Floraskolan. En ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9. Klart 2020.

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas inflyttningsklara sommaren 2020.

PÅGÅR

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

5 september 2018

Första spadtaget för Floraskolan och Florahallen har tagits

22 maj 2018

Detaljplanen för området har vunnit laga kraft.

Rivning av befintliga byggnader har påbörjats med start på den västra sidan. Under hösten påbörjas byggandet av skolan.

18 april 2018

Detaljplanen för området har antagits av kommunfullmäktige.

11 april 2018

Detaljplanen för hela området förväntas antas i kommunfullmäktige 17 april.

Befintliga byggnader på västra sidan kommer att rivas i maj.

Upphandling av entreprenör för skolan och utemiljön pågår.

 

Om projektet
Skellefteå växer, och därmed elevunderlaget. Som en del av ett varierat utbud av skolor bygger nu Skellefteå kommun en ny skola med sammanhållen stadieindelning från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan byggs för att klara morgondagens behov, dels utifrån förändringar i elevunderlag, dels för att uppnå de värden som beskrivs i läroplanen.

Varje elev kommer att tillhöra en klass, en årskurs, ett arbetslag och en hemarena. Varje hemarena består av klassrum i olika storlekar och med olika funktioner. De undervisningsmetoder som är framgångsrika idag kommer att fortsätta användas och förädlas. Digitala verktyg och varierande lärmiljöer kommer att vara en självklarhet i undervisningen för att möta styrdokumentens intensioner. Det kommer att bli färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper för att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning. Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget kommer att planera undervisningen och gruppens storlek. Skolan byggs och organiseras för ständig vuxennärvaro och lärarna är med och bidrar i alla processer.

Projektgruppen för Floraskolan består av representanter från flera olika förvaltningar. Ett stort antal referensgrupper som exempelvis Attention och elever är också delaktiga i projektet för att täcka olika perspektiv.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Floraskolan (nytt fönster)
Florahallen
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen (nytt fönster)

Projektnamn

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Under våren och sommaren förbättrar Skellefteå kommun tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se