Handel. Stadskärnan förändras när upplevelsen blir allt viktigare.

Köpcentra och varuhus har länge förknippats med begreppet stadskärna. En modern centrumkärna fyller nu en större social funktion, där handeln allt oftare även inkluderar konsumtion av upplevelser.

Med hårdare konkurrens från e-handel och externa handelsområden förväntar sig allt fler något mer än bara inköp av varor vid besök i stadskärnan. Centrum är idag inte bara en plats för handel, utan lika mycket en mötesplats för upplevelser och nöjen. Det återspeglas i utbudet av restauranger, caféer och barer.

Skellefteå har en stark stadskärna. I jämförelse med andra kommuner är sällanköpshandeln i centrum också relativt stark tack vare få externhandelsområden och en trevlig stadskärna. I takt med att Centrala stan förändras väntas upplevelser och nöjen ta fler marknadsandelar.

Förändringar i det offentliga rummet blir nödvändiga då Centrala stan ändrar karaktär till följd av utbyggnad, förtätning och företagsetableringar. I det arbetet behöver kommunen, tillsammans med övriga aktörer i stadsdelen, ta ett gemensamt ansvar för att levandegöra stadskärnan. Exempelvis kan fastighetsägare välja aktiva och tilltalande fasader med varierande verksamheter i gatuplan och handlarna bidra genom att kundanpassa öppettider och utbud.

En attraktiv stadskärna kännetecknas också av en levande torghandel. Att tillåta torghandel på Södertorg, Trädgårdsgatan och älvbrinken, kan levandegöra obebyggda ytor i Centrala stan för möten och handel. Vi människor är en viktig faktor för att upplevelsen av Skellefteås stadskärna ska bli så tilltalande som möjligt. För att lyckas med det behövs delaktighet och gemensamt ansvar för utvecklingen mellan aktörer inom handel, service och tillgänglighet.

Målbilden för Centrala stan, som presenteras i den fördjupade översiktsplanen för stadsdelen, ger följande inriktning:

  • Utveckla och förstärka Nygatans, Trädgårdsgatans och Kanalgatans funktion som attraktiva och funktionellt handelsstråk
  • Skapa mötesplatser vid Älvbrinken
  • Utveckla cykelparkering och gatumöblering
  • Utveckla samverkan mellan kommun, handlare, fasighetsägare

Det större perspektivet
I kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030 är ett av målen ”Hållbara och varierande livsmiljöer”. För att ännu fler ska trivas i Skellefteå ska både invånare och besökare enkelt upptäcka och ta del av mångsidigheten som erbjuds i Skellefteå, från lantliga miljöer till den växande stadskärnan. Det kräver bland annat nya aktiviteter och upplevelser som kan växa fram som ett resultat av den ökande besöksnäringen.

Exempel på insatser för att nå målet:

Göra det enkelt att upptäcka och ta del av mångsidigheten som erbjuds i Skellefteå. Utveckla nya aktiviteter och upplevelser som kan växa fram som ett resultat av den ökande besöksnäringen.

Öka platsens attraktionskraft för både Skelleftebor och besökare. Fler besökare ökar omsättningen i det lokala näringslivet, vilket leder till fler och växande företag, fler arbetstillfällen skapas, bland annat instegsjobb och en ökad attraktionskraft för Skellefteå som plats att bo på. En attraktiv plats stärker även viljan hos företag att investera i Skellefteå, då det blir enklare att hitta eller locka kompetens till platsen.

Skapa fler aktiviteter och upplevelser inom fritid, kultur och nöjen, framförallt på fritiden för boende och besökare. Säkerställ ett utbud som utformas och finns tillgängligt för alla i samhället med extra fokus på unga och unga vuxna, utrikesfödda och kvinnor, runt om i kommunen.

Erbjuda en bredd av miljöer med utformning och utbud som gör det enkelt för alla kvinnor och män att få mer tid till det liv de själva valt, genom hela livet. Ta till vara naturliga miljöer som hav, skog, kullar och sjöar, konstruerade som byggnader, infrastruktur, boenden och sociala miljöer där människor möts.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Visit Skellefteå
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Skellefteå 2030 (pdf)

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

På Anderstorp, in närheten av älven, planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun möjliggör för fler bostäder i den nordvästra delen av Kåge. Här skapas nu 25 nya villatomter.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se