PÅGÅENDE

Älvbrinken – stadens livsnerv

Älvbrinken fortsätter att utvecklas till ett rekreativt stadsrum med en blandning av café- och restaurangliv, kulturaktiviteter, lek, sport och rekreation som tar till vara på närheten till vattnet. Älvbrinken är även ett viktigt område för de gröna och blå miljöer som är avgörande för att bevara och utveckla de fördelar som ekosystemet ger oss människor, samtidigt som dessa inslag är viktiga för Centrala stans identitet.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

9 januari 2018

Arbetet med utkikspunkten har startat där gjutningen är klar och stålmontage pågår. Från mitten av februari tar bygget en planerad paus på grund av kyla och tjäle.

10 november 2017

I september invigdes det nya Vattentorget. En stor publik hade sökt sig ner till älvbrinken och fick ta del av invigningstal samt den välregisserade showen.

Här kan du läsa mer om invigningen: Vattentorget invigt


Om projektet
Attraktiva stråk och mötesplatser är viktigt för ett centrum med liv och rörelse. Älvbrinken är utpekat som en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek. Älven är stadens livsnerv, och upplevelsen av en barriär minskas i och med att fler aktiviteter skapas på och längs med älven.

Årstidernas variation är ett grundläggande tema för att göra älvbrinken så intressant som möjligt året runt. Området utvecklas i etapper och hela området förväntas vara klart sommaren 2018.

Invigning av de första etapperna har redan varit. De första byggnaderna finns på plats, Boströmsbäckens utlopp har fått ett nytt utseende och Strandgatan har byggts om till gångfartsområde. Det finns en hängmattapark, ett soldäck, vattenlek och ljussättning.

Sista etappen är nu påbörjad. Den kommer bland annat att innehålla lekplats och utkikspunkt.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Gestaltningsförslag Älvbrinken (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster)
Mötesplatser och stråk
Gröna och blå miljöer

Älvbrinken

Frågor och svar om
Älvbrinken

När ska Älvbrinken vara klart?

Älvbrinken ska vara klart sommaren 2018.

Vad är kvar att bygga på Älvbrinken från hösten 2017 till sommaren 2018 ?

En lekplats och en utkikspunkt.

Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
TGN - The Great Northern

TGN – The Great Northern

The Great Northern är en kreativ samlingspunkt i centrala Skellefteå där design, teknik och affärsliv blandas till ett blomstrande ekosystem för nya idéer.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
T2 College / Campus

T2 College / Campus

Skellefteå Industrihus bygger just nu nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.
Älvbrinken

Älvbrinken

Älvbrinken är ett utpekat område som en del av Skellefteås gröna och blå miljöer samt en viktig mötesplats med fokus på rekreation, fritid och lek.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Norrbotniabanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.
Lilla Nipan

Lilla Nipan

Skebo bygger 52 små lägenheter på tomten Lilla Nipan nära centrum och Campus. Hälften av lägenheterna är öronmärkta för personer mellan 18 och 25 år.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven planerar Grönbo AB att bygga fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Planerad byggstart 2018.
Laddar…

Varför behöver staden utvecklas?

Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå.
Centrala Stan

Centrala Stan

År 2016 beslutade kommunfullmäktige om en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Centrala stan. Planen är ett vägledande beslutsunderlag för det fortsatta arbetet med att utveckla stadsdelen.
Gröna och blå miljöer

Gröna och blå miljöer

Gröna miljöer utgörs av parker och grönområden i olika storlekar. Blå miljöer utgörs av olika vattenområden, som Boströmsbäcken och Skellefteälven.
Trafik

Trafik

Centrum ska vara lättillgängligt för alla invånare och besökare oberoende av färdsätt. Trafiksystemet ska bidra till en attraktiv och levande stadskärna.
Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk

Mötesplatser och stråk är delar av ett större perspektiv i att göra staden mer tillgänglig, framkomlig och öppen.
Förtätningar

Förtätningar

En viktig del för att uppnå målbilden för stadsdelen är förtätningar. Fler bostäder och arbetsplatser ger fler människor i rörelse i staden.
Biltrafik

Biltrafik

Skellefteåregionen täcker en stor yta. Det är av stor betydelse för stadens attraktivitet att det är enkelt att ta sig till och från Centrum med bil, eftersom bilen är och fortsättningsvis kommer vara en viktig del i trafiksystemet.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik

För att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ses förändringar av linjenät och turtäthet över kontinuerligt.
Cykeltrafik

Cykeltrafik

Det finns en stor potential att överföra kortare resor från bil till cykel i Skellefteå. För att cykeln ska kunna konkurrera med bilen är sammanhängande stråk och attraktiva cykelparkeringar viktiga förutsättningar.
Gångtrafik

Gångtrafik

Skellefteå har idag för hög andel biltrafik i stadskärnan. Planerna för stadsutvecklingen handlar om att prioritera människan i centrum.
Det nya Skellefteå

Det nya Skellefteå

Stadsbilden förändras varje dag med nya huskroppar som reser sig och drar nya linjer i Skellefteås siluett.

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se