Hedensbyn – Ett nav för transporter av gods och människor.

Stadsdelen Hedensbyn växer fram som en knutpunkt för flöden av människor och gods. I takt med ökad befolkningstillväxt utvecklas även näringslivet, vilket ställer krav på effektiva transportlösningar med båt, tåg och lastbil. Utvecklingen på  Hedensbyn gör det möjligt att kombinera olika transportslag vilket inverkar positivt på ekonomi, miljö och människors vardag.

PÅGÅENDE


Om projektet
Infrastrukturen på Hedensbyn förbättras då nya lösningar krävs för att möta behovet från transportsektorn till och från Skellefteåregionen. Målet är att näringslivet ska kunna kombinera järnväg, sjöfart och vägnät för en optimal resursanvändning.

Stora mängder gods transporteras mellan Hedensbyn och västerut  längs Skelleftehamnsleden (väg 372). Det är också en sträcka där många människor passerar på väg till och från skolor och arbetsplatser. Förbättrad infrastruktur gör dessa transporter både säkrare och mer hållbara.

En förlängning och utbyggnad av Torsgatan bidrar till ett bättre flöde då trafiken kan fördelas på två större leder och även inkluderar en gång- och cykelväg.

Ytterligare exempel på förbättringar:

  • Längs Svedjevägen byggs en gång- och cykelbana.
  • Busshållplatser planeras på strategiska platser på området.
  • Trafikverket planerar att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 372 på sträckan Skellefteå-Skellefteå hamn. Planen är att bygga en plus två filer samt två nya och säkra trafikplatser.
  • Inom området Fabriken har en ny industrigata byggts och nya industritomter planeras.

Planeringen att på lång sikt flytta E4 längre österut från sitt nuvarande läge pågår. En möjlig anslutning kan bli östra leden på Hedensbyn vilket kan förbättra trafikflödet från norr till söder och samtidigt ge möjlighet för etablering av ny industri längs den nya dragningen på Anderstorp.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
E4 längs Östra leden
Fördjupad överskiktsplan för Skelleftedalen

Hedensbyn

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Byggstart hösten 2018.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Fabriken

Fabriken

På Hedensbyn flyttar flera av kommunens tekniska verksamheter in på området Fabriken, vilket möjliggör för en fortsatt utveckling av Skellefteå.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se