PÅGÅENDE

Älvbrinken – stadens livsnerv

Älvbrinken fortsätter att utvecklas till ett rekreativt stadsrum med en blandning av café- och restaurangliv, kulturaktiviteter, lek, sport och rekreation som tar till vara på närheten till vattnet. Älvbrinken är även ett viktigt område för de gröna och blå miljöer som är avgörande för att bevara och utveckla de fördelar som ekosystemet ger oss människor, samtidigt som dessa inslag är viktiga för Centrala stans identitet.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

28 september 2018

Utvecklingen av Älvbrinken och Stadsparken har fått två fina utmärkelser i september. Båda priserna uppmärksammar goda stadsbyggnadsprojekt och insatser utöver det vanliga runt om i Sverige.

Läs mer här

7 september 2018

Ytterligare en försening av lekutrustning gör att området inte kan färdigställas som planerat. Under september väntas alla delar vara på plats och i början av oktober sker en slutbesiktning.

6 juli 2018

Stora delar av den sista etappen av Älvsbrinken öppnas idag fredag för allmänhet. Tyvärr har leveranserna av lekutrustning försenats och den sista delen kommer att byggas klart och öppnas i augusti/september.

25 maj 2018

Vattentorget är på väg att startas upp. Pumpar monteras och tekniken justeras. Slutbesiktning av området sker den 1 juni och därefter ska Vattentorget vara igång.

Arbetet pågår med att färdigställa utsiktspunkten samt anslutande markområde fram till bryggeriet. Under juli kommer hela ytan att öppnas för användning. Viss lekutrustning kommer att tillkomma senare i sommar.

9 januari 2018

Arbetet med utkikspunkten har startat där gjutningen är klar och stålmontage pågår. Från mitten av februari tar bygget en planerad paus på grund av kyla och tjäle.

10 november 2017

En stor publik hade sökt sig ner till älvbrinken i samband med invigningen av det nya Vattentorget. Invigningstal och en välregisserad show var några uppskattade inslag under kvällen.


Om projektet
Attraktiva stråk och mötesplatser är viktigt för ett centrum med liv och rörelse. Älvbrinken är utpekat som en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek. Älven är stadens livsnerv, och upplevelsen av en barriär minskas i och med att fler aktiviteter skapas på och längs med älven.

Årstidernas variation är ett grundläggande tema för att göra älvbrinken så intressant som möjligt året runt. Området utvecklas i etapper och hela området förväntas vara klart sommaren 2018.

Invigning av de första etapperna har redan varit. De första byggnaderna finns på plats, Boströmsbäckens utlopp har fått ett nytt utseende och Strandgatan har byggts om till gångfartsområde. Det finns en hängmattapark, ett soldäck, vattenlek och ljussättning.

Sista etappen är nu påbörjad. Den kommer bland annat att innehålla lekplats och utkikspunkt.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Gestaltningsförslag Älvbrinken (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)
Mötesplatser och stråk
Gröna och blå miljöer

Älvbrinken

Frågor och svar om
Älvbrinken

När ska Älvbrinken vara klart?

Älvbrinken ska vara klart sommaren 2018.

Vad är kvar att bygga på Älvbrinken från hösten 2017 till sommaren 2018 ?

En lekplats och en utkikspunkt.

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Sänkan

Sänkan

Ett nytt trygghetsboende med 36 hyresrätter tar form när fastighetsbolaget Trysem bygger om Folktandvårdens gamla lokaler på Prästbordet. Inflyttning 2019.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp

Lekplatsen på Anderstorp har åter öppnat efter att den byggts om till en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse.
Laddar…

Handel

Handel

Vi människor är den viktigaste faktorn för en attraktiv och levande stadskärna. Samarbetet mellan kommunen, handlare och fastighetsägare blir därför avgörande för ett fortsatt utveckling av handeln i Skellefteå.
Offentlig service

Offentlig service

En ökad befolkningstillväxt påverkar boendeformer och förändrar åldersstrukturen bland invånarna. Det ställer i sin tur högre krav på utbud och offentlig service som behöver anpassas efter Skellefteås nya förutsättningar.
Parkering

Parkering

När Skellefteå växer förändras placering och användning av stadens parkeringsplatser till förmån för utbyggda gång- och cykelvägar.
Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se