Centrala Stan. Plan för att utveckla Centrala Skellefteå.

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen. Planen ska fungera som ett stöd för såväl enskilda fastighetsägare och handlare som för kommunen i hur stadsdelen kan förbättras.

Planen speglar Skelleftebornas syn på utvecklingen av Centrala stan. Samverkan mellan kommunen och olika aktörer är viktig, och även invånarnas engagemang. Planens tidshorisont är år 2030 men eftersom bebyggelse skapar strukturer som finns kvar lång tid tar planen hänsyn till förutsättningar som kan gälla ännu längre fram i tiden. Den fördjupade översiktsplanen skapar möjligheter för förändring av stadsdelen.

Syftet är redovisa en långsiktigt hållbar utveckling genom

 • riktlinjer för utveckling av området
 • mark- och vattenanvändning i området.

Planen är strategiskt viktigt då den är styrande för den fortsatta planeringen. Planen används som underlag för beslut om förändringar av den fysiska miljön som genomförs av kommunen eller på initiativ av privata aktörer.

Målbild för Centrala stan
Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan tar avstamp i utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 och i kommunens vision och mål för 2030: En framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Skellefteå kommuns förtroendevalda har enats om en gemensam målbild för Centrala stan. Utifrån målbilden har fyra fokusområden tagits fram som beskriver hur den ska uppfyllas. Alla fokusområden är viktiga att arbeta med för att utveckla staden och förverkliga målbilden.

Målbild
Centrala stan inspirerar, bjuder in och ger plats för människor att mötas. Årstidernas styrkor ska tas till vara, och tillsammans med det rika utbudet av handel, kultur, nöjen och aktiviteter ge besökare, invånare och boende upplevelser året runt.

Fokusområden
Besöksvänligt och upplevelserikt. Handel, kultur, nöje, rekreation och fritid.

 • Tillgängligt, tryggt och välkomnande under dygnets alla timmar året om.
 • Mångsidigt utbud av handel, kultur, nöjen och aktiviteter.
 • Flera evenemang året om – utvecklat vinterliv och förlängd sommar.
 • Mötesplatser av olika storlek och funktion knyts samman med tydliga stråk.
 • Goda möjligheter för stadsnära friluftsliv och rekreation.

Attraktivt och levande. Gestaltning, byggnader och boende.

 • Allt byggande genomsyras av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
 • Väl gestaltade mötesplatser där människor gärna vistas.
 • Bottenvåningar med publika verksamheter med välkomnande entréer.
 • Byggande som bidrar till variation och upplevelse.
 • Stärkt koppling till älven och utvecklade grönstråk.

Tillgängligt och användbart. Trafik och kommunikationer.

 • Offentliga miljöer är tillgängliga och användbara för alla oavsett funktionsförmåga.
 • God tillgänglighet till och från Centrum för samtliga trafikslag.
 • Tryggt och säkert att färdas till fots och med cykel.
 • Goda parkeringsmöjligheter erbjuds alla besökare.
 • Minskade barriärer.

Engagerande och gemensamt. Delaktighet, engagemang och samverkan.

 • Ett gemensamt ansvar att utveckla Centrala stan.
 • Centrum utvecklas och stärks genom fördjupad samverkan mellan fastighetsägare, verksamhetsutövare, föreningar och kommunen.
 • Invånarna känner sig delaktiga i Centrala stans utveckling och bidrar till stadslivet.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan Centrala Stan (pdf)
Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 (pdf)

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se