Biltrafik. En viktig del i trafiksystemet.

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.

Framtidens utmaning ligger i att fortsatt kunna nyttja bilens fördelar och samtidigt minska dess negativa konsekvenser. Föreslagna åtgärder ska bidra till att skapa ett rikt stadsliv, renare luft och en plats där både människor och centrumhandeln trivs. Det innebär att biltrafiken i de centrala delarna är i balans med andra kvaliteter.

Bilister är, precis som alla andra trafikantgrupper, en del av stadslivet. Men i Centrala stan ska gående, cyklister och kollektivtrafiken prioriteras högre än bilisterna. Det begränsade utrymmet betyder att användningen av tillgänglig yta behöver effektiveras för att ge plats för, i första hand, människor och stadsliv. Det innebär att biltrafikens utrymme kommer att minska till fördel för de andra trafikslagen. Det finns målpunkter i Centrum som det ska vara enkelt att nå med bil, centrumhandeln är ett exempel. Genomfartstrafiken ska minska och besökare ska enkelt hitta en parkeringsplats.

Gatunätet som omger Centrala stan ska hålla en god framkomlighet för biltrafik, men inom stadsdelen anpassas gatunätet för låg hastighet med korsningar som prioriterar framkomlighet och säkerhet för gående och cyklister.

Stadskärnor utformas i första hand för handel, bostäder, service och möten mellan människor. Att i samma miljöer lösa framkomlighet och tillgänglighet för olika transportfordon är en utmaning. Godstransporter omfattar allt från varudistribution, sophantering och varor i hantverkares fordon till de godstransporter konsumenten utför själv vid inköp.

En utveckling av stråk för gående och cykel, tillika handels- och restaurangstråk där gatuytorna även används för utemöblering och uteserveringar, ställer krav på att även beakta godstransporternas behov av tillgänglighet.

Det kan även bli aktuellt att hitta alternativa former för transporterna. Det kan exempelvis handla om att tiderna för leverans kan anpassas till varumottagarnas behov och att samordna transporter.

Några exempel på åtgärder för att nå målbilden:

 • Arbeta för att gatunätet som omger Centrala stan har en god framkomlighet för biltrafik, och att gatunätet i stadsdelen anpassas för låg hastighet.
 • Arbeta med både fysiska och beteendepåverkande åtgärder för att minska genomfartstrafik
  som inte har sin målpunkt i stadskärnan.
 • Prioritera parkering för boende och besökare före arbetsplatsparkering.
 • Verka för att stimulera samordning och samnyttjande av parkeringar.
 • Göra konsekvensanalyser för handelns logistik och godstransporter i samband med
  detaljplanering.
 • Bygga om Kanalgatan.
 • Göra om Parkbron till en gång- och cykelbro.
 • Utreda Nordlanderkorsningen.
 • Bygga om Viktoriagatan till en stadsgata när E4 flyttas till Östra leden.
 • Bygga parkeringshus i direkt anslutning till gångstråken.

 

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala Stan (pdf)

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se