Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå. I norra länsdelen fungerar Skellefteå som en nod för service, utbildning, arbetsmarknad, kultur, nöje och fritid. 12 av de 15 kommuner som finns i Västerbottens län har idag färre än 10 000 invånare vilket gör att Skellefteås stadskärna spelar en roll i regionen som en plats dit många kommer för att shoppa, uppleva och känna stadspuls. Skellefteås roll som arbetsmarknadsregion bidrar till att människor också vistas mycket i centrum då de har sina arbetsplatser i staden.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen (antagen 2011), pekades Centrala stan ut som ett viktigt område i behov av en ny plan då intresset var och är stort att utveckla Centrum. Samtidigt finns det flera problem kopplade till trafik- och transportsystemet. I planen som nu är klar finns förslag på en hållbar trafiksystemlösning, såväl som förslag på att överbrygga andra identifierade utmaningar som finns i Centrala stan idag. Läs mer i den fördjupade översiktsplanen för Centrala Stan.

Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster) 

Utmaningar
En lång vinter innebär bland annat att det bildas barriärer mellan inne och ute. Mycket av stadslivet flyttar inomhus. I Skellefteås stadskärna finns idag flera så kallade inaktiva fasader längs viktiga stråk. Det kan vara verksamheter som är viktiga men inte bidrar till gatulivet, som exempelvis banker. En annan utmaning är lucktomter och stora parkeringsarealer som skapar tomrum och bidrar till känslan av ett händelselöst centrum. Barriärer som E4, älven, järnvägen och Kanalgatan delar idag in staden i olika områden istället för att knyta ihop olika viktiga målpunkter. Bilarna dominerar i stadskärnan vilket tar plats från oss människor att gå, vistas och mötas. Det tar också plats från cyklister, sammanhängande stadsrum och grönområden.

Ett utmanande klimat

 • Få aktiviteter på vintern och ett kallt klimat gör att mycket av stadslivet flyttar inomhus.
 • Mörker stora delar av året.
 • Halt väglag och snö skapar utmaningar för tillgänglighet och cykel.
 • Händelselöst på kvällar – Centrum stänger tidigt.
 • Handeln utmanas av externa köpcentrum.

 Stadslivet sugs inomhus

 • Många gallerior suger stadslivet inomhus.
 • Kylan gör att människor stannar inne.
 • Inte tillräckligt mycket interaktion mellan ute och inne.

 Hål i staden

 • Kvartersstrukturen är ofullständig och staden har flera tomma hål som skapar barriärer.
 • Stora och odefinierade stadsrum.
 • Parkeringsarealer skapar tomrum.
 • Flera oattraktiva gårdsrum som används som parkeringsplats.

 Inaktiva fasader och funktioner på A-lägen

 • Flera döda och inaktiva fasader längs med viktiga stråk.
 • På strategiska lägen finns funktioner som är samhällsviktiga men som inte bidrar till gatulivet, t ex banker.
 • Flera introverta byggnader med funktioner som potentiellt kan skapa mer liv i staden.

 Barriärer i staden

 • Få alternativ att korsa järnvägen.
 • Älven är en barriär med få möjligheter att korsa.
 • Trafikleder som E4 skapar barriärer.
 • Kanalgatan är idag som en barriär av trafik och parkering.

 Bilarna dominerar

 • Glest boende skapar bilberoende.
 • Få avgångar med offentlig transport.
 • Stora parkeringsarealer på attraktiva lägen.
 • Vissa gator har en trafikdominerande utformning.

Varje utmaning är också en möjlighet till förbättringar och nya initiativ. Svar på hur dessa utmaningar kan bemötas finns presenterat i planen för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se