Förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser.

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden. Det är också ett sätt att använda kvartersmarken effektivare och göra staden mer attraktiv.  

En levande stad är en förutsättning för att staden ska växa. Ett ökat befolkningsantal är nödvändigt för en positiv ekonomisk, social och ekologisk utveckling.  Den fördjupade översiktsplanen tar höjd för fler Skelleftebor, med minst 1200 bostäder och 1000 nya arbetsplatser i stadsdelen Centrala stan.

Arbetsplatser och verksamheter
Fram till år 2030 är målet att 1000 nya arbetsplatser ska skapas inom Centrala stan. Norr om Kanalgatan bedöms det kunna skapas mellan 600 och 650 nya arbetsplatser inom främst handel, kommersiell och offentlig service. I området mellan älven och Kanalgatan finns potential genom mindre förtätningar för 150-200 nya arbetsplatser. Söder om älven är det främst inom Campusområdet som ca 200 nya arbetsplatser kan skapas. I utkanterna av stadsdelen finns en stor potential till nya arbetsplatser, i kvarteren Renen och Strömsör kan ca 250 nya arbetsplatser skapas.

På flera av dessa utpekade områden har redan arbetsplatser börjat skapats av olika kommunala och privata aktörer.
Se projekt.

Bostäder
I Centrala stan, särskilt norr om Kanalgatan, finns stor potential för förtätning. Inriktningen är att nya byggnader ska rymma såväl bostäder som verksamheter, med inbjudande fasader och lokaler för verksamheter i bottenplan.  En förtätad stadskärna är viktig för en hållbar utveckling och bidrar till ett levande centrum där människor kan trivas.

I Centrala stan finns ett stort behov av bostäder med varierande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Med ett mer varierat bostadsutbud med olika typer av bostäder, prisklasser och ägandeformer kan fler personer erbjudas boende och stadsdelen får en större mångfald av invånare där även unga och barnfamiljer får plats. Fram till år 2030 är målet att 1200 nya bostäder ska byggas inom Centrala stan.

Med en lite högre höjd på bebyggelsen kan uppemot 600-700 nya bostäder få plats norr om Kanalgatan. I området mellan älven och Kanalgatan kan 200-300 nya bostäder rymmas genom mindre förtätningar. Byggnaderna bör anpassas till nuvarande skala. Söder om älven bedöms cirka 400 nya bostäder kunna byggas. I randområdet, inom kvarteren Strömsör och Renen finns potential till cirka 200 nya bostäder.

Många av dessa utpekade områden har redan börjat bebyggas av olika kommunala och privata aktörer.
Se projekt.

Det större perspektivet
För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar behöver staden växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet med en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på.

Utvecklingsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige i juni år 2015. Ett av de utpekade målen är Enklare etablering för alla som innebär att det ska bli enklare att etablera sig i Skellefteå, inte minst för unga vuxna och människor som nyligen anlänt från andra länder. Insatsområdena är Variationsrikt och växande bostadsbestånd och Enklare etablering för nyanlända.

Variationsrikt och växande bostadsbestånd innefattar att Skellefteå ska vara en plats där människor hittar hållbara boendeformer som möter människors behov och önskningar genom hela livet. För att motverka bostadsbristen behöver Skellefteå därför bygga nytt – såväl hyresrätter som bostadsrätter och villor. Bostadsbeståndet och nya former av boenden ska anpassas efter en ökande befolkning och utvecklas i linje med de sätt som människor vill bo på. Enklare etablering för nyanlända innefattar att Skellefteå ska vara en av landets bästa kommuner när det handlar om att välkomna nyanlända människor som vistas här under sin asylprövning.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf, nytt fönster)
Skellefteå 2030 (pdf, nytt fönster)
Aktuella projekt

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se