Handel. Stadskärnan förändras när upplevelsen blir allt viktigare.

Köpcentra och varuhus har länge förknippats med begreppet stadskärna. En modern centrumkärna fyller nu en större social funktion, där handeln allt oftare även inkluderar konsumtion av upplevelser.

Med hårdare konkurrens från e-handel och externa handelsområden förväntar sig allt fler något mer än bara inköp av varor vid besök i stadskärnan. Centrum är idag inte bara en plats för handel, utan lika mycket en mötesplats för upplevelser och nöjen. Det återspeglas i utbudet av restauranger, caféer och barer.

Skellefteå har en stark stadskärna. I jämförelse med andra kommuner är sällanköpshandeln i centrum också relativt stark tack vare få externhandelsområden och en trevlig stadskärna. I takt med att Centrala stan förändras väntas upplevelser och nöjen ta fler marknadsandelar.

Förändringar i det offentliga rummet blir nödvändiga då Centrala stan ändrar karaktär till följd av utbyggnad, förtätning och företagsetableringar. I det arbetet behöver kommunen, tillsammans med övriga aktörer i stadsdelen, ta ett gemensamt ansvar för att levandegöra stadskärnan. Exempelvis kan fastighetsägare välja aktiva och tilltalande fasader med varierande verksamheter i gatuplan och handlarna bidra genom att kundanpassa öppettider och utbud.

En attraktiv stadskärna kännetecknas också av en levande torghandel. Att tillåta torghandel på Södertorg, Trädgårdsgatan och älvbrinken, kan levandegöra obebyggda ytor i Centrala stan för möten och handel. Vi människor är en viktig faktor för att upplevelsen av Skellefteås stadskärna ska bli så tilltalande som möjligt. För att lyckas med det behövs delaktighet och gemensamt ansvar för utvecklingen mellan aktörer inom handel, service och tillgänglighet.

Målbilden för Centrala stan, som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen, ger följande inriktning:

  • Utveckla och förstärka Nygatans, Trädgårdsgatans och Kanalgatans funktion som attraktiva och funktionellt handelsstråk
  • Skapa mötesplatser vid Älvbrinken
  • Utveckla cykelparkering och gatumöblering
  • Utveckla samverkan mellan kommun, handlare, fasighetsägare

Det större perspektivet
I kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030 är ett av målen ”Hållbara och varierande livsmiljöer”. För att ännu fler ska trivas i Skellefteå ska både invånare och besökare enkelt upptäcka och ta del av mångsidigheten som erbjuds i Skellefteå, från lantliga miljöer till den växande stadskärnan. Det kräver bland annat nya aktiviteter och upplevelser som kan växa fram som ett resultat av den ökande besöksnäringen.

Exempel på insatser för att nå målet:

Göra det enkelt att upptäcka och ta del av mångsidigheten som erbjuds i Skellefteå. Utveckla nya aktiviteter och upplevelser som kan växa fram som ett resultat av den ökande besöksnäringen.

Öka platsens attraktionskraft för både Skelleftebor och besökare. Fler besökare ökar omsättningen i det lokala näringslivet, vilket leder till fler och växande företag, fler arbetstillfällen skapas, bland annat instegsjobb och en ökad attraktionskraft för Skellefteå som plats att bo på. En attraktiv plats stärker även viljan hos företag att investera i Skellefteå, då det blir enklare att hitta eller locka kompetens till platsen.

Skapa fler aktiviteter och upplevelser inom fritid, kultur och nöjen, framförallt på fritiden för boende och besökare. Säkerställ ett utbud som utformas och finns tillgängligt för alla i samhället med extra fokus på unga och unga vuxna, utrikesfödda och kvinnor, runt om i kommunen.

Erbjuda en bredd av miljöer med utformning och utbud som gör det enkelt för alla kvinnor och män att få mer tid till det liv de själva valt, genom hela livet. Ta till vara naturliga miljöer som hav, skog, kullar och sjöar, konstruerade som byggnader, infrastruktur, boenden och sociala miljöer där människor möts.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Visit Skellefteå
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Skellefteå 2030 (pdf)

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se