Kollektivtrafik. God tillgänglighet till viktiga målpunkter.

Just nu görs en kollektivtrafikutredning av Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Länstrafiken och Skellefteå buss som syftar till att förbättra kollektivtrafiken i kommunen. Utredningen inkluderar även förbättring av skolskjuts, färdtjänst och arbetsresor. Utredningen ska vara klar till årsskiftet 2018/2019.

För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ behövs god tillgänglighet till viktiga målpunkter. Dessutom behövs smart utformning, bra framkomlighet med snabba restider, enkla byten och en tydlig struktur för trafikföringen. För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.

Det förslag om en hållbar trafiklösning som berör stadsbussarna mest är förändringar av trafiken på Parkbron, som föreslås omvandlas till en gång- och cykelbro. Idag är det linje 3 och 30 som trafikerar Parkbron. Då Parkbron omvandlas måste linjedragningen för linjerna istället flyttas över till Viktoriabron.

Inom stadsdelen används ett fåtal gator för busstrafik. Mest trafikerade är Kanalgatan, E4/Viktoriagatan, Skråmträskvägen och Lasarettsvägen. Kanalgatan och E4 trafikeras av alla slags bussar i linjetrafik vilket innebär såväl stadsbussar som lokala, regionala och interregionala bussar.

En brist för kollektivtrafiken är att Viktoriabron, med sina stora fordonsmängder, är den enda fullgoda förbindelsen över älven. De stora fordonsmängderna på Viktoriabron begränsar kollektivtrafikens framkomlighet. Busstrafiken har varken busskörfält eller signalprioritering vilket ytterligare försämrar kollektivtrafikens framkomlighet. En del av hållplatslägena längs med E4/Viktoriagatan, Kanalgatan och Skråmträskvägen är enkelsidiga vilket medför en otydlighet för resenärerna. Parkbron, med begränsad bärighet, används i dagsläget som komplement till Viktoriabron där stadsbussarna får dispens för att nyttja den enkelriktade bron norrut.

Senast linjenätet och turtätheten sågs över var 2014. Då infördes ett nytt linjenät för stadsbussarna där syftet var att utöka turtätheten och göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för resenärerna. Detta innebar också utökad trafikering på kvällar och helgdagar. Idag utgörs linjenätet av fyra genomgående linjer som binder samman olika stadsdelar.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf, nytt fönster)
Parkbron
Kanalgatan
E4

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se