Badhusparken i Skelleftehamn – ska bli en trygg och besöksvänlig plats för alla.

Den centralt belägna Badhusparken i Skelleftehamn ska rustas upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska nu bli en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

19 maj 2020

Nu påbörjas sista etappen av badhusparken. Bland annat skapas flera sociala ytor, en bäck mot dammen, ny belysning, plantering samt installation av en utsmyckning gjord av elever på Örjanskolan. Arbete förväntas pågå till hösten 2020.

20 november 2019

Idag påbörjas muddringen av dammen i badhusparken.Därefter kommer ledningsarbete att utföras närmast dammen. Byggtrafik förekommer och kan påverka tillgängligheten till gång- och cykelvägar genom parken.

4 september 2019

Renoveringen av parken är uppdelad i tre etapper. Den första etappen av renoveringen  planeras att starta under vecka 37. Detta kan innebära vissa störningar för gående och cyklister. Grusytan söder om Örjans idrottsplats samt delar av gång- och cykelvägen kommer att stängas av.

Om projektet
Badhusparken står inför en omfattande renovering som ska göra platsen mer attraktiv för invånare och besökare i Skelleftehamn. Samarbete med lokala aktörer och önskemål från boende i området, ligger till grund för Skellefteå kommuns arbete med parkens utformning.  Delfinansiering från Boverket möjliggör genomförandet av projektet.

Fler aktiviteter och en inbjudande gestaltning ska göra parken till en lekfull och kostnadsfri samlingsplats för alla åldrar. Öppna ytor i kombination med trygga och lugna delar för avkoppling ger variation. Dammen muddras och får ett nytt cirkulationssystem. Insatser görs också för att minska bullerpåverkan från Skelleftehamnsleden. Nuvarande växtlighet och belysning ses över.

Intill Badhusparken ligger idrottsanläggningen och simhallen. En omfattande renovering pågår i simhallen och förslag finns på att förbättra idrottsplatsens parkering. Ambitionen är att delarna i området ska komplettera varandra och tillsammans göra platsen mer välbesökt och tilltalande. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Örjanshallen
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

 

 

Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen uppför en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se