Gångtrafik. Trygga, trafiksäkra och attraktiva gångstråk.

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Alla planer som finns kring stadsutvecklingen prioriterar människan i centrum. Gång- och cykeltrafikanter ska få bättre förutsättningar att färdas tryggt i trafiken genom bättre sammanhängande gång- och cykelbanor.

Som fotgängare tar du dig fram på ett miljövänligt och hälsofrämjande sätt, dessutom bidrar du till ett rikt stadsliv. För att öka antalet fotgängare är det viktigt att skapa trygga, trafiksäkra och attraktiva gångstråk. Det behöver skapas en mer levande och attraktiv stadskärna där människor kan träffas för att fika, shoppa eller bara strosa runt. I stadskärnan ska därför de gående ha högst prioritet och gatorna ska utformas för dem. Huvudnätet för gångtrafik binder samman de stora målpunkterna inom Centrala stan och kopplar ihop stadsdelen med angränsande stadsdelar.

Kanalgatan och E4/Viktoriagatan är stora barriärer för fotgängare, men även järnvägen och älven delar staden i norr och söder. Biltrafikens framkomlighet är i stora delar av stadsdelen prioriterad högre än fotgängarnas och biltrafikens hastighet är inte anpassad för att ge en god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Förutsättningarna att gå över Parkbron behöver förbättras, där gångbanan idag är väldigt smal och knappt tillåter att två fotgängare möts.

Tillgänglighetsanpassning av gångstråk med ledstråk, anpassade passager och borttagande av enkelt avhjälpta hinder har påbörjats men fortfarande finns en hel del kvar att göra innan Centrum är tillgängligt och användbart för alla.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

  • Förbättra huvudnätet för gångtrafik så att det upplevs tryggt och säkert, med god tillgänglighet och framkomlighet.
  • Minska barriärer.
  • Separera fotgängare och cyklister.
  • Bygga nya passager under järnvägen i Trädgårdsgatans förlängning och under E4 i Bockholmsvägens förlängning.
  • Förbättra passager över E4/Viktoriagatan i Nygatans och Kanalgatans förlängning samt över Kanalgatan i Trädgårdsgatans förlängning.
  • Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.

 

Övrig information och material
Ett Skellefteå för alla
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Kanalgatan
E4/Viktoriagatan
Biltrafik
Parkbron

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Anderstorpsgården 3 och 4

Anderstorpsgården 3 och 4

På Anderstorp, in närheten av älven, planerar bostadsfastighetsbolaget Heimstaden att bygga ca 170 nya bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun möjliggör för fler bostäder i den nordvästra delen av Kåge. Här skapas nu 25 nya villatomter.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se