Gröna och blå miljöer. Stadens identitet.

Exempel på gröna miljöer är parker och grönområden i olika storlekar. De blå miljöerna utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven. De gröna och blå miljöerna är avgörande för att bevara och utveckla de fördelar som ekosystemet ger oss människor, samtidigt som dessa inslag är viktiga för Centrala stans identitet.

I en stad är det viktigt med gröna och blå miljöer som möjliggör kontakten mellan stad och natur. De skapar trivsamma mötesplatser för människor, och djur och växter knyts ihop med sina artfränder utanför staden.

När förtätningar planeras är det extra viktigt att bevara, förvalta och utveckla de gröna miljöerna för en attraktiv stads- och boendemiljö. Gröna och blå miljöer knyter ihop målpunkter och stadsrum, och skapar en sammanhängande stad där människor trivs. En sammanhängande grönstruktur är även en viktig förutsättning för att kunna behålla goda livsvillkor för växter och djur i en stad som växer.

Tillsammans med Boströmsbäcken utgör älven idag stommen av blå miljöerna i centrumkärnan. Älven erbjuder goda möjligheter för stadsnära friluftsliv och rekreation. Strandpromenaden, längs norra och södra sidan älven, är utpekad som ett av flera viktiga kärnområden för Skellefteås grönstruktur. Älven är inte bara ett populärt utflyktsområde för människor utan ett viktigt område för djur- och växtliv. På holmarna i älven finns exempelvis fågelplatser. Älven innebär även vissa utmaningar som upplevelsen av att älven är en barriär. Detta kan minskas med hjälp av aktiva stadsrum och öppna anslutande gator.

Gröna och blå miljöer bidrar inte bara till människans välbefinnande utan även till hela ekosystemet som i sin tur är viktigt för till exempel luft-och vattenrening, skadedjursbekämpning och klimatreglering. Investeringar som stärker de gröna miljöerna kan därför ge stora samhällsekonomiska besparingar på längre sikt.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Arbeta med åtgärder utifrån åtgärdsprogrammet för renare stadsluft.
  • Tydliggöra och förstärka Bockholmsvägen som stråk mellan Campus och Södertorg, komplettera med grönska.
  • Skapa mer plats för fotgängare och bygga nytt huvudstråk för cykel längs Stationsgatan, komplettera med grönska.
  • Tydliggöra Kanalgatan som en linjär park med dagvattenhantering och en serie av mötesplatser med överlappande aktiviteter och funktioner.
  • Utveckla Trädgårdsgatan som en del i nord-sydstråket, med enhetlig markbeläggning och uttryck som avviker, komplettera stråket med grönska.
  • Anlägga en ny park framför gamla stationshuset.
  • Tillgängliggöra det grönblåa stråket Boströmsbäcken.

 

Det större perspektivet
”Hållbara och varierande livsmiljöer” är ett av fyra strategiområden som avhandlas i kommunens utvecklingsstrategi – Skellefteå 2030. Viktiga insatsområden är att utveckla aktiviteter och upplevelser och skapa fler mötesplatser året runt som ska vara inbjudande och trygga. Utvecklingen ska drivas på av en planering som stöttar boende i olika livsfaser, besökare och verksamma runt om i kommunen och utgår från hur stadskärna, tätort och landsbygd kompletterar varandra. Ansvaret att stärka stadslivet delas mellan näringsidkare, fastighetsägare och kommunen tillsammans.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Idébeskrivning Södertorg
Idébeskrivning Kanalgatan
Utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 (pdf)

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se