PÅGÅENDE

Strömsör– en levande del av staden

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå. Här byggs ett helt nytt bostadsområde med drygt 200 lägenheter, gröna stråk, parkeringshus och kontorsmiljöer för framtidens Skellefteå.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

29 januari 2018

Nu återupptas bygget av parkeringshuset på Strömsör. I samband med det stängs Storgatan och Nygatan (öster om E4) av. Avstängningen gäller till början av 2019.

Mer information om avstängningen hittar du här

6 december 2017

Under vintern tar byggprojekten på Strömsör en planerad paus på grund av kyla och tjäle. Arbetet återupptas så snart det blir varmare. Preliminärt i mars.

30 november 2017

Nu är det klart när parkeringshuset på Strömsör ska stå färdigt.

Läs mer om bygget här

16 november 2017

I början av oktober togs det första historiska spadtaget på Strömsör i centrala Skellefteå.

Här kan du läsa mer om byggstarten


Om projektet
Byggstart för Strömsör är igång och inflyttning i Skebos hyreslägenheter beräknas till augusti 2019.  Även Riksbyggens projekt har startat med en planerad inflyttning i första etappen under hösten 2019. Arbetet med parkeringshuset har påbörjats och omfattar två våningar under mark samt fyra plan ovan mark. Bilar, motorcyklar och cyklar kommer kunna parkera i huset. Under 2018 kommer även ett kontorshus att börja byggas på området.

Strömsör blir ett socialt hållbart område och en levande stadsdel alla tider på dygnet, med mix av hyresrätter, bostadsrätter, kontor och parkeringshus. Förutom Skebos 118 hyresrätter ska Riksbyggen skapa cirka 100 nya bostadsrätter och satsningen kompletteras av att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus med 500 platser och ett kontorshus med 450 arbetsplatser.

Området sträcker sig från E4 och österut längs älvens norra sida, vilket är på höger sida om Viktoriabron om du kör in mot Skellefteås centrum söderifrån. Här skapas en promenadvänlig stadsmiljö utmed Skellefteälven. Genom att bygga ett kontors- och parkeringshus som en barriär mot den hårt trafikerade Viktoriagatan frigörs en stor yta för bostäder. Innergårdar och hus kommer att blandas med gröna stråk vilket ger en naturligt trevlig miljö i samklang med älven.

Skebos hyresrätter blir en blandning av tvåor, treor och fyror, med flest av de förstnämnda. Höjden på de fyra huskropparna anpassas för att optimera utsikten mot älven, från sex våningar i norr till fyra våningar närmast älven. Riksbyggens bostadsrätter blir också en blandning av olika storlekar, med flest treor och fyror.  Alla lägenheter kommer vara försedda med balkong. Även här kommer huskropparna anpassas för att ta till vara på utsikten mot älven.

På Strömsör kommer hållbarheten att sättas i fokus ur flera aspekter. Ett exempel på det är att avfallshanteringen ska skötas via utvändiga behållare, delvis under jord. Skellefteå kommun har en strategi för hållbar hantering av dagvatten, och den uppnås bland annat tack vare ett underjordiskt fördröjningsmagasin som lagrar dagvatten tillfälligt. Dessutom kommer energianvändningen för Skebos byggnader att ligga 30 procent under rådande myndighetskrav. Riksbyggen är miljöcertifierade vilket betyder att de uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet, både när de utvecklar nya bostäder och i deras fastighetsförvaltning. Skellefteå är inget undantag utan husen kommer även här att certifieras enligt miljöbyggnad nivå Silver. Det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Detta innebär bland annat att det ställs hårda krav på energianvändning, sunda materialval, fuktsäkerhet, inomhusklimat, ljudmiljö, ventilation m.m.

Aktörer
Projektet bygger på ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus.

Övrig information och material
Skebo Strömsör (nytt fönster)
Riksbyggen Strömsör (nytt fönster)
Skellefteå Industrihus Strömsör (nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)

Strömsör

Frågor och svar om
Strömsör

Vilka aktörer står bakom Strömsör?

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus.

Vad består Strömsör av?

Ett bostadsområde med drygt 200 lägenheter, gröna stråk, parkeringshus och kontorsmiljöer.

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se