Trafik.
Tillgängligt för alla.

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.

I Centrum är det tydligt att det finns behov av att använda marken mer effektivt. Eftersom utrymmet är begränsat prioriteras gående, cyklister och kollektivtrafik som, i jämförelse med bilen, är betydligt mer kapacitetsstarka transportmedel och tar betydligt mindre yta i anspråk.

Brister i Skellefteås trafiksystem
Dagens trafiksystem kännetecknas av att bilen tar stort utrymme i staden. Många gator i området är utformade utifrån bilens behov av framkomlighet. Cyklisternas behov av framkomlighet och säkra färdvägar har länge varit underordnat. Det saknas till exempel genomgående cykelstråk anpassade för cyklisternas behov. Även för fotgängare finns behov av bekvämare och säkrare färdvägar. I många fall har gestaltningen av gatumiljöerna brister. Alla trafiklösningar som byggs ska ta utgångspunkt i det liv människan vill leva i staden. Det offentliga rummet ska ha fokus på människan, kunna användas av alla, kännas trygg och välkomna alla. 

Sammanfattning brister

  • Låg prioritet för gående och cyklister.
  • Svaga kopplingar i nord-sydlig riktning för samtliga trafikslag.
  • Genomfartstrafik i Centrum.
  • Få resande med stadsbusstrafiken.
  • Stora ytkrävande bilparkeringar i centrala lägen.

En förutsättning för att uppnå målen för det framtida trafiksystemet i Skellefteå är att Skellefteborna har förståelse och acceptans för det övergripande trafiksystemet. En utmaning är att återkommande förklara varför enskilda åtgärder genomförs och även hur de bidrar till att uppnå målen, som att till exempel minska biltrafiken och att skapa ett attraktivare gång- och cykelvägnät.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Ge samtliga trafikslag god tillgänglighet till Centrum.
  • Prioritera trafikslagen enligt följande ordning: fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, biltrafik.
  • Bygga en bro i Södra Lasarettsvägens förlängning söderut.
  • Öka gång- och cykeltrafiken och kollektivtrafikens konkurrenskraft.
  • Flytta E4 till Östra leden och dess förlängning.

Det större perspektivet
Överbryggande avstånd är ett av fyra strategiområden som avhandlas i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att det ska vara enkelt att resa i Skellefteå, både mellan tätorter och inom staden. Resor ska vara på människors villkor. Med väl utbyggda lösningar för såväl kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik blir det dessutom lätt för alla människor att ta eget ansvar för klimat, miljö och hälsa. Trafiklösningarna ska utvecklas för att möta kvinnors och mäns olika resmönster och behov, och se till hela resan.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Gångtrafik
Cykeltrafik
Kollektivtrafik
Biltrafik

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se