Bro över älven – Skellefteå kommun planerar för en ny bro över älven mellan Karlgård och Nordanå.

UNDER PLANERING

En ökande befolkning behöver på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Detta, tillsammans med fler resealternativ och fler besökare, ställer stora krav på ett fungerande och hållbart rese- och transportsystem. En ny bro över älven är en viktig del i detta. Projektering för bron är påbörjad och preliminär byggstart är 2020-21. 

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

17 september 2018

Delar av brons blivande konstruktion har fastställts i tekniska nämnden. Det är ett av de underlag som behövs för att få tillstånd för bygget. Bron kommer att bli 400 meter lång med sju stöd i älven. Den dimensioneras och utformas för bil, buss, cykel och gående.

21 juni 2018

Under sommaren kommer naturvärdesinventeringar, grundvattenprovtagning och geotekniska undersökningar att göras i vattnet och på land i området. Det handlar bland annat om att undersöka närområdets värde för fågellivet och hur marken i området ska bebyggas.

31 maj 2018

Under maj och juni kommer befintliga markhöjder att mätas in på land och på älvbotten där bron ska byggas.

15 mars 2018

Arbetet med att fastställa hur bron ska byggas har påbörjas. I samarbete med Sweco kommer nödvändiga handlingar för brobygget tas fram som i sin tur ska ligga till grund för brons konstruktion. I slutet av 2019 väntas alla tillstånd vara klara.

9 januari 2018

En delfinansiering på 10 miljoner till broprojektet är klar. Pengarna ska inledningsvis täcka konsultarvodet för en funktionsbeskrivning (handling som beskriver funktionerna av bron utan att konstruera den), samt en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få bygga i vatten.

20 oktober 2017

En projektplan för brobygget håller på att tas fram. Konsulter kommer anlitas för olika utredningar och för att ta fram nödvändiga handlingar.


Projektfakta
För en hållbar trafiklösning finns ett stort behov av att lösa det västra trafikflödet genom fler anknytningar över Skellefteälven. Den nya bron planeras att gå över älven vid Karlgård-Nordanå med anslutning till Lasarettsvägen via Kanalgatan och Nordlandergatan. Här nedan kan du läsa mer om Nordlanderkorsningen.

Om projektet
En ny bro behövs bland annat för att minska biltrafiken genom centrum. Detta till fördel för bättre sammanhängande stråk och mötesplatser för invånarna. Att leda om trafiken från Kanalgatan för dem som inte har sin målpunkt i stadskärnan, är en viktig åtgärd för att kunna skapa ett tydligt stråk från söder till norr och för att minska koldioxidutsläppen. Men bron behövs inte bara för ett mer attraktivt centrum, den behövs också för att få ett bra flöde för samtliga trafikslag i alla väderstreck.

Detaljplanen för bron vann laga kraft under 2016. Det betyder att planen inte längre går att överklaga.

Byggandet av den nya bron är beroende av att vattenförsörjningsprojektet färdigställs och att Abborrverket kan rivas. Rivningen planeras ske 2020, men en del förarbeten kommer att påbörjas under 2019.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)
Nordlanderkorsningen
Kanalgatan

 

Karlgårdsbron

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Under våren och sommaren förbättrar Skellefteå kommun tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se