Bro över älven – Skellefteå kommun planerar för en ny bro över älven mellan Karlgård och Nordanå.

En ökande befolkning behöver på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Detta, tillsammans med fler resealternativ och fler besökare, ställer stora krav på ett fungerande och hållbart rese- och transportsystem. En ny bro över älven är en viktig del i detta. Projektering för bron är påbörjad och preliminär byggstart är 2020-21. 

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

20 juni 2019

Alla underlag är klara och ansökan för att bygga i vatten är inskickad till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen handlägger ärenden i den ordning de kommer in och beroende på komplexiteten i ärendena tar det olika lång tid vilket gör det svårt att förutse hur lång tid det tar innan beslut kommer.

29 november 2018

För att bygga i vatten behövs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Som en del inför ansökan till domstolen är underlaget ute på samråd till den 11 januari med berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare samt invånare. Läs mer om samrådet här.

1 oktober 2018

Förberedelserna inför bygget av en ny bro har startat. Undersökningar görs på land och i vatten mellan Nordanå och Karlgård. Arbetet pågår under oktober.

17 september 2018

Delar av brons blivande konstruktion har fastställts i tekniska nämnden. Det är ett av de underlag som behövs för att få tillstånd för bygget. Bron kommer att bli 400 meter lång med sju stöd i älven. Den dimensioneras och utformas för bil, buss, cykel och gående.

21 juni 2018

Under sommaren kommer naturvärdesinventeringar, grundvattenprovtagning och geotekniska undersökningar att göras i vattnet och på land i området. Det handlar bland annat om att undersöka närområdets värde för fågellivet och hur marken i området ska bebyggas.

31 maj 2018

Under maj och juni kommer befintliga markhöjder att mätas in på land och på älvbotten där bron ska byggas.

15 mars 2018

Arbetet med att fastställa hur bron ska byggas har påbörjas. I samarbete med Sweco kommer nödvändiga handlingar för brobygget tas fram som i sin tur ska ligga till grund för brons konstruktion. I slutet av 2019 väntas alla tillstånd vara klara.

9 januari 2018

En delfinansiering på 10 miljoner till broprojektet är klar. Pengarna ska inledningsvis täcka konsultarvodet för en funktionsbeskrivning (handling som beskriver funktionerna av bron utan att konstruera den), samt en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få bygga i vatten.

20 oktober 2017

En projektplan för brobygget håller på att tas fram.

Konsulter kommer anlitas för olika utredningar och för att ta fram nödvändiga handlingar.


Om projektet

Den nya bron planeras att gå över älven vid Karlgård-Nordanå med anslutning till Lasarettsvägen via Kanalgatan och Nordlandergatan. Brons placering ger ett bra flöde för samtliga trafikslag och minskar biltrafiken genom centrum.

Att leda om trafiken från Kanalgatan för dem som inte har sin målpunkt i stadskärnan, är en viktig åtgärd för att kunna skapa ett tydligt stråk från söder till norr och för att minska koldioxidutsläppen. Det skapar också mer plats för fotgängare och cyklister och bidrar till ett attraktivare centrum.

Detaljplanen för bron vann laga kraft under 2016. Det betyder att planen inte längre går att överklaga. Byggandet av den nya bron är beroende av att vattenförsörjningsprojektet färdigställs och att Abborrverket kan rivas. Rivningen planeras ske 2020 och vissa förarbeten kommer påbörjas under 2019.

Aktörer

Skellefteå kommun

Övrig information och material

Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Nordlanderkorsningen

Kanalgatan

Trafikplanering i centrum

 

Karlgårdsbron

Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Skellefteå AIK Cykel får bygglov för en ny cykelpark på Vitberget. Cykelparken kommer att ligga vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan. Bygget beräknas vara klar i slutet av september 2019.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Exteriörskiss av Skellefteå resecentrum. Folk i rörelse på perrong.

Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Anderstorp aktivitetspark

Anderstorp aktivitetspark

Skellefteå kommun planerar för en ny aktivitetspark på Anderstorp där möjlighet till fysisk aktivitet ska bidra till en bättre hälsa. Klart hösten 2019.
Strand 1

Strand 1

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga 32-36 nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se