GENOMFÖRT

En ny busstation i väntan på resecentrum.

För att kunna förtäta norr om Kanalgatan i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan har busshållplatserna för regionaltrafiken flyttats. De finns nu nordväst om den tidigare busstationen, i väntan på den helhetslösning för olika trafikslag som ett blivande resecentrum ska ge. 

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

16. november 2017

Från den 21 augusti finns en ny busstation på Södra Järnvägsgatan. Här avgår Länstrafikens bussar från nya busshållplatser, strax väster om Järnvägsstationen.

Här kan du läsa om den nya busstationen:

Ny busstation i väntan på resecentrum


Om projektet
Ett nytt resecentrum planeras norr om det blivande kulturhuset i Trädgårdsgatans förlängning. En funktionsstudie har inletts, men Skellefteå kommun inväntar järnvägsplanen om Norrbotniabanan för ytterligare detaljer. Tills vidare finns busstationen på Södra Järnvägsgatan.

Busstationen har tio hållplatser. Det tidigare taxihuset har byggts om till vänthall och väderskydden från gamla busstationen finns parallellt med Södra Järnvägsgatan, mot hållplatslägena. Bussgods finns också här. Infarten till busstationen sker via Södra Järnvägsgatan.

För att underlätta för personer med synnedsättning finns både taktila skyltar, en taktil orienteringstavla över centrum, samt ledstråk på busstationen. Det går även att få ledsagarservice för dem som önskar via Västerbottens Läns Landsting.

För att underlätta för resande som vill kombinera regional- och lokalbussar finns det avstigningsplatser för vissa linjer på Stationsgatan och Kanalgatan där lokalbussarna avgår.

Aktörer
Länstrafiken i samarbete med Skellefteå buss och Skellefteå kommun

Övrig information och material
Länstrafiken: Ny busstation i Skellefteå (nytt fönster)
Ledsagarservice (nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)
Resecentrum
Kulturhuset
Norrbotniabanan

Tillfällig busstation

Frågor och svar om projektet
En tillfällig busstation i väntan på Resecentrum

Var ligger den nya busstationen?

Den nya busstationen ligger på Södra Järnvägsgatan vid korsningen Lasarettsvägen. De nya hållplatserna finns väster om vänthallen (tidigare Taxi/Stadsmissionen). Avstånd från den gamla stationen till den nya är cirka 300 meter.

Kommer både lokal- och regionbussar att gå från busstationen?

Busstationen används av regionsbussarna. Avstigningsplatser för byte till lokalbussar sker som tidigare på Kanalgatan. En avstigningsplats för regionbussar är byggd på Stationsgatan för att avstigande ska ha närhet till lokalbussarnas hållplatslägen. Genomgående bussar (linje 20, 98, 100) stoppar inte på Stationsgatan, de resenärerna stiger av på nya busstationen på Södra Järnvägsgatan.

Finns det en vänthall på busstationen?

Ja, ”gamla taxihuset”/Stadsmissionen är ombyggd till vänthall. Hållplatserna finns väster om vänthallen.

Vart kan jag vända mig för information om bussarna?

Region: Länstrafikens Kundservice 0771-100 110.
Lokal: Skellefteå Buss 0910-72 56 00 samt hemsida och sociala medier.

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Ny busstation

Ny busstation

Busshållplatserna för regionaltrafiken har flyttats till området vid Södra Järnvägsgatan/Lasarettsvägen i väntan på den helhetslösning som ett blivande resecentrum ska ge.
Loading...

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se