Gångtrafik. Trygga, trafiksäkra och attraktiva gångstråk.

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Alla planer som finns kring stadsutvecklingen prioriterar människan i centrum. Gång- och cykeltrafikanter ska få bättre förutsättningar att färdas tryggt i trafiken genom bättre sammanhängande gång- och cykelbanor.

Som fotgängare tar du dig fram på ett miljövänligt och hälsofrämjande sätt, dessutom bidrar du till ett rikt stadsliv. För att öka antalet fotgängare är det viktigt att skapa trygga, trafiksäkra och attraktiva gångstråk. Det behöver skapas en mer levande och attraktiv stadskärna där människor kan träffas för att fika, shoppa eller bara strosa runt. I stadskärnan ska därför de gående ha högst prioritet och gatorna ska utformas för dem. Huvudnätet för gångtrafik binder samman de stora målpunkterna inom Centrala stan och kopplar ihop stadsdelen med angränsande stadsdelar.

Kanalgatan och E4/Viktoriagatan är stora barriärer för fotgängare, men även järnvägen och älven delar staden i norr och söder. Biltrafikens framkomlighet är i stora delar av stadsdelen prioriterad högre än fotgängarnas och biltrafikens hastighet är inte anpassad för att ge en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Förutsättningarna att gå över Parkbron behöver förbättras, där gångbanan idag är väldigt smal och knappt tillåter att två fotgängare möts.

Tillgänglighetsanpassning av gångstråk med ledstråk, anpassade passager och borttagande av enkelt avhjälpta hinder har påbörjats men fortfarande finns en hel del kvar att göra innan Centrum är tillgängligt och användbart för alla.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Förbättra huvudnätet för gångtrafik så att det upplevs tryggt och säkert, med god tillgänglighet och framkomlighet.
  • Minska barriärer.
  • Separera fotgängare och cyklister.
  • Bygga nya passager under järnvägen i Trädgårdsgatans förlängning och under E4 i Bockholmsvägens förlängning.
  • Förbättra passager över E4/Viktoriagatan i Nygatans och Kanalgatans förlängning samt över Kanalgatan i Trädgårdsgatans förlängning.
  • Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.

 

Övrig information och material
Ett Skellefteå för alla (nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan Centrala Stan (pdf, nytt fönster)
Kanalgatan
E4/Viktoriagatan
Biltrafik
Parkbron

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Ny busstation

Ny busstation

Busshållplatserna för regionaltrafiken har flyttats till området vid Södra Järnvägsgatan/Lasarettsvägen i väntan på den helhetslösning som ett blivande resecentrum ska ge.
Loading...

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se