Offentlig service. För och till alla.

Aktivt stadsliv och brett serviceutbud lyfts fram som avgörande faktorer för att skapa attraktiva och varierande livsmiljöer. För att möta framtidens utmaningar behöver Skellefteå växa vilket förutsätter att den offentliga servicen utvecklas och förändras.

I Skellefteå är tillgången på kommersiell och offentlig service störst i Centrala stan. Här finns också skolor och barnomsorg i nära anslutning till stadsdelen. I takt med att boendestrukturen förändras behövs en anpassning och utveckling av utbud och service. Idag är mer än 40 procent av invånarna i Centrala stan över 65 år.

Stadsbor, besökare och invånare bosatta utanför tätorten har navet för service i Centrala stan. Det förutsätter ett välutvecklat service- och transportsystem i hela kommunen för resor till och från Centrum. Hög tillgänglighet till service inom och i nära anslutning till stadsdelen är målet.

Pågående utveckling av boendeformer och service ska bidra till öka inflyttning av unga vuxna till Centrala stan. En förändrad åldersstruktur i kombination med ökad inflyttning, kan också ändra graden av tillgänglighet till offentlig service. På sikt är det därför relevant att se över områden som skola, barnomsorg och fritidsverksamhet för att vara rustad för framtiden.

Målbilden för Centrala stan, som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen, ger följande inriktning:

  • Gör Centrala stan till ett nav för tillgänglig service för alla kommuninvånare.
  • Erbjud goda kommunikationer till offentlig service.
  • Anpassa och utveckla utbudet av offentlig service i takt med befolkningstillväxten.


Det större perspektivet

Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet med en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Hållbara och varierande livsmiljöer är ett av fyra strategiområden som avhandlas i strategin. Effektmålet är att ännu fler ska trivas i Skellefteå.

Insatsområden:

Helhetsplanering för ökad livskraft
Skellefteå ska bli ännu mer händelserikt och mångsidigt. Utvecklingen ska drivas på av en planering som stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksamma runt om i kommunen och utgår från hur stadskärnan, tätort och landsbygd kompletterar varandra. Relationerna mellan olika delar av kommunen, från stad till landsbygd, ska ömsesidigt stärkas av arbetet. Det genomsyras av samsynen om att staden är kommunens nav, där människor, utbud, service och näringsliv samlas som tätast. Och att kommunens olika delar ska utformas så att de kan använda sina respektive styrkor på bästa sätt. Oavsett om det gäller bostäder, näringsliv eller fritid och friluftsliv.

Utveckla aktiviteter och upplevelser
Möjligheten att skapa och delta i aktiviteter och upplevelser kopplat till kultur, fritid och nöjen är viktigt både för invånarnas trivsel och för attraktiviteten som besöksdestination. Skellefteås styrkor ska förstärkas till reseanledningar genom ett ökat utbud för både invånare och besökare. Arbetet ska skapa förutsättningar att bli en exportmogen året-runt-destination som möter nationella och internationella besökares krav och behov. Genom att skapa en stärkt infrastruktur och ett effektivare och starkare samarbete mellan olika aktörer ska målet nås. I arbetet ska vi också verka för utveckling av våra strategiskt vik­tiga kulturarvs-, kultur- och fritidsanläggningar.

Fler mötesplatser
För att stimulera viljan och möjligheten att bli en aktiv del av Skellefteå ska människor kunna mötas på ännu fler platser runt om i kommunen. Möten ska kunna ske naturligt, året runt och såväl inomhus som utomhus och i olika delar av kommunen. Alla ska ges möjlighet och plats att delta, uppleva och skapa sina egna identiteter. Mötesplatser kan vara såväl fysiska, som ett kafé eller en lekplats, som sociala och knyta samma människor genom intressen eller delade upplevelser.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Skellefteå 2030 (pdf)
Aktuella projekt

 

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se