Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se

Stadsplanering.
Så fungerar det!

Stadsplanering handlar om att forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggda områden. Här gäller det att tänka till för att utveckla, förändra och bevara den gemensamma livsmiljön. 

Stadsplanering berör alla som lever och verkar i Skellefteå. För att skapa en hållbar stadsmiljö har Skellefteå kommun en central roll. Enligt plan- och bygglagen (PBL) har Skellefteå kommun ansvar för att staden erbjuder goda livsmiljöer i de gemensamma stadsrummen. Planeringen är en förutsättning för att få en positiv utveckling i staden ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, -något som brukar sammanfattas i termen Hållbar utveckling.

En helhetlig, sund och dynamisk stadsutveckling innebär många utmaningar. Många olika intressen ska vägas samman och prioriteras i förhållande till förändringar i omvärld över tid.

Några utmaningar som Skellefteå kommun behöver hantera i stadsplaneringen:

  • Samordna bebyggelse och trafik
  • Bygga nya bostäder och ta hand om de gamla bostäderna
  • Utmana bilnormen
  • Göra stadsrummen attraktiva och trygga
  • Utveckla social sammanhållning
  • Tillrättalägga för att ekosystemet i centrumkärnan är sunt

För att kunna styra hur mark- och vattenområden får användas gör Skellefteå kommun översiktsplaner och detaljplaner.

Planprocessen

Planprocessen, som regleras av PBL, sker inom det kommunala planmonopolet som innebär att Skellefteå kommun själv bestämmer hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen.

Planeringsarbetet ska vara demokratiskt och bedrivas med stor öppenhet så att alla kan ta del av vad som händer. I planprocessen vägs allmänna och enskilda intressen mot varandra. Samråd sker med personer som berörs av förslagen och fackfolk engageras så att beslutsunderlaget blir så bra som möjligt.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen som i stora drag visar hur kommunen ska använda sin mark och sina vattenområden. Översiktsplanen talar också om hur bebyggelsen ska utvecklas genom byggande och bevarande.

Översiktsplanen vägleder vardagsbesluten i kommunen kring exempelvis detaljplaner och bygglov. Den används också av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Med andra ord är översiktsplanen en slags överenskommelse mellan kommunen och Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Innan kommunen antar en ny översiktsplan håller de planutställningar och samråd. Alla som berörs av planförslagen kan lämna synpunkter till bygg- och miljönämnden.

Markanvisning

Markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggaktör. Den gäller i två år och ger byggaktören ensamrätt att förhandla med kommunen om att bebygga ett visst område.

Detaljplan

En detaljplan bestämmer i detalj hur marken inom ett visst område får användas. Den reglerar bland annat bebyggelse, gator, parker och natur.

Kravet på att upprätta en detaljplan uppstår vid nya större exploateringar och när det är aktuellt att använda mark- och vattenområden för bebyggelse och byggnader i tätbebyggda områden.

Detaljplanen innehåller juridiskt bindande bestämmelser för var man får bygga och vad byggnader samt mark- eller vattenområden ska användas till.

En detaljplan består av plankarta med bestämmelser och en planbeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras.

Detaljplanen kan även ibland bestå av illustrationer, miljökonsekvensbeskrivning, geoteknisk undersökning eller ett gestaltningsprogram.

Vid framtagandet av en detaljplan kan Skellefteå kommun välja mellan standardförfarande eller ett utökat förfarande.

I detaljplanen anges byggnaders höjd och deras utformning i stora drag. Byggrätten i detaljplanen anger den maximala omfattningen av bebyggelse som tillåts på en plats. Bland annat styr detaljplanen bygglov.

Genom politiska beslut och efter att berörda grannar fått lämna synpunkter är det dock möjligt med mindre avvikelser från detaljplanen.

Dokumenten som styr

>> Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
>> Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

>> Trafikutredningen