Trafik.
Tillgängligt för alla.

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.

I Centrum är det tydligt att det finns behov av att använda marken mer effektivt. Eftersom utrymmet är begränsat prioriteras gående, cyklister och kollektivtrafik som, i jämförelse med bilen, är betydligt mer kapacitetsstarka transportmedel och tar betydligt mindre yta i anspråk.

Brister i Skellefteås trafiksystem
Dagens trafiksystem kännetecknas av att bilen tar stort utrymme i staden. Många gator i området är utformade utifrån bilens behov av framkomlighet. Cyklisternas behov av framkomlighet och säkra färdvägar har länge varit underordnat. Det saknas till exempel genomgående cykelstråk anpassade för cyklisternas behov. Även för fotgängare finns behov av bekvämare och säkrare färdvägar. I många fall har gestaltningen av gatumiljöerna brister. Alla trafiklösningar som byggs ska ta utgångspunkt i det liv människan vill leva i staden. Det offentliga rummet ska ha fokus på människan, kunna användas av alla, kännas trygg och välkomna alla. 

Sammanfattning brister

  • Låg prioritet för gående och cyklister.
  • Svaga kopplingar i nord-sydlig riktning för samtliga trafikslag.
  • Genomfartstrafik i Centrum.
  • Få resande med stadsbusstrafiken.
  • Stora ytkrävande bilparkeringar i centrala lägen.

En förutsättning för att uppnå målen för det framtida trafiksystemet i Skellefteå är att Skellefteborna har förståelse och acceptans för det övergripande trafiksystemet. En utmaning är att återkommande förklara varför enskilda åtgärder genomförs och även hur de bidrar till att uppnå målen, som att till exempel minska biltrafiken och att skapa ett attraktivare gång- och cykelvägnät.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Ge samtliga trafikslag god tillgänglighet till Centrum.
  • Prioritera trafikslagen enligt följande ordning: fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, biltrafik.
  • Bygga en bro i Södra Lasarettsvägens förlängning söderut.
  • Öka gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafikens konkurrenskraft.
  • Flytta E4 till Östra leden och dess förlängning.

Det större perspektivet
Överbryggande avstånd är ett av fyra strategiområden som avhandlas i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att det ska vara enkelt att resa i Skellefteå, både mellan tätorter och inom staden. Resor ska vara på människors villkor. Med väl utbyggda lösningar för såväl kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik blir det dessutom lätt för alla människor att ta eget ansvar för klimat, miljö och hälsa. Trafiklösningarna ska utvecklas för att möta kvinnors och mäns olika resmönster och behov, och se till hela resan.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf, nytt fönster)
Gångtrafik
Cykeltrafik
Kollektivtrafik
Biltrafik

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se