Mötesplatser och stråk. En mer tillgänglig, framkomlig och öppen stad.

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen. Trafiklösningar, inte minst resurssnåla lösningar som gång- och cykelstråk är prioriterat i planerna för att knyta ihop mötesplatser och stadsrum där människor kan trivas.

Mötesplatser och stråk bidrar till en levande stad som i sin tur är en grundsten för att staden ska växa. Där människan trivs, växer staden. Det gäller att skapa en positiv kraft som bidrar till att staden utvecklas ekonomiskt, socialt och ekologiskt – något som brukar sammanfattas i termen Hållbar utveckling. Motsatsen till att växa är att stadens utveckling stannar av och hotas av minskat invånarantal där det varken finns arbetskraft eller konkurrenskraft ur ett nationellt perspektiv.

Attraktiva stråk och mötesplatser är förutsättningar för ett centrum med liv och rörelse, som i sin tur genererar kraft till stadens dynamik och utveckling. Möten uppstår på gator, torg, i gröna och blå miljöer, vid kultur- och fritidsarenor och kring handel och service. Det är på stadens gator och torg som människor möts och det är där en stor del av det dagliga livet i staden sker.

Stråk ska länka samman både mötesplatser och målpunkter och vara en upplevelse i sig. Nord-sydstråket har potential att bli ett centralt stråk i nordsydlig riktning som knyter ihop staden. Stråket löper från Resecentrum i norr, via kulturhuset och Trädgårdsgatan, förbi Stadsparken, över Parkbron, Södertorg, längs Brogatan fram till Campus i söder.

Stadslivet påverkas av hur många människor som passerar och hur lång tid de uppehåller sig på en plats. Det betyder att stadslivet gynnas av att människor rör sig långsammare, gärna till fots. För att människor ska vilja vistas i staden olika delar av dygnet, under alla årstider, behöver det finnas varierade mötesplatser med aktiviteter för olika målgrupper. Mötesplatser och stråk bör finnas för både planerade och spontana möten för människor i alla åldrar.

Caféer, restauranger, handel och stadsliv lever i symbios och stärker varandra. Under sommarhalvåret har uteserveringar stor betydelse för att skapa stadsliv. Det är viktigt att balansera uteserveringar med icke-kommersiella uppehållsmöjligheter som till exempelvis gröna och blå miljöer. De ger goda förutsättningar för sociala mötesplatser och miljöer för rekreation och vila.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

 • Förstärka Nygatans funktion som attraktivt, funktionellt och väl gestaltat handelsstråk.
 • Utveckla Kanalgatan till ett attraktivt, funktionellt och väl gestaltat handelsstråk.
 • Skapa mötesplatser längs med älvkanten.
 • Ta fram ett program för torget där kulturhus och ny gestaltning av Kanalgatan beaktas.
 • Ta fram ett stadsmiljöprogram eller liknande för det offentliga rummet.
 • Tydliggöra gång- och cykelstråket genom Södertorg, längs Brogatan.
 • Tydliggöra och förstärka Bockholmsvägen som stråk mellan Campus och Södertorg, komplettera med grönska.
 • Bygga ett kulturhus vid nuvarande busstorg.
 • Skapa ett nytt Södertorg och rama in det med ny markbeläggning, möblering och nya byggnader.
 • Bygga nytt huvudstråk för cykel längs med Södra Lasarettsvägen.
 • Utveckla Trädgårdsgatan som en del i nord-sydstråket, med enhetlig markbeläggning och uttryck som avviker, komplettera stråket med grönska.
 • Bygga om Parkbron till en attraktiv och säker gång- och cykelbro med mötesplatser.
 • Bygga nytt huvudstråk för cykel längs med Kanalgatan.
 • Utveckla Bockholmsvägen som stråk genom dess koppling österut med en gång- och cykelpassage under E4 vid Campus med busshållplatser på vardera sidan om E4.

Det större perspektivet
”Hållbara och varierande livsmiljöer” är ett av fyra strategiområden som avhandlas i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att utveckla aktiviteter och upplevelser och skapa fler mötesplatser året runt som ska vara inbjudande och trygga. Utvecklingen ska drivas på av en planering som stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksamma runt om i kommunen, och utgår från hur stadskärna, tätort och landsbygd kompletterar varandra. Ansvaret att stärka stadslivet delas mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommunen tillsammans.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Resecentrum
Kulturhuset
Parkbron
Södertorg
Skellefteå 2030 (pdf)

 

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se