafik.
Centrumhållplats

Centrumhållplats

En centrumhållplats med korta gångavstånd till viktiga målpunkter och övriga transportmedel är en viktig förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafik.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Oxen

Oxen

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se