Cykeltrafik.
Ett viktigt alternativ för korta transporter.

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen finns det några viktiga förutsättningar: sammanhängande stråk av hög kvalitet och attraktiva cykelparkeringar i centrala lägen. Särskilt viktigt för att öka cykelns konkurrenskraft i förhållande till bilen är att skapa nya cykelförbindelser där det förekommer barriärer.

För att överbrygga de befintliga barriärerna i både nord-sydlig och öst-västlig riktning har ett antal kopplingar lagts till Skellefteås befintliga cykelnät. I Centrala stan föreslås att nya huvudcykelstråk, med god framkomlighet och säkerhet, byggs längs med Kanalgatan, Stationsgatan och Södra Lasarettsvägen. Huvudcykelstråken längs med Södra Järnvägsgatan och Bockholmsvägen byggs ut så att cykelvägnätet blir sammanhängande.

Cykelvägnätet är generellt väl utbyggt i Skellefteå, men centralt saknas sammanhängande cykelbanor i såväl nord-sydlig som öst-västlig sträckning, vilket gör att cyklister ibland färdas i blandtrafik och ibland färdas på en gång- och cykelbana. Detta skapar en otydlighet för cyklisterna och medför att cyklister ibland tvingas korsa gatan på ett antal ställen.

Det är dessutom en brist att cyklister och fotgängare ofta delar på utrymmet. För cyklisterna medför detta ett problem för såväl säkerheten som framkomligheten. Inne i Centrum hänvisas dessutom cyklister ofta till att dela utrymme med biltrafiken. Höga fordonsflöden och biltrafikens hastighet medför att många cyklister väljer att cykla på gångbanan de gånger det inte finns en separerad cykelbana.

På samma sätt som för fotgängare utgör E4/Viktoriagatan, Kanalgatan, järnvägen och älven barriärer även för cyklister. Cyklisternas förutsättningar att använda Parkbron behöver förbättras.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

 • Koppla ihop huvudcykelnätet i öst-västlig och nord-sydlig riktning genom stadsdelen.
 • Förbättra cyklisters framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Minska barriärer.
 • Se till att det finns god tillgång till cykelparkeringar i Centrum.
 • Separera fotgängare och cyklister.
 • Göra nya huvudcykelstråk längs med Kanalgatan, Stationsgatan och Södra Lasarettsvägen.
 • Bygga ut huvudcykelnätet längs med Södra Järnvägsgatan och Bockholmsvägen.
 • Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.
 • Ta fram nya passager under järnvägen i Trädgårdsgatans förlängning och under E4 i Bockholmsvägens förlängning.
 • Förbättra passager över E4/Viktoriagatan i Kanalgatans och Storgatans förlängning.
 • Ta fram en ny parkeringsnorm där en norm för cykelparkering finns med.
 • Ta fram fler cykelparkeringsplatser.

 

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Kanalgatan
Parkbron

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se