Fabriken – Effektiviserar kommunkoncernen och möjliggör för Skellefteås fortsatta utveckling.

Skellefteå Industrihus genomför en total omdaning av kvarteret Fabriken på Hedensbyn för att samordna flera tekniska verksamheter inom Skellefteå kommunkoncern. Samtidigt möjliggör det för fortsatt utveckling av Skellefteå då attraktiva tomter frigörs för nyetableringar av skola, bostäder och företagande i centrumnära lägen.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer


Om projektet
Till kvarteret Fabriken, i stadsdelen Hedensbyn, flyttar Skellefteå kommuns tekniska verksamheter, Räddningstjänsten och Skellefteå buss. Genom att samla dessa funktioner på ett och samma ställe kan arbetet och samarbetet utvecklas och effektiviseras. Inflyttningen sker etappvis fram till och med 2020.

Flytten till ett gemensamt område möjliggör för samordning av både verksamheter, lokaler och dyr utrustning. Istället för att betala för flera liknande anläggningar kan kommunen nu hyra en stor, modern och ändamålsenlig industrifastighet.

Kommunens strategi kring hållbart byggande gäller även för kvarteret Fabriken och synliggörs bland annat genom att vissa byggnadsdelar uppförs i trä, samt användandet av ny teknik för effektiv energiförbrukning.

Projektet ger även en rad positiva effekter för Skellefteås fortsatta utveckling:

  • Floraskolan, en F-9 skola, byggs på Morön och beräknas stå klar till terminsstart 2020.
  • Ny bebyggelse blir möjlig på Moröskolans tomt när eleverna flyttar till Floraskolan.
  • Nya tomter frigörs för bostadsbyggande på Getberget.
  • Företagsetableringar blir möjliga på Solbacken när Räddningstjänsten flyttar.
  • Tomter på Norrböle blir lediga i Skellefteå buss gamla lokaler.
  • På Hedensbyn blir nya lokaler tillgängliga för företagsetablering.


Aktörer
Skellefteå kommun
Skellefteå Industrihus
Skellefteå buss

Övrig information och material
Fabriken Skellefteå Industrihus
Floraskolan
Bergslyckan
Hedensbyn
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Fabriken

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se