PÅGÅENDE

Strömsör – en levande del av staden.

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå. Här byggs ett helt nytt bostadsområde med drygt 200 lägenheter, gröna stråk, parkeringshus och kontorsmiljöer för framtidens Skellefteå.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

3 september 2018

Nu inleds bygget av kontorshuset på Strömsör. I samband med det stängs gång- och cykelvägen över Viktoriabrons östra sida av. Avstängningen gäller till våren 2019. På kommunens sida för driftinfo finns mer information om hur området påverkas av arbetet

27 april 2018

Förberedande markarbeten görs inför bygget av det nya parkeringshuset på Strömsör. Arbetet kan orsaka buller och vibrationer i omkringliggande fastigheter. Arbetet beräknas vara klart under vecka 19.

1 mars 2018

Nu är det klart med första hyresgästen i kontorshuset på Strömsör

29 januari 2018

Nu återupptas bygget av parkeringshuset på Strömsör. I samband med det stängs Storgatan och Nygatan (öster om E4) av. Avstängningen gäller till hösten 2019. På kommunens sida för driftinfo finns mer information om hur området påverkas av arbetet (nytt fönster)

6 december 2017

Under vintern tar byggprojekten på Strömsör en planerad paus på grund av kyla och tjäle. Arbetet återupptas så snart det blir varmare. Preliminärt i mars.

30 november 2017

Nu är det klart när parkeringshuset på Strömsör ska stå färdigt

16 november 2017

I början av oktober togs det första historiska spadtaget på Strömsör i centrala Skellefteå


Om projektet
Samtliga byggen på Strömsör är igång. Inflyttning i Skebos hyreslägenheter beräknas till mars 2020. Riksbyggens projekt har planerad inflyttning i första etappen under hösten 2019. Arbetet med parkeringshuset omfattar två våningar under mark samt fyra plan ovan mark. Bilar, motorcyklar och cyklar kommer kunna parkera i huset. Kontorshuset som byggs blir 3-5 våningar och delen ut mot älven får hela sju våningar. Huset väntas stå klart 2020.

Strömsör blir ett socialt hållbart område och en levande stadsdel alla tider på dygnet, med mix av hyresrätter, bostadsrätter, kontor och parkeringshus. Förutom Skebos 118 hyresrätter ska Riksbyggen skapa cirka 100 nya bostadsrätter och satsningen kompletteras av att Skellefteå Industrihus bygger ett parkeringshus med 500 platser och ett kontorshus med 450 arbetsplatser.

Området sträcker sig från E4 och österut längs älvens norra sida, vilket är på höger sida om Viktoriabron om du kör in mot Skellefteås centrum söderifrån. Här skapas en promenadvänlig stadsmiljö utmed Skellefteälven. Genom att bygga ett kontors- och parkeringshus som en barriär mot den hårt trafikerade Viktoriagatan frigörs en stor yta för bostäder. Innergårdar och hus kommer att blandas med gröna stråk vilket ger en naturligt trevlig miljö i samklang med älven.

Skebos hyresrätter blir en blandning av tvåor, treor och fyror, med flest av de förstnämnda. Höjden på de fyra huskropparna anpassas för att optimera utsikten mot älven, från sex våningar i norr till fyra våningar närmast älven. Riksbyggens bostadsrätter byggs i tre olika etapper med fyra till sex våningar. Det blir en variation av tvåor, treor och fyror där de två sistnämnda dominerar till antalet. Samtliga lägenheter förses med balkong och även här anpassas placering och höjd på husen för bästa utsikt över älven.

På Strömsör kommer hållbarheten att sättas i fokus ur flera aspekter. Ett exempel på det är att avfallshanteringen ska skötas via utvändiga behållare, delvis under jord. Skellefteå kommun har en strategi för hållbar hantering av dagvatten, och den uppnås bland annat tack vare ett underjordiskt fördröjningsmagasin som lagrar dagvatten tillfälligt. Dessutom kommer energianvändningen för Skebos byggnader att ligga 30 procent under rådande myndighetskrav. Riksbyggen är miljöcertifierade vilket betyder att de uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet, både när de utvecklar nya bostäder och i deras fastighetsförvaltning. Skellefteå är inget undantag utan husen kommer även här att certifieras enligt miljöbyggnad nivå Silver. Det är en tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker på dig som ska vistas i byggnaden. Detta innebär bland annat att det ställs hårda krav på energianvändning, sunda materialval, fuktsäkerhet, inomhusklimat, ljudmiljö, ventilation m.m.

Aktörer
Projektet bygger på ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus.

Övrig information och material
Skebo Strömsör
Riksbyggen Strömsör, etapp 1
Riksbyggen Strömsör, etapp 2
Skellefteå Industrihus Strömsör
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Strömsör

Frågor och svar om
Strömsör

Vilka aktörer står bakom Strömsör?

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus.

Vad består Strömsör av?

Ett bostadsområde med drygt 200 lägenheter, gröna stråk, parkeringshus och kontorsmiljöer.

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se