Förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser.

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden. Det är också ett sätt att använda kvartersmarken effektivare och göra staden mer attraktiv.  

En levande stad är en förutsättning för att staden ska växa. Ett ökat befolkningsantal är nödvändigt för en positiv ekonomisk, social och ekologisk utveckling.  Den fördjupade översiktsplanen tar höjd för fler Skelleftebor, med minst 1200 bostäder och 1000 nya arbetsplatser i stadsdelen Centrala stan.

Arbetsplatser och verksamheter
Fram till år 2030 är målet att 1000 nya arbetsplatser ska skapas inom Centrala stan. Norr om Kanalgatan bedöms det kunna skapas mellan 600 och 650 nya arbetsplatser inom främst handel, kommersiell och offentlig service. I området mellan älven och Kanalgatan finns potential genom mindre förtätningar för 150-200 nya arbetsplatser. Söder om älven är det främst inom Campusområdet som ca 200 nya arbetsplatser kan skapas. I utkanterna av stadsdelen finns en stor potential till nya arbetsplatser, i kvarteren Renen och Strömsör kan ca 250 nya arbetsplatser skapas.

På flera av dessa utpekade områden har redan arbetsplatser börjat skapats av olika kommunala och privata aktörer.
Se projekt.

Bostäder
I Centrala stan, särskilt norr om Kanalgatan, finns stor potential för förtätning. Inriktningen är att nya byggnader ska rymma såväl bostäder som verksamheter, med inbjudande fasader och lokaler för verksamheter i bottenplan.  En förtätad stadskärna är viktig för en hållbar utveckling och bidrar till ett levande centrum där människor kan trivas.

I Centrala stan finns ett stort behov av bostäder med varierande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Med ett mer varierat bostadsutbud med olika typer av bostäder, prisklasser och ägandeformer kan fler personer erbjudas boende och stadsdelen får en större mångfald av invånare där även unga och barnfamiljer får plats. Fram till år 2030 är målet att 1200 nya bostäder ska byggas inom Centrala stan.

Med en lite högre höjd på bebyggelsen kan uppemot 600-700 nya bostäder få plats norr om Kanalgatan. I området mellan älven och Kanalgatan kan 200-300 nya bostäder rymmas genom mindre förtätningar. Byggnaderna bör anpassas till nuvarande skala. Söder om älven bedöms cirka 400 nya bostäder kunna byggas. I randområdet, inom kvarteren Strömsör och Renen finns potential till cirka 200 nya bostäder.

Många av dessa utpekade områden har redan börjat bebyggas av olika kommunala och privata aktörer.
Se projekt.

Det större perspektivet
För att Skellefteå ska möta framtidens utmaningar behöver staden växa. Skellefteå 2030 är det gemensamma utvecklingsarbetet med en strategi för hur vi ska bli fler, och hur vi ska vara en attraktiv plats att bo och verka på.

Utvecklingsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige i juni år 2015. Ett av de utpekade målen är Enklare etablering för alla som innebär att det ska bli enklare att etablera sig i Skellefteå, inte minst för unga vuxna och människor som nyligen anlänt från andra länder. Insatsområdena är Variationsrikt och växande bostadsbestånd och Enklare etablering för nyanlända.

Variationsrikt och växande bostadsbestånd innefattar att Skellefteå ska vara en plats där människor hittar hållbara boendeformer som möter människors behov och önskningar genom hela livet. För att motverka bostadsbristen behöver Skellefteå därför bygga nytt – såväl hyresrätter som bostadsrätter och villor. Bostadsbeståndet och nya former av boenden ska anpassas efter en ökande befolkning och utvecklas i linje med de sätt som människor vill bo på. Enklare etablering för nyanlända innefattar att Skellefteå ska vara en av landets bästa kommuner när det handlar om att välkomna nyanlända människor som vistas här under sin asylprövning.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)
Skellefteå 2030 (pdf)
Aktuella projekt

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se