Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå. I norra länsdelen fungerar Skellefteå som en nod för service, utbildning, arbetsmarknad, kultur, nöje och fritid. 12 av de 15 kommuner som finns i Västerbottens län har idag färre än 10 000 invånare vilket gör att Skellefteås stadskärna spelar en roll i regionen som en plats dit många kommer för att shoppa, uppleva och känna stadspuls. Skellefteås roll som arbetsmarknadsregion bidrar till att människor också vistas mycket i centrum då de har sina arbetsplatser i staden.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen (antagen 2011), pekades Centrala stan ut som ett viktigt område i behov av en ny plan då intresset var och är stort att utveckla Centrum. Samtidigt finns det flera problem kopplade till trafik- och transportsystemet. I planen som nu är klar finns förslag på en hållbar trafiksystemlösning, såväl som förslag på att överbrygga andra identifierade utmaningar som finns i Centrala stan idag. Läs mer i den fördjupade översiktsplanen för Centrala Stan.

Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster) 

Utmaningar
En lång vinter innebär bland annat att det bildas barriärer mellan inne och ute. Mycket av stadslivet flyttar inomhus. I Skellefteås stadskärna finns idag flera så kallade inaktiva fasader längs viktiga stråk. Det kan vara verksamheter som är viktiga men inte bidrar till gatulivet, som exempelvis banker. En annan utmaning är lucktomter och stora parkeringsarealer som skapar tomrum och bidrar till känslan av ett händelselöst centrum. Barriärer som E4, älven, järnvägen och Kanalgatan delar idag in staden i olika områden istället för att knyta ihop olika viktiga målpunkter. Bilarna dominerar i stadskärnan vilket tar plats från oss människor att gå, vistas och mötas. Det tar också plats från cyklister, sammanhängande stadsrum och grönområden.

Ett utmanande klimat

 • Få aktiviteter på vintern och ett kallt klimat gör att mycket av stadslivet flyttar inomhus.
 • Mörker stora delar av året.
 • Halt väglag och snö skapar utmaningar för tillgänglighet och cykel.
 • Händelselöst på kvällar – Centrum stänger tidigt.
 • Handeln utmanas av externa köpcentrum.

 Stadslivet sugs inomhus

 • Många gallerior suger stadslivet inomhus.
 • Kylan gör att människor stannar inne.
 • Inte tillräckligt mycket interaktion mellan ute och inne.

 Hål i staden

 • Kvartersstrukturen är ofullständig och staden har flera tomma hål som skapar barriärer.
 • Stora och odefinierade stadsrum.
 • Parkeringsarealer skapar tomrum.
 • Flera oattraktiva gårdsrum som används som parkeringsplats.

 Inaktiva fasader och funktioner på A-lägen

 • Flera döda och inaktiva fasader längs med viktiga stråk.
 • På strategiska lägen finns funktioner som är samhällsviktiga men som inte bidrar till gatulivet, t ex banker.
 • Flera introverta byggnader med funktioner som potentiellt kan skapa mer liv i staden.

 Barriärer i staden

 • Få alternativ att korsa järnvägen.
 • Älven är en barriär med få möjligheter att korsa.
 • Trafikleder som E4 skapar barriärer.
 • Kanalgatan är idag som en barriär av trafik och parkering.

 Bilarna dominerar

 • Glest boende skapar bilberoende.
 • Få avgångar med offentlig transport.
 • Stora parkeringsarealer på attraktiva lägen.
 • Vissa gator har en trafikdominerande utformning.

Varje utmaning är också en möjlighet till förbättringar och nya initiativ. Svar på hur dessa utmaningar kan bemötas finns presenterat i planen för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se