UNDER PLANERING

Norrbotniabanan – en länk till övriga Sverige och Europa

Trafikverket ansvarar för att bygga Norrbotniabanan som är en ny 27 mil lång järnväg. Den planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan är viktig för Europa och hela Sverige, inte minst för att Sverige tillsammans med EU ska nå sina klimatmål.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

– Trafikverket kommer att hålla tre samråd, 27 februari–1 mars 2018, för att presentera föreslagen linjedragning Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida. Representanter från Skellefteå kommun kommer också att finnas på plats.

– Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.

– Regeringen förväntas fatta beslut om den nationella transportplanen våren 2018.

– Byggstart Umeå–Dåva är satt till hösten 2018.


Om projektet
Norrbotniabanan ska möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer samt förstärka godstrafiken på järnväg i landet. Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå och planerar för byggstart för delsträckan Umeå-Dåva 2018. De tre delprojekten Umeå, Robertsfors och Skellefteå arbetar parallellt med sina planer. Inom Skellefteå kommun sträcker sig planerna i dagsläget från kommungränsen i söder fram till Skellefteå centrum i norr.

Norrbotniabanan medverkar till ett antal tydliga förbättringar:

  • Förbättrade möjligheter till kompentensförsörjning och utbildning.
  • Hållbar utveckling av transporter.
  • Utveckling av destinationer och besöksnäring.

Det är Trafikverket som är ansvarigt för alla planer och markfrågor men planeringsarbetet sker i dialog och samarbete med Skellefteå kommun, andra kommuner och berörda myndigheter.

Aktörer
Trafikverket i samarbete med berörda kommuner och myndigheter.

Övrig information och material
Trafikverkets hemsida (nytt fönster)
Skellefteå kommuns sida om Norrbotniabanan (nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se