Biltrafik. En viktig del i trafiksystemet.

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.

Framtidens utmaning ligger i att fortsatt kunna nyttja bilens fördelar och samtidigt minska dess negativa konsekvenser. Föreslagna åtgärder ska bidra till att skapa ett rikt stadsliv, renare luft och en plats där både människor och centrumhandeln trivs. Det innebär att biltrafiken i de centrala delarna är i balans med andra kvaliteter.

Bilister är, precis som alla andra trafikantgrupper, en del av stadslivet. Men i Centrala stan ska gående, cyklister och kollektivtrafiken prioriteras högre än bilisterna. Det begränsade utrymmet betyder att användningen av tillgänglig yta behöver effektiveras för att ge plats för, i första hand, människor och stadsliv. Det innebär att biltrafikens utrymme kommer att minska till fördel för de andra trafikslagen. Det finns målpunkter i Centrum som det ska vara enkelt att nå med bil, centrumhandeln är ett exempel. Genomfartstrafiken ska minska och besökare ska enkelt hitta en parkeringsplats.

Gatunätet som omger Centrala stan ska hålla en god framkomlighet för biltrafik, men inom stadsdelen anpassas gatunätet för låg hastighet med korsningar som prioriterar framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister.

Stadskärnor utformas i första hand för handel, bostäder, service och möten mellan människor. Att i samma miljöer lösa framkomlighet och tillgänglighet för olika transportfordon är en utmaning. Godstransporter omfattar allt från varudistribution, sophantering och varor i hantverkares fordon till de godstransporter konsumenten utför själv vid inköp.

En utveckling av stråk för gående och cykel, tillika handels- och restaurangstråk där gatuytorna även används för utemöblering och uteserveringar, ställer krav på att även beakta godstransporternas behov av tillgänglighet.

Det kan även bli aktuellt att hitta alternativa former för transporterna. Det kan exempelvis handla om att tiderna för leverans kan anpassas till varumottagarnas behov och att samordna transporter.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

 • Arbeta för att gatunätet som omger Centrala stan har en god framkomlighet för biltrafik, och att gatunätet i stadsdelen anpassas för låg hastighet.
 • Arbeta med både fysiska och beteendepåverkande åtgärder för att minska genomfartstrafik
  som inte har sin målpunkt i stadskärnan.
 • Prioritera parkering för boende och besökare före arbetsplatsparkering.
 • Verka för att stimulera samordning och samnyttjande av parkeringar.
 • Göra konsekvensanalyser för handelns logistik och godstransporter i samband med
  detaljplanering.
 • Bygga om Kanalgatan.
 • Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.
 • Utreda Nordlanderkorsningen.
 • Bygga om Viktoriagatan till en stadsgata när E4 flyttas till Östra leden.
 • Bygga parkeringshus i direkt anslutning till gångstråken.

 

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se